219

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 31. marca 1992

o postupe pri obstarávaní štátnej výstavby

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona Slovenskej národnej rady č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení zákona SNR č. 574/1991 Zb. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie upravuje niektoré otázky postupu pri obstarávaní investícií1) financovaných celkom alebo čiastočne zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

§ 2

(1) Ak nie je v tomto nariadení ustanovené inak, možno rozpočtové prostriedky na financovanie investícií použiť, len ak zmluvy na ich obstaranie boli uzavreté na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže2) (ďalej len „verejná súťaž“).

(2) Verejnú súťaž vyhlasuje

a) ústredný orgán štátnej správy, rozpočet ktorého obsahuje prostriedky na obstaranie investície,3) alebo vecne príslušný ústredný orgán po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ak ide o prostriedky, ktoré nie sú obsahom rozpočtov ústredných orgánov,4) alebo obec, alebo

b) rozpočtové alebo príspevkové organizácie, či iné osoby, ktorým boli rozpočtové prostriedky určené (poskytnuté), prípadne

c) osoba, ktorá vykonáva niektoré činnosti spojené s obstaraním investície pre osoby uvedené v písmenách a) a b) na základe zmluvy.

(3) Verejnú súťaž možno vyhlásiť až, podľa povahy veci, po schválení štátneho rozpočtu alebo inom rozhodnutí v rozpočtovom procese a rozpočtovom hospodárení, najmä po určení záväzných ukazovateľov investičných výdavkov rozpočtov ústredných orgánov.

§ 3

(1) Súťažné podmienky5) musia byť vymedzené tak, aby umožňovali pri vyhodnocovaní predložených návrhov zmlúv posúdiť hospodárnosť a efektívnosť použitia rozpočtových prostriedkov, a to podľa zásad schválených vládou Slovenskej republiky.6)

(2) Súťažne podmienky schvaľuje osoba uvedená v § 2 ods. 2 písm. a) alebo b) aj v prípade, ak verejnú súťaž vyhlasuje osoba uvedená v § 2 ods. 2 písm. c).

(3) Vyhlasovateľ za úhradu umožní záujemcom nahliadnuť do zadávacích podkladov pre vypracovanie návrhu zmluvy, ktoré uviedol v súťažných podmienkach, alebo mu ich poskytne; výška úhrady sa uvedie v súťažných podmienkach.

(4) Ak je to uvedené v súťažných podmienkach, k návrhu na uzavretie zmluvy sa pripájajú doklady o odbornej a hospodárskej spôsobilosti navrhovateľa a o zložení zábezpeky.

(5) Vyhlasovateľ v súťažných podmienkach uvedie spôsob podávania návrhov a zabezpečí spôsob evidencie došlých návrhov a ďalšie organizačné a technické podmienky na zaručenie anonymity podaných návrhov až do ich otvorenia. Pri otváraní návrhov musia byť prítomné najmenej tri osoby; o otvorení návrhov sa spíše zápisnica.

(6) Vyhlasovateľ v súťažných podmienkach zabezpečí zrušenie verejnej súťaže, ak nebudú podané aspoň dva návrhy.

§ 4

(1) Ak vyhlasovateľ odmietol všetky návrhy, predložené vo verejnej súťaži,7) alebo ak sa z dôvodov uvedených v odseku 3 verejná súťaž nevyhlasuje, podáva sa výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy viacerým určitým osobám8) s uvedením podmienky,9) že zmluva bude uzavretá s osobou, ktorá podá najvýhodnejší návrh (ďalej len „užšia súťaž“).

(2) Pre užšiu súťaž platia ustanovenia § 2 ods. 2 a 3 a § 3 obdobne.

(3) Užšia súťaž sa použije, ak

a) vyhlásenie verejnej súťaže je vylúčené z dôvodu ochrany štátneho tajomstva, alebo

b) vyhlásenie verejnej súťaže je preukázateľne neprimerané dosiahnuteľným výhodám alebo hodnote požadovaného predmetu zmluvy, alebo

c) na uzavretie zmluvy prichádza preukázateľne do úvahy len obmedzený počet navrhovateľov, najmä vzhľadom na požadovanú spoľahlivosť predmetu plnenia alebo spôsobilosť navrhovateľa.

§ 5

Verejná súťaž alebo užšia súťaž sa nepoužije, ak

a) cena požadovaného plnenia rovnakého druhu počas dvanástich po sebe idúcich mesiacov je menšia ako 500 000 Kčs, alebo

b) ide o opakované dielo za rovnakých alebo výhodnejších podmienok vyhotovený tým istým zhotoviteľom v posledných dvanástich mesiacoch, alebo

c) ide o neodkladné práce na odstránení následkov havárií alebo živelných pohrôm.

§ 6

Ustanovenia zákona o rozpočtovej disciplíne a o kontrole rozpočtového hospodárenia vo vzťahu k vyhlasovateľom verejnej súťaže a užšej súťaže zostávajú nedotknuté.


§ 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 4 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 586/1990 Zb., o odpisovaní základných prostriedkov.

2) § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.

3) § 12 zákona.

4) § 4 ods. 3 zákona.

5) § 282 Obchodného zákonníka.

6) Napr. Zásady obstarávania štátnej výstavby schválené uznesením vlády SR č. 754 z 23. 12. 1991.

7) § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka.

8) § 276 ods. 2 Obchodného zákonníka.

9) § 36 Občianskeho zákonníka.