Vyhláška č. 75/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o náhradách za vykonávanie funkcie prísediaceho

(v znení č. 306/1997 Z. z.)

Čiastka 19/1992
Platnosť od 17.03.1992 do31.10.2002
Účinnosť od 20.11.1997 do31.10.2002
Zrušený 599/2002 Z. z.

75

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 31. januára 1992

o náhradách za vykonávanie funkcie prísediaceho

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 60 ods. 2 a 4 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch ustanovuje:


Náhrada ušlého zárobku

§ 1

(1) Prísediacim, ktorí nie sú v pracovnom pomere ani v pomere obdobnom pracovnému pomeru, ale sú inak zárobkovo činní, patrí náhrada ušlého zárobku za dobu výkonu funkcie prísediaceho alebo plnenia iných povinností spojených s touto funkciou v preukázanej výške, najviac však 80 Sk za hodinu alebo 640 Sk za jeden pracovný deň.

(2) Prísediacim uvedeným v odseku 1 patrí náhrada ušlého zárobku, len ak preukážu, že im strata na zárobku vznikla v dobe výkonu funkcie prísediaceho alebo plnenia iných povinností spojených s touto funkciou.

§ 2

(1) Základom pre výpočet náhrady ušlého zárobku prísediacich uvedených v § 1 ods. 1 je základ dane z príjmov fyzických osôb1) (ďalej len základ).

(2) Prísediacemu uvedenému v § 1 ods. 1 patrí náhrada ušlého zárobku, vypočítaná zo základu, deleného najvyšším počtom pracovných hodín ustanovených za kalendárny rok pre zamestnancov v pracovnom pomere osobitným predpisom.2)

(3) Základ preukazuje prísediaci uvedený v § 1 potvrdením správcu dane o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za posledné zdaňovacie obdobie alebo potvrdením posledného zamestnávateľa o výške základu dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov za posledné zdaňovacie obdobie.

(4) Ak nemožno u prísediacich uvedených v § 1 zistiť výšku ušlého zárobku spôsobom ustanoveným touto vyhláškou, patrí im náhrada ušlého zárobku vo výške 40 Sk za hodinu, najviac však 320 Sk za jeden pracovný deň.

§ 3

Náhrada hotových výdavkov

Hotové výdavky, ktoré vzniknú vykonávaním funkcie prísediaceho alebo plnením iných povinností spojených s touto funkciou, sa nahrádzajú za podmienok, v rozsahu a vo výške ustanovenom osobitným predpisom.3)

§ 4

Paušálna náhrada

Prísediacim patrí za každý deň súdneho pojednávania paušálna náhrada za výkon ich funkcie vo výške 60 Sk.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 5

Náhrada ušlého zárobku a paušálna náhrada za výkon funkcie prísediaceho sú funkčnými požitkami.

§ 6

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 13/1970 Zb. o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu v znení vyhlášky č. 235/1991 Zb.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Prof. JUDr. Posluch CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 1 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov.

2) Zákon č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.