Oznámenie č. 46/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje výška odmeny členom komisií pre privatizáciu národného majetku a licitátorom

Čiastka 9/1992
Platnosť od 28.01.1992
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

46

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

po dohode s Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky vydalo na základe § 12 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby výnos z 8. 1. 1992 č. 2421/1991-SM, ktorým sa určuje výška odmeny členom komisií pre privatizáciu národného majetku a licitátorom.

Tento výnos sa vzťahuje na členov privatizačných komisií a licitátorov a určuje sa ním výška odmeny v závislosti od výnosom ustanovených podmienok.

Týmto výnosom sa zrušuje oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 52/1991 Zb. o vydaní výnosu, ktorým sa určuje výška odmeny predsedom a členom komisií pre privatizáciu národného majetku a licitátorom.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov. Možno doň nazrieť na Ministerstve práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a na Ministerstve pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky.