Oznámenie č. p3/c43/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Čiastka 43/1992
Platnosť od 22.05.1992

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania, boli na Ministerstve práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky od 3. 2. 1992 do 10. 4. 1992 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1992 uzavretá dňa 28. 1. 1992 medzi Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku
a
Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky.

2. Dodatek č. 1 ze dne 29. 1. 1992 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na rok 1992 k části B, oblast mzdová mezi Federálním odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1992 uzavretá dňa 17. 2. 1992 medzi Nezávislým odborovým zväzom pracovníkov verejnej cestnej dopravy na Slovensku
a
Zväzom dopravy na Slovensku, zastupujúcim zamestnávateľské organizácie vo verejnej cestnej doprave.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1992 uzavretá dňa 17. 2. 1992 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva
a
Zväzom dopravy na Slovensku, zastupujúcim zamestnávateľské organizácie Dopravno-inžinierskych služieb v Slovenskej republike.

5. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 1992 uzavřená dne 26. 2. 1992 mezi Odborovým svazem pracovníků obchodu
a
Svazem obchodu.

6. Vyššia kolektívna zmluva na rok 1992 uzavretá dňa 25. 2. 1992 medzi Slovenským výborom OZ STAVBA
a
Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

7. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1992 uzavretá dňa 20. 2. 1992 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov plynárenstva
a
Zväzom zamestnávateľov v Slovenskom plynárenskom priemysle.

8. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 1992 uzavřená dne 27. 2. 1992 mezi Odborovým svazem KOVO v ČSFR
a
Svazem zaměstnavatelů v leteckém průmyslu.

9. Odvětvová kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 1992 uzavřená dne 27. 3. 1992 mezi Federálním odborovým svazem pracovníků spojů,
Slovenským odborovým zväzom pracovníkov pôšt, telekomunikácií a rádiokomunikácií,
Českým zvazem zaměstnavatelů pošt, telekomunikací a radiokomunikací
a
Zväzom zamestnávateľov pôšt, telekomunikácií a rádiokomunikácií Slovenskej republiky.

10. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1992 uzavretá dňa 24. 1. 1992 medzi Federálnym odborovým zväzom pracovníkov sklárskeho, keramického, bižutérneho priemyslu a porcelánu
a
Odvetvovým zväzom sklárskeho a bižutérneho priemyslu Slovenskej republiky, Zväzu priemyslu Slovenskej republiky.

11. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1992 uzavretá dňa 18. 3. 1992 medzi Odborovým zväzom KOVO - Slovenská rada
a
Zväzom elektrotechnického priemyslu SR.

12. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1992 uzavretá dňa 24. 3. 1992 medzi Odborovým zväzom KOVO - Slovenská rada
a
Zväzom strojárskeho priemyslu SR.

13. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1992 uzavretá dňa 18. 3. 1992 medzi odborovým zväzom KOVO - Slovenská rada
a
Zväzom hutníctva, geológie, magnezitového a rudného priemyslu SR.

14. Dodatok č. 1 zo dňa 25. 3. 1992 ku kolektívnej zmluve pre odvetvie plynárenstva uzavretej na rok 1992 medzi Česko-Slovenským odborovým zväzom pracovníkov plynárenstva
a
Zväzom zamestnávateľov v Slovenskom plynárenskom priemysle.

15. Dodatok č. 1 zo dňa 25. 3. 1992 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na rok 1992 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov plynárenstva
a
Zväzom zamestnávateľov v Slovenskom plynárenskom priemysle.