Oznámenie č. 448/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu č. 1609/1992-SM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 88/1992
Platnosť od 18.09.1992
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

448

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní výnos z 18. 8. 1992 č. 1609/1992-SM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

V tomto výnose sa ustanovuje, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá 28. januára 1992 medzi Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku a Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky na rok 1992 a jej dodatok z 24. apríla 1992 sú záväzné aj pre zamestnávateľov, ktorí nie sú členmi organizácie zamestnávateľov, ktorá túto kolektívnu zmluvu a jej dodatok uzavrela. Títo zamestnávatelia sú uvedení v prílohe, ktorá je súčasťou tohto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Bol zaslaný listom Odborovému zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku a Poľnohospodárskemu zamestnávateľskému zväzu Slovenskej republiky. Možno doň nazrieť na Ministerstve práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, Odborovom zväze pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku a Poľnohospodárskom zamestnávateľskom zväze Slovenskej republiky.