Ústavný zákon č. 493/1992 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších ústavných zákonov a niektoré ďalšie ústavné zákony

(v znení č. 227/2002 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 98/1992
Platnosť od 29.10.1992
Účinnosť od 01.05.2002

493

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 8. októbra 1992,

ktorým sa menia a dopĺňajú ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších ústavných zákonov a niektoré ďalšie ústavné zákony

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Čl. I

Ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení ústavných zákonov č. 57/1969 Zb., č. 125/1970 Zb., č. 43/1971 Zb., č. 50/1975 Zb., č. 161/1989 Zb., č. 182/1989 Zb., č. 46/1990 Zb., č. 100/1990 Zb., č. 101/1990 Zb., č. 158/1990 Zb., č. 159/1990 Zb., č. 294/1990 Zb., č. 295/1990 Zb., č 556/1990 Zb., č. 23/1991 Zb., č. 91/1991 Zb., č. 327/1991 Zb., č. 205/1992 Zb., č. 206/1992 Zb. a č. 211/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. Čl. 7 ods. 1 písm. a) znie:

a) zahraničná politika, uzavieranie medzinárodných zmlúv s výnimkou tých, ktorých uzavieranie patrí do pôsobnosti Českej republiky a Slovenskej republiky, zastupovanie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v medzinárodných vzťahoch a rozhodovanie o otázkach vojny a mieru,“.

2. Čl. 7 ods. 1 písm. b) znie:

b) obrana a ekonomické zabezpečenie obranyschopnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky s výnimkou civilnej ochrany obyvateľstva,“.

3. Čl. 7 ods. 2 znie:

(2) Česká republika a Slovenská republika môžu v súlade so zahraničnou politikou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná, uzavierať vo svojom mene dvojstranné medzinárodné dohody vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti Českej republiky a Slovenskej republiky.“.

4. V čl. 7 sa dopĺňa nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Česká republika a Slovenská republika môžu v súlade so zahraničnou politikou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná:

a) uzavierať so súčasťami federatívnych a spolkových štátov dohody o spolupráci v obchodnej, hospodárskej, kultúrnej, vedeckej, školskej, zdravotníckej oblasti, oblasti ochrany životného prostredia, civilnej ochrany obyvateľstva, športovej oblasti, ako aj o spolupráci vo veciach tlače, rozhlasu a televízie,

b) zriaďovať svoje zastúpenia u subjektov, s ktorými boli uzavreté dohody podľa písmena a), a prijímať zastúpenie týchto subjektov.“.

5. Čl. 10 sa vypúšťa.

6. Čl. 14 ods. 1 znie:

(1) V oblasti bankovníctva do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky patrí:

a) určovať a uplatňovať jednotnú menovú politiku a prijímať právnu úpravu pre jej uskutočňovanie,

b) určovať rozsah menových rezerv v zlate a v devízových prostriedkoch, spravovať ich a disponovať s nimi.“.

7. Čl. 14 ods. 2 znie:

(2) Ústrednou bankou v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike je Štátna banka česko-slovenská, ktorá určuje a uplatňuje jednotnú menovú politiku. Súčasťou Štátnej banky česko-slovenskej sú Ústredie Štátnej banky česko-slovenskej pre Českú republiku a Ústredie Štátnej banky česko-slovenskej pre Slovenskú republiku. Štátnu banku česko-slovenskú riadi banková rada, ktorá sa skladá z guvernéra, dvoch viceguvernérov, z ktorých jeden je občanom Českej republiky a druhý občanom Slovenskej republiky, a ďalej z viceguvernéra povereného riadením Ústredia Štátnej banky česko-slovenskej pre Českú republiku a jeho zástupcu a z viceguvernéra povereného riadením Ústredia Štátnej banky česko-slovenskej pre Slovenskú republiku a jeho zástupcu. Ak je guvernérom občan Českej republiky, je v nasledujúcom funkčnom období guvernérom občan Slovenskej republiky a naopak.“.

8. V čl. 14 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a sporiteľní“.

9. V čl. 14 sa dopĺňa nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Česká republika a Slovenská republika môžu vytvárať svoje emisné banky. Emisné banky republík vzniknú rozdelením Štátnej banky česko-slovenskej. Zákon Federálneho zhromaždenia rozdelí majetok, práva a povinnosti Štátnej banky česko-slovenskej a určí deň ich prevzatia emisnými bankami republík.“.

10. Čl. 16 znie:

„Čl. 16

Do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky patrí:

a) určovanie nástrojov zahraničnej obchodnej politiky v súčinnosti s Českou republikou a Slovenskou republikou,

b) zákonná úprava v oblasti hospodárskych vzťahov so zahraničím.“.

11.Čl. 17 znie:

„Čl. 17

V oblasti hospodárstva do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky patrí zákonná úprava energetického hospodárstva a výroby, rozvodu a spotreby elektriny, plynu a tepla.“.

12. Čl. 19 znie:

„Čl. 19

V oblasti dopravy do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky patrí:

a) právna úprava vo veciach dopravy,

b) výkon štátnej správy a štátneho dozoru v námornej plavbe a leteckej doprave.“.

13. Čl. 20 znie:

„Čl. 20

V oblasti spojov do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky patrí:

a) zákonná úprava vo veciach pôšt a telekomunikácií,

b) určovanie jednotných taríf poštovej a telekomunikačnej medzinárodnej prevádzky,

c) rozdeľovanie kmitočtového spektra medzi republiky a federáciu a výkon štátnej správy vyplývajúci z medzinárodných záväzkov.“.

14. Čl. 21 znie:

„Čl. 21

Do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky patrí v oblasti mierového využívania jadrovej energie zákonná úprava a výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení a štátneho dozoru nad využívaním jadrových materiálov, jadrových zariadení a technológií.“.

15. Čl. 22 znie:

„Čl. 22

Do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky patrí v oblasti práce a sociálnej politiky zákonná úprava pracovných vzťahov, služobných pomerov zamestnancov v orgánoch Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a nimi riadených organizáciách, ako aj ich nemocenského a dôchodkového poistenia a ich štátnych dávok sociálneho zabezpečenia.“.

16. Čl. 23 ods. 1 znie:

(1) V oblasti štátnej štatistiky do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky patrí:

a) zákonná úprava podmienok získavania štatistických informácií potrebných na posudzovanie vývoja federácie, ako aj zákonná úprava ochrany týchto informácií pred zneužitím,

b) po dohode s Českou republikou a Slovenskou republikou

1. určovať štatistické ukazovatele potrebné na posudzovanie vývoja federácie a spôsob získavania štatistických informácií na tento účel,

2. určovať štatistické ukazovatele potrebné na plnenie medzinárodných záväzkov a poskytovať tieto medzinárodným organizáciám,

3. plniť tie povinnosti vyplývajúce z medzinárodných záväzkov, ktoré jej Česká republika a Slovenská republika zverili.“.

17. Čl. 24 znie:

„Čl. 24

(1) Do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky patrí zákonná úprava vlastníctva; tým nie je dotknuté právo Českej republiky a Slovenskej republiky na právnu úpravu majetku Českej republiky a Slovenskej republiky a majetku obcí zákonmi národných rád.

(2) Do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v oblasti podnikateľskej činnosti patrí:

a) právna úprava podnikania a vzťahov vznikajúcich pri podnikateľskej a inej hospodárskej činnosti,

b) právna úprava ochrany výroby, obchodu a záujmov spotrebiteľov, priemyselného vlastníctva, normalizácie, skúšobníctva a metrológie, ako aj výkon štátnej správy na týchto úsekoch vo veciach, o ktorých to ustanovuje zákon Federálneho zhromaždenia.

(3) Do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky patrí zákonná úprava ochrany hospodárskej súťaže.“.

18. Čl. 27 ods. 1 písm. b) znie:

b) upravovať zriaďovanie, postavenie, oprávnenie a ostatné pomery ozbrojených bezpečnostných zborov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky; tým nie je dotknuté právo Českej republiky a Slovenskej republiky zriaďovať vlastné ozbrojené bezpečnostné zbory a upravovať ich postavenie, oprávnenie a ostatné pomery.“.

19. V čl. 27 sa dopĺňa nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Česká republika a Slovenská republika si môžu zriaďovať vlastné bezpečnostné informačné služby a upravovať ich postavenie, oprávnenie a ostatné pomery.“.

20. Čl. 28a ods. 1 znie:

(1) Českej a Slovenskej Federatívnej Republike prislúcha kontrolovať hospodárenie s finančnými a hmotnými prostriedkami federácie, ako aj všetky odvetvia aj činnosti štátnej a hospodárskej správy, ktorá patrí do jej pôsobnosti.“.

21. V čl. 36 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Zákon Federálneho zhromaždenia ustanoví, kedy možno medzinárodné hospodárske zmluvy všeobecnej povahy vykonávať pred tým, než s nimi Federálne zhromaždenie vysloví súhlas.“.

22. V čl. 36 sa vypúšťa odsek 4.

23. V čl. 37 ods. 2 sa za slová „zákony upravujúce konanie pred súdmi,“ vkladajú slová „pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred rozhodcami,“; za slová „zákon o znalcoch a tlmočníkoch,“ sa vkladajú slová „zákon upravujúci ochranu výsledkov tvorivej duševnej činnosti, zákon o zápisoch do evidencie vzťahov k nehnuteľnostiam a“ a slová „a zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku“ sa vypúšťajú.

24. Čl. 37 ods. 3 znie:

(3) Pokiaľ to vyžaduje jednota právneho poriadku, uskutočňuje Federálne zhromaždenie zákonnú úpravu vo veciach národnostných a etnických menšín, cirkví a náboženských spoločností, starostlivosti o zdravie občanov, veterinárnej a rastlinolekárskej starostlivosti a sústavy základných a stredných škôl; výkon v týchto veciach patrí v plnom rozsahu orgánom republík.“.

25. V čl. 42 ods. 2 sa ustanovenie písmena b) vypúšťa a doterajšie písmená c) až m) sa označujú ako písmená b) až l).

26. Čl. 61 ods. 1 písm. b) znie:

b) prijíma vedúcich diplomatických misií; s prihliadnutím na stanoviská vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, vlády Českej republiky a vlády Slovenskej republiky poveruje vedúcich diplomatických misií tak, aby v týchto funkciách boli rovnomerne zastúpení občania Českej republiky a občania Slovenskej republiky,“.

27. V čl. 75 sa na konci pripája táto veta: „V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas jej predsedu.“.

28. Čl. 85 sa vypúšťa.

Čl. II

1. Právne predpisy upravujúce organizáciu štátnej organizácie Česko-slovenské štátne dráhy stratia platnosť dňom, ktorý ustanoví zákon Federálneho zhromaždenia, ktorým sa rozdelí a prevedie majetok, práva a povinnosti štátnej organizácie Česko-slovenské štátne dráhy na novovzniknuté organizácie pre železničnú dopravu Českej republiky a Slovenskej republiky. Na tieto nové organizácie prejdú v plnom rozsahu aj práva a povinnosti štátnej organizácie Česko-slovenské štátne dráhy vyplývajúce z jej medzinárodnej spolupráce v odbore železníc.

2. Zákon Federálneho zhromaždenia ustanoví pravidlá a postup pre rozdelenie a prevod majetku, práv a povinností štátnych organizácií, ktoré Federálne ministerstvo dopravy založilo ako špecializované železničné organizácie, na príslušné organizácie oboch republík, pokiaľ sa pre tieto špecializované železničné organizácie do dňa účinnosti tohto ústavného zákona neschválil privatizačný projekt.

3. Zákon Federálneho zhromaždenia rozdelí a prevedie majetok, práva a povinnosti štátneho podniku Správa pôšt a telekomunikácií Praha a štátneho podniku Správa pôšt a telekomunikácií Bratislava v rozsahu sústavy pôšt na novovzniknuté poštové organizácie Českej republiky a Slovenskej republiky a v rozsahu sústavy telekomunikácií na novovzniknuté organizácie telekomunikácií Českej republiky a Slovenskej republiky. Na tieto nové organizácie prejdú v plnom rozsahu práva a povinnosti doterajších štátnych podnikov vyplývajúce z dohôd, dohovorov a dojednaní v medzinárodnom poštovom styku.

4. Platnosť poštových známok a iných poštových cenín vydaných do dňa prevodu majetku podľa bodu 3 ustanoví zákon Federálneho zhromaždenia.

5. Do 31. decembra 1992 patrí do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky právna úprava regulácie vývoja miezd podľa doterajšieho znenia čl. 22 písm. b) ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších ústavných zákonov.

Čl. III

1. Zákony a iné právne predpisy uvedené v čl. 144 ods. 1 prvá veta ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších ústavných zákonov, ako aj zákony Federálneho zhromaždenia a iné právne predpisy vydané štátnymi orgánmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky do dňa nadobudnutia účinnosti tohto ústavného zákona upravujúce veci, ktoré nepatria do pôsobnosti federácie, môžu sa v týchto veciach meniť zákonmi Českej národnej rady alebo zákonmi Slovenskej národnej rady,*) prípadne inými právnymi predpismi štátnych orgánov republík. Pre právne predpisy upravujúce reguláciu vývoja miezd platí ustanovenie predchádzajúcej vety od 1. januára 1993.

2. Spôsob vyporiadania majetkových a iných právnych pomerov ďalších organizácií zriadených právnymi predpismi uvedenými v bode 1 alebo podľa týchto predpisov upraví zákon Federálneho zhromaždenia.

Čl. IV

Ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení neskorších predpisov sa mení takto:

1. Čl. 1 znie:

„Čl. 1

Česká a Slovenská Federatívna Republika je demokratický právny štát zložený z Českej republiky a Slovenskej republiky.“.

2. Čl. 5 sa vypúšťa.

3. V čl. 16 sa vypúšťa odsek 3.

4. V čl. 17 ods. 1 sa vypúšťa slovo „socialistického“.

5. Čl. 18 sa vypúšťa.

6. Čl. 104 znie:

„Čl. 104

(1) Prokuratúra vykonáva v rozsahu ustanovenom zákonom dozor nad dodržiavaním zákonov a iných právnych predpisov; pri ich porušení robí opatrenia ustanovené zákonom.

(2) Prokuratúra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pôsobí vo veciach obrany a v ďalších veciach, ktoré patria do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky; v ostatných veciach pôsobí Prokuratúra Českej republiky a Prokuratúra Slovenskej republiky.

(3) Organizáciu Prokuratúry Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, jej úlohy, právomoc a právne pomery prokurátorov a vyšetrovateľov a právnych čakateľov prokuratúry upravuje zákon Federálneho zhromaždenia.

(4) Organizáciu Prokuratúry Českej republiky a Prokuratúry Slovenskej republiky, ich úlohy, právomoc a právne pomery prokurátorov a vyšetrovateľov a právnych čakateľov prokuratúry upravujú zákony národných rád.“.

7. Čl. 105 znie:

„Čl. 105

Generálneho prokurátora Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vymenúva a odvoláva prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Generálny prokurátor Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky je zodpovedný Federálnemu zhromaždeniu, ktoré môže prezidentovi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky navrhnúť, aby ho z funkcie odvolal.“.

8. Čl. 106 sa vypúšťa.

9. V čl. 106a sa vypúšťa odsek 2 a číselné označenie odseku 1.

Čl. VI

Ústavný zákon č. 155/1969 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa ôsma hlava ústavy, v znení ústavného zákona č. 326/1991 Zb. sa mení takto:

1. V § 2 sa vypúšťajú slová „,prokuratúr a štátnych notárstiev“.

2. § 3 znie:

㤠3

Federálne zhromaždenie upravuje zákonom organizáciu a činnosť súdov a právne postavenie sudcov a justičných čakateľov.“.

Čl. VII

Ústavný zákon č. 296/1990 Zb. o zmenách v sústave federálnych ústredných orgánov štátnej správy, na ktorých čele stojí člen vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, sa mení a dopĺňa takto:

1. Čl. I znie:

„Čl. I

V Českej a Slovenskej Federatívnej Republike pôsobia tieto ústredné orgány štátnej správy, na ktorých čele stojí člen vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:
Federálne ministerstvo financií,
Federálne ministerstvo zahraničných vecí,
Federálne ministerstvo obrany,
Federálne ministerstvo vnútra,
Federálne ministerstvo hospodárstva,
Federálne ministerstvo kontroly.“.

2. Čl. II znie:

„Čl. II

Zrušuje sa Federálne ministerstvo zahraničného obchodu, Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí, Federálne ministerstvo dopravy, Federálne ministerstvo spojov, Federálne ministerstvo pre strategické plánovanie, Federálny výbor pre životné prostredie a Federálny úrad pre hospodársku súťaž.“.

3. Čl. III znie:

„Čl. III

(1) Pokiaľ právne predpisy zverujú pôsobnosť

a) Federálnemu ministerstvu dopravy, Federálnemu ministerstvu spojov, Federálnemu ministerstvu pre strategické plánovanie alebo Federálnemu výboru pre životné prostredie, vykonáva túto pôsobnosť Federálne ministerstvo hospodárstva,

b) Federálnemu ministerstvu práce a sociálnych vecí, vykonáva túto pôsobnosť Federálne ministerstvo financií,

c) Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu, vykonáva túto pôsobnosť

1. v oblasti právnej úpravy ciel, colníctva a určenia colných sadzieb Federálne ministerstvo financií,

2. v ostatných veciach Federálne ministerstvo zahraničných vecí.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije v tých prípadoch, keď pôsobnosť Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa článku I tohto ústavného zákona prešla na Českú republiku a Slovenskú republiku.“.

4. Čl. IV znie:

„Čl. IV

Majetkové práva, práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných vzťahov prechádzajú

a) z Federálneho ministerstva dopravy, Federálneho ministerstva spojov, Federálneho ministerstva pre strategické plánovanie, Federálneho výboru pre životné prostredie a Federálneho úradu pre hospodársku súťaž na Federálne ministerstvo hospodárstva,

b) z Federálneho ministerstva zahraničného obchodu na Federálne ministerstvo zahraničných vecí s výnimkou majetkových práv, práv a povinností z pracovnoprávnych a iných vzťahov v oblasti právnej úpravy ciel, colníctva a určenia colných sadzieb, ktoré prechádzajú na Federálne ministerstvo financií,

c) z Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí na Federálne ministerstvo financií.“.

5. Čl. V a VI sa zrušujú.


Čl. VIII

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii, ako vyplýva z neskorších ústavných zákonov.

Čl. IX

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Stráský v. r.

v z. Šedivý v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 154 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.