Zákon č. 360/1992 Zb.Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Čiastka 73/1992
Platnosť od 07.07.1992
Účinnosť od 07.07.1992

360

ZÁKON

České národní rady

ze dne 7. května 1992

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Tento zákon upravuje

a) postavení, práva a povinnosti autorizovaných architektů,

b) postavení, práva a povinnosti autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,

c) způsob a podmínky udělování autorizace,

d) vznik, pravomoc a působnost České komory architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „Komora“).

§ 2

(1) Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí oprávnění fyzických osob k výkonu odborných činností ve výstavbě.

(2) Autorizace v příslušném oboru, popřípadě specializaci podle tohoto zákona opravňuje k výkonu vybraných činností1) ve výstavbě.

(3) Osoby, kterým byla udělena autorizace podle tohoto zákona (dále jen „autorizované osoby“), jsou povinny vykonávat svoji činnost v souladu s tímto zákonem.

(4) Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti.2)

(5) Právnické a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů3) mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě pouze tehdy, zajišťují-li výkon těchto činností autorizovanými osobami podle tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

AUTORIZACE

§ 3

Autorizovanými osobami ve smyslu tohoto zákona jsou

a) autorizovaný architekt,

b) autorizovaný inženýr,

c) autorizovaný technik.

§ 4

Autorizovaný architekt

(1) Autorizovaný architekt je ten, komu byla udělena autorizace podle tohoto zákona a je zapsán v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů.

(2) Česká komora architektů uděluje osobám podle odstavce 1 autorizaci pro obory

a) pozemní stavby,

b) územní plánování,

c) interiérová tvorba,

d) zahradní a krajinářská tvorba.

(3) Osobám, které splňují podmínky pro autorizaci ve všech oborech podle odstavce 2, udělí Česká komora architektů autorizaci bez specifikace oboru. Tato autorizace opravňuje k výkonu činností v oborech podle odstavce 2 písm. a) až d).

§ 5

Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik

(1) Autorizovaný inženýr je ten, komu byla udělena autorizace podle tohoto zákona a je zapsán v seznamu autorizovaných inženýrů vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

(2) Autorizovaný technik je ten, komu byla udělena autorizace podle tohoto zákona a je zapsán v seznamu autorizovaných techniků vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

(3) Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě uděluje osobám podle odstavců 1 a 2 autorizaci pro obory

a) pozemní stavby,

b) dopravní stavby,

c) vodohospodářské stavby,

d) mosty a inženýrské konstrukce,

e) technologická zařízení staveb,

f) technika prostředí staveb,

g) statika a dynamika staveb,

h) městské inženýrství,

i) geotechnika.

§ 6

Komory jsou oprávněny stanovit dílčí specializace v rámci oborů podle § 4 a 5. V těchto specializacích rovněž udělují autorizaci.

Udělování autorizace

§ 7

(1) Komora udělí na podkladě písemné žádosti autorizaci tomu, kdo

a) je občanem České a Slovenské Federativní Republiky a má trvalý pobyt na území České republiky,

b) je plně způsobilý k právním úkonům,

c) je bezúhonný,

d) získal požadované vzdělání,

e) vykonal odbornou praxi v předepsané délce,

f) úspěšně složil zkoušku odborné způsobilosti,

g) složil předepsaný slib.

(2) Ke zkoušce odborné způsobilosti Komora připustí do šesti měsíců od obdržení písemné žádosti každého uchazeče, který splnil podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) až e).

(3) Komora umožní složení předepsaného slibu každému uchazeči o autorizaci, který splnil podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) až g), a to nejpozději do jednoho měsíce od úspěšného složení zkoušky odborné způsobilosti.

(4) Autorizace se uděluje ke dni složení předepsaného slibu.

(5) Komu nebyla autorizace udělena pro nesplnění podmínek podle odstavce 1, může o udělení autorizace znovu požádat po uplynutí nejméně jednoho roku.

(6) Komora neudělí autorizaci osobě, které byla autorizace odejmuta podle § 10 odst. 2 písm. b).

§ 8

(1) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen

a) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s výkonem odborné činnosti podle tohoto zákona,

b) pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k osobě žadatele o udělení autorizace je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při výkonu činnosti autorizované osoby.

(2) Požadované vzdělání podle § 7 odst. 1 písm. d) se pro jednotlivé druhy autorizace předepisuje takto:

a) vysokoškolské vzdělání architektonického směru pro autorizaci podle § 3 písm. a),

b) vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru pro autorizaci podle § 3 písm. b),

c) vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání v příslušném oboru pro autorizaci podle § 3 písm. c).

(3) Komora může ve zdůvodněných případech uznat za vzdělání podle odstavce 2 též vzdělání příbuzného oboru nebo směru.

(4) Komora může ve výjimečných případech podložených zejména úspěšnou odbornou činností uchazeče povolit výjimku z předepsaného vzdělání.

(5) Délka odborné praxe podle § 7 odst. 1 písm. e) se pro jednotlivé druhy, popřípadě obory autorizace předepisuje takto:

a) nejméně tři roky pro autorizaci v oborech podle § 4 odst. 2,

b) nejméně šest roků pro autorizaci v oborech podle § 5 odst. 1,

c) nejméně tři roky pro autorizaci v oborech podle § 5 odst. 2, pokud má uchazeč požadované vysokoškolské vzdělání, a nejméně osm roků, pokud má uchazeč požadované středoškolské vzdělání.

(6) Předmětem zkoušky odborné způsobilosti je ověření znalostí potřebných pro výkon příslušných odborných činností, zejména

a) ověření odborných znalostí, pokud nejsou součástí uchazečova uznaného odborného vzdělání,

b) ověření znalosti platných právních předpisů upravujících výkon příslušných odborných činností, popřípadě činností souvisejících.

(7) Požadovaný obor vzdělání a druh školy, obsah zkoušek odborné způsobilosti, formu osvědčení o autorizaci a výši autorizačního poplatku stanoví pro jednotlivé obory a specializace příslušná Komora.

(8) Text slibu zní:

a) „Slibuji na svou občanskou čest a své svědomí, že jako autorizovaný architekt budu při své práci usilovat o vytváření kvalitních architektonických děl, budu ctít zájmy klientů, jakož i zájmy veřejné, budu respektovat přírodní a kulturní hodnoty a budu se vždy řídit profesní etikou architekta.“,

b) „Slibuji na svou občanskou čest a své svědomí, že jako autorizovaný inženýr budu při své práci usilovat o vytváření kvalitních stavebních děl, budu ctít zájmy klientů, jakož i zájmy veřejné, budu respektovat přírodní a kulturní hodnoty a budu se vždy řídit profesní etikou autorizovaného inženýra.“,

c) „Slibuji na svou občanskou čest a své svědomí, že jako autorizovaný technik budu při své práci usilovat o vytváření kvalitních stavebních děl, budu ctít zájmy klientů, jakož i zájmy veřejné, budu respektovat přírodní a kulturní hodnoty a budu se vždy řídit profesní etikou autorizovaného technika.“.

§ 9

Komora zapíše osobu, které byla udělena autorizace do seznamu autorizovaných osob vedeného Komorou a vydá této osobě osvědčení o autorizaci s vyznačeným oborem, popřípadě specializací.

Zánik, odejmutí a pozastavení autorizace

§ 10

(1) Autorizace zaniká, jestliže autorizovaná osoba zemře nebo je prohlášena za mrtvou.

(2) Komora odejme autorizaci tomu

a) kdo byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena,

b) komu bylo Komorou uloženo disciplinární opatření odejmutí autorizace,

c) komu byla autorizace udělena na podkladě nesprávných nebo neúplných údajů,

d) kdo se písemně vzdá autorizace.

(3) Komora vyškrtne osobu jejíž autorizace zanikla nebo které byla autorizace odejmuta ze seznamu autorizovaných osob.

§ 11

(1) Komora pozastaví autorizaci autorizované osobě

a) na dobu výkonu trestu odnětí svobody, ke kterému byla odsouzena za úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti, pro kterou jí byla autorizace udělena,

b) na dobu trvání trestu zákazu výkonu činnosti autorizované osoby,

c) na dobu trvání disciplinárního opatření, jímž byla pozastavena autorizace,

d) pokud o to autorizovaná osoba písemně požádá.

(2) Komora může autorizované osobě pozastavit autorizaci

a) bylo-li proti autorizované osobě v souvislosti s výkonem její činnosti zahájeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin, a to až do vynesení pravomocného rozhodnutí,

b) bylo-li zahájeno řízení o její způsobilosti k právním úkonům, a to až do pravomocného rozhodnutí, kterým se toto řízení končí,

c) jestliže autorizovaná osoba po dobu nejméně pět let nevykonávala činnost, pro kterou jí byla autorizace udělena, a to až do přezkoušení odborné způsobilosti podle § 7 odst. 1 písm. f).

(3) O pozastavení autorizace učiní Komora záznam do seznamu autorizovaných osob.

(4) Autorizovaná osoba je povinna oznámit Komoře do 15 dnů všechny skutečnosti, které mají vliv na odejmutí nebo pozastavení autorizace. Opomenutí má za následek disciplinární řízení.

ČÁST TŘETÍ

VÝKON ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

Práva a povinnosti autorizovaných osob

§ 12

(1) Autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných činností, pro které jí byla udělena autorizace. Odpovědnost podle obecných předpisů tím není dotčena.

(2) Autorizovaná osoba je povinna vykonávat činnosti, pro které ji byla udělena autorizace, osobně, popřípadě ve spolupráci s dalšími autorizovanými osobami nebo ve spolupráci s jinými fyzickými osobami pracujícími pod jejím vedením. Autorská práva4) a práva a povinnosti vznikající z vytvoření a z uplatnění vynálezů, průmyslových vzorů a zlepšovacích návrhů5) tím nejsou dotčena.

(3) Při výkonu své činnosti je autorizovaná osoba povinna dbát platných obecně závazných právních předpisů, jakož i předpisů vydaných příslušnou Komorou.

(4) Autorizovaná osoba nesmí vykonávat

a) funkce, v nichž by vydávala správní rozhodnutí týkající se výsledků její vlastní činnosti,

b) činnosti, které jsou s činností autorizované osoby podle platných obecně závazných právních předpisů a předpisů Komory neslučitelné.

(5) Autorizovaná osoba je povinna dále se odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro správný výkon své činnosti.

(6) K zajištění řádného výkonu odborných činností, přesahujících rozsah oboru, popřípadě specializace, k jejímuž výkonu byla autorizované osobě autorizace udělena, je autorizovaná osoba povinna vyzvat ke spolupráci autorizovanou osobu s příslušnou autorizací.

§ 13

(1) Autorizovaná osoba je oprávněna podle druhu udělené autorizace používat označení „autorizovaný architekt“, „autorizovaný inženýr“ nebo „autorizovaný technik“, a to ve spojení s označením oboru, popř. specializace, pro který jí byla autorizace udělena. Osoba, které byla udělena autorizace podle § 4 odst. 2 písm. b) může používat označení „autorizovaný urbanista“. Autorizovaný inženýr nebo technik činný v oblasti realizace staveb může používat označení „autorizovaný stavitel“.

(2) Označení podle odstavce 1, jakož i označení architekt, pokud není součástí akademického titulu, nesmějí být používána žádnými jinými osobami, a to ani ve spojení s dalšími slovy.

(3) Autorizovaná osoba opatřuje dokumenty související s výkonem její činnosti vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem České republiky,6) jménem autorizované osoby, číslem, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou a vyznačeným oborem, popřípadě specializací a své autorizace.

(4) Autorizovaná osoba je povinna vést chronologický seznam dokumentů opatřených tímto razítkem.

(5) Dokumenty označené autorizovanou osobou podle odstavce 3 jsou pro úřední účely veřejnými listinami.

§ 14

(1) Autorizované osoby vykonávají činnosti, pro které jim byla udělena autorizace, jako

a) svobodní architekti nebo svobodní inženýři, jejichž činnost není živností,7)

b) podnikatelé, s výjimkou osob podle písmene a),

c) zaměstnanci v pracovním, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru.

(2) Autorizovaná osoba oznámí Komoře bez zbytečného prodlení způsob výkonu činnosti podle odstavce 1, jakož i změny tohoto způsobu.

§ 15

Svobodní architekti a svobodní inženýři

a) vykonávají svoji činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za odměnu sami nebo společně,

b) jsou oprávněni zaměstnávat další osoby.

§ 16

(1) Nejpozději při započetí výkonu své činnosti je autorizovaná osoba povinna uzavřít pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem této činnosti. To neplatí, vykonává-li autorizovaná osoba tuto činnost v pracovním, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru.

(2) Pojištění podle odstavce 1 musí trvat po celou dobu výkonu této činnosti.

(3) Doklad o uzavření pojištění podle odstavce 1 je autorizovaná osoba povinna předložit objednavateli a na vyžádání též příslušnému orgánu Komory.

Působnost autorizovaných osob

§ 17

Autorizovaný architekt je oprávněn v rozsahu oboru, popřípadě specializace (§ 4) pro kterou mu byla udělena autorizace, vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:

a) vypracovávat územně plánovací dokumentaci včetně územně plánovacích podkladů,

b) vypracovávat projektovou dokumentaci staveb (včetně příslušných územně plánovacích podkladů), s výjimkou staveb inženýrských,

c) vypracovávat projektovou dokumentaci zahradních a krajinářských úprav včetně územně plánovacích podkladů a příslušných částí územně plánovací dokumentace,

d) podílet se na vypracování projektové dokumentace inženýrských staveb, vypracovávané autorizovaným inženýrem, a to zejména v případě staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím příslušného orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné,

e) provádět stavebně architektonické nebo urbanistické průzkumy,

f) vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí,8) a to i pro účely řízení před státními orgány,

g) vypracovávat projektovou dokumentaci interiéru staveb,

h) provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby,

i) vést realizaci jednoduché stavby,

j) provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak,

k) zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení,

l) vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku územního plánování nebo stavebního řádu, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.

§ 18

Autorizovaný inženýr je v rozsahu oboru (§ 5), popřípadě specializace, pro kterou mu byla udělena autorizace, oprávněn vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:

a) vypracovávat projektovou dokumentaci staveb (včetně příslušných územně plánovacích podkladů) s výjimkou těch pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné; tato výjimka se nedotýká uzavírání závazkových vztahů podle obecných právních předpisů,9)

b) podílet se na vypracování projektové dokumentace pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné a které jsou vypracovávané autorizovaným architektem,

c) vypracovávat územně plánovací podklady a příslušné části územně plánovací dokumentace,

d) provádět statické a dynamické výpočty staveb,

e) provádět stavebně technické nebo inženýrské průzkumy,

f) provádět zkoušení a diagnostiku staveb, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak,

g) vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky, pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí,8) a to i pro účely řízení před státními orgány,

h) vést realizaci stavby,

i) provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak,

j) provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby,

k) zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení,

l) vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku stavebního řádu nebo územního plánování, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.

§ 19

Autorizovaný technik je v rozsahu oboru (§ 5), popřípadě specializace, pro který mu byla udělena autorizace, oprávněn vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:

a) vypracovávat příslušné dílčí části projektové dokumentace,

b) podílet se na vypracování projektové dokumentace zpracovávané autorizovaným architektem nebo autorizovaným inženýrem,

c) provádět stavebně technické průzkumy,

d) vést realizaci stavby,

e) provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby,

f) řídit příslušné odborné stavební a montážní práce,

g) zastupovat stavebníka na podkladě zmocnění při stavebním nebo kolaudačním řízení,

h) vykonávat odborné funkce v orgánech státní správy na úseku stavebního řádu.

ČÁST ČTVRTÁ

DISCIPLINÁRNÍ ODPOVĚDNOST

§ 20

(1) Za závažné nebo opětovné porušení povinností autorizované osoby stanovené tímto zákonem (dále jen „disciplinární provinění“) Komora autorizované osobě uloží, nejde-li o trestný čin, některé z těchto disciplinárních opatření:

a) písemnou důtku,

b) pokutu až do výše 50000 Kčs,

c) pozastavení autorizace na dobu nejvýše pěti let,

d) odejmutí autorizace.

Rozhodnutí o disciplinárním opatření podle písmene b) nebo c) může současně obsahovat rozhodnutí o zákazu výkonu funkcí v Komoře.

(2) Výnos pokut připadá Komoře, která pokuty uložila.

Disciplinární řízení

§ 21

(1) O uložení disciplinárního opatření rozhoduje stavovský soud v disciplinárním řízení, které se zahajuje na návrh dozorčí rady podepsaný jejím předsedou. Disciplinární řízení je zahájeno doručením návrhu na jeho zahájení stavovskému soudu.

(2) Návrh na zahájení disciplinárního řízení může být podán do dvou měsíců ode dne, kdy se Komora o disciplinárním provinění dozvěděla, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy k disciplinárnímu provinění došlo. Návrh musí mít písemnou formu a musí být skutkově vymezen. Důvody uvedené v návrhu na zahájení disciplinárního řízení nesmí být po zahájení řízení měněny.

(3) Rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření musí mít písemnou formu a musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o opravném prostředku. Rozhodnutí musí být doručeno provinivší se autorizované osobě a dozorčí radě Komory. Jinak se pro doručování použije přiměřeně ustanovení zákoníku práce o doručování.

§ 22

(1) Proti rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření podle § 21 může autorizovaná osoba, které bylo disciplinární opatření uloženo, popřípadě dozorčí rada Komory podat písemné odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání dozorčí rady podepisuje její předseda. Odvolání se podává prostřednictvím stavovského soudu. Řádně a včas podané odvolání má odkladný účinek.

(2) O odvolání proti rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření podle § 21 odst. 1 rozhoduje s konečnou platností představenstvo Komory, které přezkoumávané rozhodnutí buď potvrdí, nebo zruší. Zruší-li představenstvo Komory napadené rozhodnutí, je stavovský soud vázán právním názorem odvolacího orgánu.

(3) Konečné rozhodnutí představenstva, jímž bylo uloženo disciplinární opatření pozastavení nebo odejmutí autorizace, přezkoumává podle zvláštních předpisů na návrh provinivší se autorizované osoby Nejvyšší soud České republiky; návrh se podává ve lhůtě stanovené zvláštními předpisy.

ČÁST PÁTÁ

KOMORY

§ 23

(1) Zřizují se Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě jako samosprávné stavovské organizace se sídlem v Praze a s působností pro Českou republiku.

(2) Česká komora architektů sdružuje jako řádné členy všechny autorizované architekty, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě sdružuje jako řádné členy všechny autorizované inženýry a autorizované techniky činné ve výstavbě.

(3) Jako hostující členy může Komora sdružovat osoby, které obdržely oprávnění obdobné autorizaci podle tohoto zákona vydané v zahraničí, pokud Komora toto oprávnění uzná.

(4) Jako mimořádné členy může Česká komora architektů sdružovat na základě jejich zájmu další osoby, které nesplňují podmínky pro řádné členství.

(5) Komora je právnickou osobou.

(6) Do působnosti Komory náleží zejména

a) pečovat o stavební kulturu a o kulturu utváření prostředí,

b) spolupůsobit při ochraně veřejných zájmů v oblasti výstavby, architektury a územního plánování,

c) udělovat, odnímat a pozastavovat autorizaci,

d) vést seznamy autorizovaných osob,

e) pečovat o vysokou úroveň výkonu činnosti autorizovaných osob,

f) organizovat zkoušky odborné způsobilosti,

g) vést disciplinární řízení,

h) vydávat vnitřní předpisy Komory,

i) vydávat ceníky a honorářové řády,

j) podporovat odborné vzdělávání a napomáhat šíření odborných informací,

k) spolupracovat s orgány státní správy a místní samosprávy,

l) posuzovat návrhy obecně závazných předpisů dotýkajících se výkonu odborných činností,

m) spolupracovat s institucemi podnikatelského a obchodního charakteru a mezi sebou navzájem,

n) spolupracovat s obdobnými zahraničními institucemi,

o) hájit stavovské zájmy autorizovaných osob,

p) podporovat sociální zájmy autorizovaných osob,

r) spolupracovat s vypisovateli soutěží a výběrových řízení, posuzovat soutěžní podmínky a bránit konání neregulérních soutěží a výběrových řízení,

s) spolupůsobit při pojišťování autorizovaných osob sdružovaných Komorou.

§ 24

Komora má tyto orgány:

a) valnou hromadu Česká komora architektů, shromáždění delegátů Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,

b) představenstvo,

c) předsedu Komory,

d) dozorčí radu,

e) stavovský soud,

f) autorizační radu.

§ 25

(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem České komory architektů. Představenstvo je povinno svolat tento nejvyšší orgán nejméně jednou za rok. Požádá-li o to dozorčí rada nebo jedna třetina řádných členů, je představenstvo povinno svolat valnou hromadu nejpozději do tří měsíců. Právo účasti na valné hromadě s hlasem rozhodujícím mají všichni řádní členové České komory architektů, právo účasti s hlasem poradním mají všichni hostující členové a mimořádní členové České komory architektů.

(2) Valná hromada se může platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů nebo pokud byli všichni řádní členové písemně obesláni, a to nejméně 21 dnů před termínem konání valné hromady.

(3) Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Představenstvo je povinno svolat tento nejvyšší orgán nejméně jednou za rok. Požádá-li o to dozorčí rada nebo jedna třetina řádných členů je představenstvo povinno svolat shromáždění delegátů nejpozději do tří měsíců. Způsob výběru delegátů a podmínky schopnosti se usnášet určují vnitřní předpisy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

(4) Valná hromada, popř. shromáždění delegátů

a) volí přímou a tajnou volbou na dobu dvou let z řádných členů Komory členy představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu a členy těchto orgánů také tajným hlasováním odvolává,

b) schvaluje řády Komory, zejména etický, organizační, volební, disciplinární, honorářový a řády jednací,

c) schvaluje výši příspěvků členů Komory,

d) schvaluje výši náhrad za ztrátu času výkonem funkcí v orgánech Komory,

e) projednává a schvaluje zprávy o činnosti ostatních orgánů Komory,

f) může zrušit nebo změnit rozhodnutí představenstva,

g) může rozhodnout o zřízení dalších pomocných orgánů a stanovit jejich práva a povinnosti,

h) usnáší se i o dalších otázkách, které si vyhradí k rozhodování.

§ 26

(1) Představenstvo je nejvyšším výkonným orgánem Komory. V rozsahu své působnosti zejména

a) svolává řádnou nebo mimořádnou valnou hromadu, popř. shromáždění delegátů a připravuje podklady pro jejich jednání,

b) spravuje majetek Komory a prostřednictvím kanceláře Komory zabezpečuje veškeré administrativní činnosti Komory,

c) chrání a prosazuje zájmy členů Komory,

d) navrhuje členy autorizační rady,

e) schvaluje specializace v rámci oborů autorizace,

f) odpovídá za řádné vedení seznamu autorizovaných osob, informuje členy o činnosti Komory a vykonává publikační, dokumentační a ediční činnost,

g) rozhoduje ve všech věcech v působnosti Komory, pokud o nich nerozhodují jiné orgány.

(2) Představenstvo Komory volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu Komory. Předseda zastupuje Komoru navenek. Představenstvo může zmocnit předsedu, aby v době mezi zasedáními představenstva činil neodkladná rozhodnutí, spadající jinak do působnosti představenstva.

§ 27

(1) Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním orgánem Komory. V rámci své působnosti zejména

a) kontroluje veškerou činnost Komory, především plnění usnesení valné hromady, popř. shromáždění delegátů, dodržování povinností stanovených tímto zákonem, jinými obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy vydanými Komorou,

b) má právo nahlížet do veškerých dokladů Komory, vyžadovat stanoviska a další podklady,

c) dohlíží nad řádným výkonem činnosti autorizovaných osob.

(2) Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda zastupuje tento orgán navenek a řídí jeho činnost. Jménem dozorčí rady podává návrhy na zahájení disciplinárního řízení. Místopředseda zastupuje předsedu po dobu jeho nepřítomnosti, a to v plném rozsahu.

§ 28

(1) Stavovský soud volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda zastupuje tento orgán navenek, řídí jeho činnost a podepisuje jeho rozhodnutí. Místopředseda zastupuje předsedu po dobu jeho nepřítomnosti, a to v plném rozsahu.

(2) Stavovský soud může rozhodnout o ustavení dílčích, nejméně tříčlenných disciplinárních senátů a přenést na ně svoji rozhodovací pravomoc. Jejich předsedu volí stavovský soud.

(3) Stavovský soud, popřípadě pověřené disciplinární senáty jsou oprávněny vyžadovat předložení dokladů, jejichž obsah budou považovat za významný pro rozhodnutí.

§ 29

(1) Autorizační rada je orgán Komory oprávněný rozhodovat na podkladě vykonaného autorizačního řízení o udělení autorizace.

(2) Autorizační rada v rozsahu své působnosti

a) jmenuje zkušební komise,

b) navrhuje autorizační řád a stanoví obsah zkoušek,

c) navrhuje vytváření specializací v rámci oborů autorizace.

(3) Členy autorizační rady jmenuje na návrh příslušné Komory ministr životního prostředí České republiky na dobu tří let. V případě, že autorizační rada opakovaně porušuje autorizační řád Komory, může ministr životního prostředí členy autorizační rady odvolat.

§ 30

(1) Podrobnosti o organizaci Komory, o jejích orgánech, o působnosti a pravomoci těchto orgánů a o počtech jejich členů stanoví organizační řád Komory. Podrobnosti o volbách a disciplinárním řízení stanoví volební a disciplinární řády. Podrobnosti o podmínkách autorizace stanoví autorizační řád. Podrobnosti o právech a povinnostech autorizovaných osob stanoví profesní a etický řád.

(2) Náklady na činnost Komory jsou kryty zejména

a) z členských poplatků,

b) z poplatků za udělení autorizace,

c) z poplatků za úkony pro členy Komory,

d) z poplatků za úkony pro nečleny Komory,

e) z pokut,

f) z příspěvků a darů.

(3) Veškeré funkce v orgánech Komory jsou čestné; Komora hradí pouze náklady spojené s výkonem těchto funkcí a náhrady za ztrátu času.

(4) K zajištění administrativních a odborných činností Komory slouží kancelář Komory, popřípadě též její regionální pobočky.


ČÁST ŠESTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 31

Žadatel o autorizaci, kterému nebyla autorizace Komorou udělena, má právo domáhat se ochrany u obecného soudu.

§ 32

(1) Autorizovaná osoba je oprávněna vykonávat činnost na území České republiky.

(2) Komora může stanovit, že právo vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě na území České republiky mají i fyzické osoby jimž bylo uděleno oprávnění k výkonu těchto činností obdobným orgánem Slovenské republiky.

(3) Komora může též uznat oprávnění k výkonu činnosti autorizované osoby vydané obdobnou zahraniční institucí.

(4) Komora může též uznat výjimku z ustanovení § 7 odst. 1 písm. a).

§ 33

(1) Autorizaci v době od počátku účinnosti tohoto zákona do zvolení řádných orgánů Komor udělují ustavující výbory komor. Členy těchto výborů jmenuje ministr životního prostředí České republiky na návrh Obce architektů a Českého svazu stavebních inženýrů, připravený ve spolupráci s Asociací interiérových architektů, Asociací interiérových tvůrců, Asociací pro urbanismus a územní plánování, Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Českou asociací inženýrských geologů, Českou strojnickou společností a Společností pro techniku prostředí.

(2) Ustavující výbor Komory

a) provádí přípravné práce a svolá ustavující valnou hromadu a shromáždění delegátů,

b) má právo udělovat autorizace,

c) vydává prozatímní řády Komory,

d) zabezpečuje přípravu a svolání ustavující valné hromady a shromáždění delegátů tak, aby bylo možno konat jejich ustavující jednání nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy bylo v příslušné Komoře zapsáno nejméně 100 autorizovaných osob, nejpozději však do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Ministr životního prostředí České republiky schvaluje autorizační řády Komor.

§ 34

Osoby, kterým bylo uděleno oprávnění k projektové činnosti nebo osvědčení zvláštní způsobilosti k výkonu činností ve výstavbě podle dosavadních předpisů,10) mohou vykonávat vybrané činnosti) podle tohoto zákona pouze do jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona.

§ 35

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb. a zákona č. 262/1992 Sb.

2) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

3) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

4) Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 247/1990 Sb.).

5) Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích.

6) Zákon ČNR č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky.

7) § 3 odst. 1 písm. b) a c) bod 8. zákona č. 455/1991 Sb.
2 odst. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Sb.

8) Zákon ČNR č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.
Zákon ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

9) Zákon č. 513/1991 Sb.

10) Zákon č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 103/1990 Sb. a zákona č. 262/1992 Sb.
Vyhláška FMTIR č. 8/1983 Sb., o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě, ve znění vyhlášky č. 73/1978 Sb.
Vyhláška SKVTIR č. 186/1990 Sb., o oprávnění k projektové činnosti.