Vyhláška č. 155/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky, ktorou sa určujú podmienky oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav

Čiastka 33/1992
Platnosť od 24.04.1992 do31.12.2007
Účinnosť od 24.04.1992 do31.12.2007
Zrušený 330/1991 Zb.

155

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky

z 10. februára 1992,

ktorou sa určujú podmienky oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 43 ods. 1 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách (ďalej lej „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Oprávnenie na projektové práce v odbore pozemkových úprav udeľuje Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky (ďalej lem „ministerstvo“) fyzickým a právnickým osobám, ak predmetom ich podnikateľskej činnosti je vykonávanie projektových prác v odbore pozemkových úprav a ak jej pracovníci, ktorí tieto práce vykonávajú, spĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa prílohy č. 1 tejto vyhlášky a absolvujú prípravu pre získanie osobitnej odbornej spôsobilosti.1)

(2) Oprávnenie podľa tejto vyhlášky nenahrádza oprávnenie potrebné podľa osobitných predpisov.2)

§ 2

(1) Osobitnou odbornou spôsobilosťou sa rozumie súhrn vedomostí a praktických postupov, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie pozemkových úprav podľa zákona.

(2) Osobitnú odbornú spôsobilosť získajú žiadatelia prípravou a skúškou, ktorej obsah a predmet je upravený v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.

(3) Žiadateľ, ktorý

a) úspešne absolvoval prípravu v študijnom odbore podľa prílohy č. 1 tejto vyhlášky,

b) vykonával projektové práce v odbore pozemkových úprav po dobu najmenej 5 rokov,

nemusí absolvovať prípravu.

§ 3

(1) Príprava žiadateľov sa uskutočňuje organizovaným štúdiom, ktoré zabezpečuje ministerstvo.

(2) Žiadateľov zaradí do prípravy ministerstvo na základe prihlášky.

(3) Prípravou podľa odseku 1 môže ministerstvo poveriť inú organizáciu.

§ 4

(1) Predmetom skúšky sú vedomosti a praktické postupy v rozsahu prípravy uvedenej v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.

(2) Žiadateľ vykoná skúšku pred skúšobnou komisiou. Skúška má písomnú a ústnu časť.

(3) Skúšobnú komisiu zriaďuje ministerstvo, jej predsedom je pracovník ministerstva. Skúšobná komisia má najmenej 5 členov a uznáša sa väčšinou hlasov.

(4) Členstvo v skúšobnej komisii sa považuje za iný úkon vo všeobecnou záujme.3)

§ 5

(1) Termín skúšky určuje skúšobná komisia podľa študijného plánu.

(2) Komisia po vykonaní skúšky oboznámi žiadateľa s jej výsledkom a vyhotoví zápisnicu.

(3) Ak žiadateľ na skúške nevyhovie, môže skúšku jedenkrát opakovať v termíne, ktorý určí skúšobná komisia.

(4) Ak žiadateľ z ospravedlniteľného dôvodu nemohol prísť na skúšku alebo na opakovanú skúšku, skúšobná komisia určí náhradný termín.

(5) Ďalšie podrobnosti o priebehu skúšky ustanovuje skúšobný poriadok.

§ 6

(1) Žiadateľom, ktorí získali osobitnú odbornú spôsobilosť podľa tejto vyhlášky, vydá ministerstvo osvedčenie na projektové práce v odbore pozemkových úprav.

(2) Osvedčenie na projektové práce v odbore pozemkových úprav obsahuje tieto údaje:

a) osobné údaje žiadateľa,

b) dátum jeho vydania, označenie ministerstva a odtlačok jeho pečiatky,

c) podpis ministra alebo jeho zástupcu a predsedu skúšobnej komisie.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Kršek v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky MPVž SR č. 155/1992 Zb.

Kvalifikačné predpoklady vzdelania žiadateľov o vydanie oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav

1. Vysokoškolské vzdelanie technického smeru so zameraním na pozemkové úpravy, geodéziu a lesníctvo,

2. Vysokoškolské vzdelanie poľnohospodárskeho smeru so zameraním na hydromelioráciu,

3. Vysokoškolské vzdelanie prírodovedeckého smeru so zameraním na životné prostredie, geografiu....,

4. Vysokoškolské právnické vzdelanie.

Príloha č. 2 vyhlášky MPVž SR č. 155/1992 Zb.

Rozsah prípravy a predmet skúšky na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti
na projektové práce v odbore pozemkových úprav

Obsahom prípravy a predmetom skúšky sú vedomosti:

– o optimálnom riešení a usporiadaní krajiny, na základe poznatkov všetkých profesií v súlade s jej ekologickým potenciálom,

– o návrhoch spoločných technických opatrení,

– o usporiadaní pôdnych celkov,

– o realizácii projektu pozemkových úprav,

– o operáte evidencie nehnuteľností,

– o sústave BPEJ,

– o spôsobe zatrieďovania jednotlivých pôd do BPEJ,

– o produkčných predpokladoch jednotlivých BPEJ a ich vzájomnej porovnateľnosti a zameniteľnosti,

– o oceňovaní pozemkov podľa cenových predpisov s osobitným zreteľom na špecifiká lesných pozemkov a lesných porastov,

– o oceňovaní pôvodných a náhradných pozemkov a zdôvodnení náhrady,

– o hospodárskej úprave lesov,

– o daňovou a nájomnom mechanizme,

– o vykonávaní pedologického prieskumu pôd a využitia všetkých pedologických podkladov,

– o určovaní stanovištných podmienok,

– o hodnotení produkčných predpokladov jednotlivých pôd,

– o informačnom systéme o pôde,

– o pozemkovom, občianskom, správnom a obchodnom práve,

– o predpisoch upravujúcich vedenie pozemkových kníh a evidenciu nehnuteľností,

– o predpisoch upravujúcich oceňovanie pozemkov a pozemkovú daň,

– o výkone geodetických prác,

– o manipulácii s elaborátom evidencie nehnuteľností a pozemkovou knihou,

– o využití mapových podkladov pre výkon geodetických prác,

– o oblasti protierozívnej ochrany pôdneho fondu,

– o projektovaní úpravy tokov a malých vodných nádrží,

– o predpisoch upravujúcich právne vzťahy vo vodnom hospodárstve.

Poznámky pod čiarou

1) § 25 ods. 1 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.

2) Napr. zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a vyhláška SÚGK č. 82/1973 Zb. o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác.

3) § 124 ods. 2 Zákonníka práce.
§ 22 ods. 4 nariadenia vlády ČSSR č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce.
Časť I. písm. c) vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 18/1991 Zb. o iných úkonoch vo všeobecnom záujme.