Opatrenie č. p2/c46/1992 Zb.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vymedzení oprávnenia orgánov štátnej správy súdov na povoľovanie úľav zo súdnych poplatkov

Čiastka 46/1992
Platnosť od 21.05.1992
Účinnosť od 01.05.1992

OBSAH

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 1. apríla 1992

o vymedzení oprávnenia orgánov štátnej správy súdov na povoľovanie úľav zo súdnych poplatkov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 18 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch ustanovuje:


§ 1

Predseda Krajského súdu a Mestského súdu v Bratislave môže poplatníkovi na jeho žiadosť za účelom odstránenia nezrovnalostí alebo tvrdostí, ktoré by mohli z vykonávania zákona vzniknúť, povoliť úplnú alebo čiastočnú úľavu z poplatku vyberaného v občianskom súdnom konaní alebo z poplatku za úkony súdu, ak poplatok neprevyšuje sumu 20 000 Kčs.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. májom 1992.


Minister:

Dančo v. r.