Zákon č. 27/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komore vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov

(v znení č. 277/1994 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 6/1992
Platnosť od 23.01.1992 do31.12.2004
Účinnosť od 01.01.1995 do31.12.2004
Zrušený 578/2004 Z. z.

27

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 19. decembra 1991

o Slovenskej komore vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

PRVÁ ČASŤ

Základné ustanovenia

§ 1

Účel zákona

Účelom tohto zákona je upraviť vznik, postavenie a pôsobnosť Slovenskej komory vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „komora“).

§ 2

(1) Zriaďuje sa Slovenská komora vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov s výnimkou lekárov a lekárnikov (ďalej len „zdravotnícky pracovník“) so sídlom v Piešťanoch.

(2) Komora je samostatnou stavovskou organizáciou, ktorá vyvíja svoju činnosť na podporu a ochranu záujmov svojich členov vykonávajúcich povolanie v zdravotníctve na území Slovenskej republiky.

(3) Komora zriaďuje regionálne komory pre územné časti Slovenskej republiky, spravidla pre viac okresov, ak o to požiadajú aspoň dve tretiny členov komory v príslušnej územnej časti. Na činnosť regionálnych komôr sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak nie je ďalej ustanovené inak.

(4) Komora je právnická osoba.

Členstvo v komore

§ 3

(1) Členmi komory sú vysokoškolsky vzdelaní zdravotnícki pracovníci (§ 2) vykonávajúci úkony priamo spojené s liečebnou a preventívnou starostlivosťou.

(2) Členstvo v komore vzniká zápisom do zoznamu vedeného komorou.

(3) Členstvo v komore je povinné pre uchádzačov a pracovníkov v neštátnych zdravotníckych zariadeniach.

§ 4

(1) Komora zapíše do zoznamu na písomnú žiadosť do dvoch mesiacov odo dňa, čo ju dostala, toho, kto

a) získal požadované vysokoškolské vzdelanie v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike alebo má uznaný (nostrifikovaný) diplom o vysokoškolskom štúdiu vydaný zahraničnou vysokou školou podľa osobitných predpisov,1)

b) je plne spôsobilý na právne úkony,

c) je bezúhonný,

d) zaplatí zápisné.

(2) Členstvo v komore sa udržiava platením členského príspevku určeného stanovami komory.

§ 5

Komora vyčiarkne zo zoznamu toho,

a) kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

b) kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

c) kto písomne požiadal o vyčiarknutie zo zoznamu,

d) kto nezaplatil členské príspevky počas troch mesiacov po písomnom upozornení,

e) kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

f) komu bol právoplatne dočasne alebo natrvalo zakázaný výkon povolania,2)

g) komu bolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu [§ 15 ods. 3 písm. c)].

§ 6

Práva člena komory

Člen komory má právo

a) voliť a byť volený do orgánov komory (§ 10 až 15),

b) žiadať komoru o bezplatnú právnu pomoc a v prípade súdneho sporu týkajúceho sa výkonu povolania žiadať o sprostredkovanie zastúpenia pred súdom,

c) zúčastňovať sa na plnení úloh komory priamo alebo prostredníctvom orgánov komory.

§ 7

Povinnosti člena komory

Člen komory je povinný

a) pri výkone svojho povolania dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy,

b) riadne platiť členské príspevky a plniť ostatné povinnosti podľa vnútorných predpisov komory,

c) dodržiavať etické zásady vo vzájomnom vzťahu i vo vzťahu k pacientovi.

DRUHÁ ČASŤ

PÔSOBNOSŤ KOMORY

§ 8

(1) Komora zastupuje a koordinuje spoločné záujmy svojich členov v tuzemsku i v zahraničí a plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.

(2) Komora v rámci svojej pôsobnosti najmä

a) podieľa sa na príprave a prerokúvaní všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení v oblasti zdravotníctva,

b) spolupracuje pri obsadzovaní miest vedúcich pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach,

c) nadväzuje a rozvíja styky s ostatnými komorami a obdobnými inštitúciami v tuzemsku i v zahraničí a uzaviera s nimi dohody,

d) ochraňuje záujmy svojich členov pri výkone ich povolania,

e) zabezpečuje potrebné podmienky pre odborný rast svojich členov,

f) vyjadruje sa k etickej a odbornej spôsobilosti zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa uchádzajú o povolenie vykonávať prax v neštátnych zdravotníckych zariadeniach,3)

g) zúčastňuje sa na rokovaniach pri tvorbe sadzobníka za poskytovanie zdravotníckych služieb,

h) zhromažďuje a rozširuje poznatky a informácie z oblasti zdravotníctva a na tento účel vydáva odborné publikácie.

§ 9

Spolupráca so štátnymi orgánmi

(1) Komora a príslušné štátne orgány navzájom spolupracujú pri plnení svojich úloh v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä

a) poskytujú si navzájom potrebné informácie,

b) štátne orgány umožňujú komore aktívnu účasť na tvorbe a uskutočňovaní zdravotníckej politiky, predovšetkým ju prizývajú k príprave koncepcií rozvoja zdravotníctva a tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov,

c) štátne orgány majú právo vysielať na rokovania orgánov komory svojich zástupcov.

(2) Ustanovením odseku 1 písm. a) nie sú dotknuté predpisy na ochranu štátneho tajomstva.4)

TRETIA ČASŤ

SAMOSPRÁVA A VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA KOMORY

§ 10

Orgány komory

(1) Činnosť komory riadia jej volené orgány.

(2) Orgánmi komory sú

a) snem delegátov,

b) rada,

c) prezident,

d) dozorná rada,

e) disciplinárna komisia.

§ 11

Snem delegátov

(1) Snem delegátov je najvyšším orgánom komory. Tvoria ho zástupcovia členov komory volení podľa volebného poriadku.

(2) Do pôsobnosti snemu delegátov patrí najmä

a) schvaľovanie stanov, volebného poriadku a rokovacieho poriadku komory,

b) voľba a odvolávanie členov rady, prezidenta, viceprezidentov, výkonného tajomníka a členov dozornej rady,

c) schvaľovanie zásad hospodárenia komory, rozpočtu komory a správy rady a dozornej rady o činnosti a hospodárení komory,

d) určovanie výšky členského príspevku,

e) zriaďovanie fondov komory.

(3) Snem delegátov zvoláva rada najmenej raz za rok alebo mimoriadne, ak o to požiada viac ako jedna tretina členov komory.

§ 12

Rada

(1) Rada je najvyšším orgánom komory v období medzi zasadaniami snemu delegátov.

(2) Členmi rady sú prezident, viceprezidenti, výkonný tajomník, prezidenti regionálnych komôr a ďalší členovia zvolení snemom delegátov.

(3) Rada rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré tento zákon, stanovy alebo uznesenia snemu delegátov nezverujú iným orgánom komory.

(4) Do pôsobnosti rady patrí najmä

a) príprava podkladov pre rokovanie snemu delegátov a zabezpečovanie výkonu jeho uznesení,

b) hospodárenie s majetkom komory a jeho fondmi,

c) rozhodovanie o prijatí za člena komory a o jeho vyčiarknutí,

d) zriaďovanie regionálnych komôr,

e) rozhodovať o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b).

(5) Radu zvoláva prezident najmenej štyrikrát ročne.

(6) Rada môže na zabezpečenie plnenia svojich úloh zriadiť prezídium zložené z prezidenta, viceprezidentov a výkonného tajomníka. Podrobnosti o pôsobnosti prezídia upravia stanovy komory.

§ 13

Prezident

Prezident je na čele komory a jej rady a vykonáva činnosti, ktoré mu určia stanovy, uznesenia snemu alebo rady.

§ 14

Dozorná rada

(1) Dozorná rada je kontrolným orgánom komory. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v rade.

(2) Dozorná rada kontroluje činnosť komory v rozsahu určenom v stanovách alebo podľa poverenia snemu delegátov, ktorému zodpovedá za svoju činnosť.

§ 15

Disciplinárna komisia

(1) Disciplinárna komisia vykonáva disciplinárnu právomoc voči členom komory.

(2) Disciplinárna komisia má sedem členov. Volí si zo svojich členov predsedu a podpredsedu. Členom disciplinárnej komisie nemôže byť člen iného orgánu komory.

(3) Disciplinárna komisia môže uložiť za vážne porušenie povinností členom komory ako disciplinárne opatrenie

a) peňažnú pokutu až do výšky 10 000 Kčs,

b) podmienečné vyčiarknutie zo zoznamu až na 2 roky,

c) vyčiarknutie zo zoznamu.

(4) Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia podľa odseku 3 možno podať odvolanie.

(5) O odvolaní proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho opatrenia podľa odseku 3 písm. a) a b) rozhoduje rada (§ 12). O odvolaní proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho opatrenia podľa odseku 3 písm. c) rozhoduje súd.5)

(6) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné a musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. Na jeho doručovanie sa primerane vzťahujú ustanovenia pracovnoprávnych predpisov o doručovaní.6)

(7) Rada napadnuté rozhodnutie potvrdí alebo zruší. Ak rada napadnuté rozhodnutie zruší, vráti vec disciplinárnej komisii na nové konanie. Disciplinárna komisia je právnym názorom rady viazaná.

Spoločné ustanovenia o orgánoch komory

§ 16

(1) Funkčné obdobie volených orgánov komory môže byť najviac päť rokov. Podrobnosti o zložení a funkčnom období jednotlivých orgánov komory upravia jej stanovy.

(2) Podrobnosti o voľbách a rokovanie orgánov komory upraví volebný poriadok a rokovací poriadok komory.

§ 17

(1) Funkcie v orgánoch komory sú čestné, s výnimkou funkcie výkonného tajomníka komory, ako aj funkcia jedného viceprezidenta, ak o tom rozhodne snem delegátov. Tým nie je dotknuté právo na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s výkonom funkcie.

(2) Štatutárnymi orgánmi komory sú prezident, viceprezidenti a výkonný tajomník.

(3) Pôsobnosť snemu delegátov v regionálnej komore vykonáva snem zložený zo všetkých jej členov.

Vnútorné členenie

§ 18

V rámci komory môžu pôsobiť podľa svojich odborných záujmov odvetvové sekcie alebo špecializované odborné skupiny. Ich postavenie, pôsobnosť, vzájomné vzťahy k orgánom komory bližšie upravia stanovy komory.

§ 19

(1) Výkon všetkých operatívnych, finančných a bežných záležitostí v rozsahu pôsobnosti a úloh komory zabezpečuje výkonný tajomník komory.

(2) Výkonný tajomník komory zabezpečuje najmä

a) vedenie evidencie členov komory,

b) bežnú agendu komory a vedenie administratívnych prác,

c) prípravu podkladov na rokovanie orgánov komory,

d) výkon ostatnej agendy hospodárskej správy.

§ 20

Financovanie komory

Činnosť komory je financovaná z členských príspevkov, výnosov z vlastnej činnosti, dotácií a darov fyzických a právnických osôb.

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 21

(1) Prezídium Asociácie vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov v zdravotníctve plní funkciu dočasného výboru komory.

(2) Dočasný výbor komory utvorený podľa odseku 1 plní úlohy rady podľa § 12 ods. 4; pritom zabezpečí voľby do snemu delegátov do šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(3) Snem delegátov na svojom prvom zasadaní schváli vnútorné predpisy komory [§ 11 ods. 2 písm. a) a c)].


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r

Poznámky pod čiarou

1) § 25 ods. 2 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.

2) § 54 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.

3) § 10a ods. 1 písm. a) zákona č. 20/1966 Zb. v znení zákona SNR č. 419/1991 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva.

4) Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení neskorších predpisov.

5) § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

6) § 266a Zákonníka práce.