Zákon č. 599/1992 Zb.Zákon, ktorým sa zrušuje Česko-slovenská akadémia vied a upravuje spôsob vyporiadania majetkových a iných práv

Čiastka 122/1992
Platnosť od 28.12.1992
Účinnosť od 28.12.1992

OBSAH

599

ZÁKON

z 2. decembra 1992,

ktorým sa zrušuje Česko-slovenská akadémia vied a upravuje spôsob vyporiadania majetkových a iných práv

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Uplynutím 31. decembra 1992 sa zrušuje Česko-slovenská akadémia vied.

§ 2

(1) Nehnuteľné a hnuteľné veci, majetkové práva s výnimkou majetkových práv nehmotnej povahy vo vlastníctve Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorým prislúcha právo hospodárenia Česko-slovenskej akadémii vied, ďalej práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, ako aj iné práva a záväzky Česko-slovenskej akadémie vied na území Českej republiky prechádzajú dňom uvedeným v § 1 na organizáciu určenú zákonom Českej národnej rady.

(2) Nehnuteľné a hnuteľné veci, majetkové práva s výnimkou majetkových práv nehmotnej povahy vo vlastníctve Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorým prislúcha právo hospodárenia Česko-slovenskej akadémii vied, ďalej práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, ako aj iné práva a záväzky Česko-slovenskej akadémie vied na území Slovenskej republiky prechádzajú dňom uvedeným v § 1 na organizáciu určenú zákonom Národnej rady Slovenskej republiky.

(3) Majetkové práva nehmotnej povahy sa prevádzajú na základe zmluvy podľa osobitných predpisov.1)

(4) Majetok Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorému prislúcha právo hospodárenia Česko-slovenskej akadémii vied a ktorý sa nachádza mimo územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, sa ku dňu uvedenému v § 1 vyporiada podľa zásady zodpovedajúcej podielu počtu obyvateľov Českej republiky a Slovenskej republiky, podľa ktorého prechádza majetok na nástupnícke organizácie v Českej republike a na nástupnícke organizácie v Slovenskej republike v pomere dva ku jednej.


§ 3

Uplynutím 31. decembra 1992 sa zrušujú:

1. zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied;

2. zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied;

3. zákon č. 91/1977 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb.;

4. zákon č. 164/1990 Zb., ktorým sa dopĺňa zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb. a zákona č. 91/1977 Zb.;

5. zákon č. 299/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb., zákona č. 91/1977 Zb. a zákona č. 164/1990 Zb.

§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Stráský v. r.

Kováč v. r.

Poznámky pod čiarou

)

1) Napr. zákon č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach, zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch, zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) úplné znenie č. 247/1990 Zb.