Opatrenie č. p1/c128/1992 Zb.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky stravného pri pracovných cestách

Čiastka 128/1992
Platnosť od 18.12.1992 do30.06.2002
Účinnosť od 01.01.1993 do30.06.2002
Zrušený 338/2002 Z. z.

OBSAH

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 16. decembra 1992

o úprave výšky stravného pri pracovných cestách

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách a podľa čl. III č. 1 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení ústavného zákona č. 493/1992 Zb. ustanovuje:


Čl. I

V zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách sa mení výška náhrad stravného takto:

1. V § 5 ods. 1 písm. a) sa suma „23 Kčs“ nahrádza sumou „25 Kčs“.

2. V § 5 ods. 1 písm. b) sa suma „36 Kčs“ nahrádza sumou „39 Kčs“.

3. V § 5 ods. 1 písm. c) sa suma „57 Kčs“ nahrádza sumou „62 Kčs“.

4. V § 5 ods. 2 sa suma „23 Kčs“ nahrádza sumou „25 Kčs“.


Čl. II

Upravené sadzby náhrad patria zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené v Zbierke zákonov.


Ministerka:

Mgr. Keltošová v. r.