Opatrenie č. 291/1992 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 92/1977 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 7/1990 Zb.

Čiastka 61/1992
Platnosť od 11.06.1992 do31.03.2002
Účinnosť od 11.06.1992 do31.03.2002
Zrušený 133/2002 Z. z.

OBSAH

291

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 25. mája 1992,

ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 92/1977 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 7/1990 Zb.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa uznieslo podľa čl. 121 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb., zákona č. 92/1977 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 7/1990 Zb. sa mení takto:

1. § 13 ods. 1 znie:

(1) Na čele Akadémie je predseda Akadémie, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh vlády Slovenskej republiky Predsedníctvo Slovenskej národnej rady; vymenúva ho z členov Predsedníctva Akadémie. Predseda Akadémie sa sústavne stará o plnenie úloh Akadémie; za výkon svojej funkcie zodpovedá vláde Slovenskej republiky.“.

2. § 13 ods. 5 znie:

(5) Funkčné obdobie predsedu Akadémie a Predsedníctva Akadémie trvá tri roky.“.


Čl. II

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.