Opatrenie č. p2/c90/1992 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa menia opatrenia Štátnej banky česko-slovenskej č. 8 o kapitálovej primeranosti bánk, č. 9 o pravidlách likvidity bánk a č. 10 o úverovej angažovanosti bánk zo 16. marca 1992

Čiastka 90/1992
Platnosť od 25.09.1992
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Štátna banka česko-slovenská


vydala podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách opatrenie zo 4. augusta 1992, ktorým sa menia opatrenia Štátnej banky česko-slovenskej č. 8 o kapitálovej primeranosti bánk, č. 9 o pravidlách likvidity bánk a č. 10 o úverovej angažovanosti bánk zo 16. marca 1992.


Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Opatrenie bolo uverejnené vo Vestníku Štátnej banky česko-slovenskej v čiastke 18/1992. Možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Štátnej banky česko-slovenskej.