67

ZÁKON

z 29. januára 1992

o Vojenskom obrannom spravodajstve

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Úvodné ustanovenie

(1) Vojenské obranné spravodajstvo je spravodajskou službou Federálneho ministerstva obrany, ktorá plní úlohy spravodajskej ochrany v oblasti pôsobnosti Federálneho ministerstva obrany v rozsahu vymedzenom týmto zákonom.

(2) Vojenské obranné spravodajstvo sa vo svojej činnosti spravuje ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(3) Práva a slobody občanov možno prostriedkami Vojenského obranného spravodajstva obmedziť len v rozsahu a spôsobom ustanoveným týmto zákonom.

PRVÁ HLAVA

PÔSOBNOSŤ, ORGANIZÁCIA, RIADENIE A KONTROLA ČINNOSTI VOJENSKÉHO OBRANNÉHO SPRAVODAJSTVA

Pôsobnosť Vojenského obranného spravodajstva

§ 2

(1) Vojenské obranné spravodajstvo získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie dôležité pre ochranu vymedzenú v § 1 ods. 1 pred

a) činnosťou cudzích spravodajských služieb,

b) páchaním trestnej činnosti zameranej proti základom, bezpečnosti a obrane republiky.1)

(2) Vojenské obranné spravodajstvo spolupôsobí pri ochrane štátneho tajomstva v oblasti pôsobnosti Federálneho ministerstva obrany.

§ 3

(1) Minister obrany Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len „minister obrany“) na základe informácií Vojenského obranného spravodajstva odovzdáva

a) ústavným orgánom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky významné informácie, ktoré tieto orgány potrebujú pre svoje rozhodovanie vo veciach súvisiacich s obranou štátu,

b) príslušným štátnym orgánom federácie a republík nevyhnutné informácie, ktoré tieto orgány potrebujú na zamedzenie protiprávnej činnosti.

(2) Minister obrany predkladá najmenej raz ročne správu o činnosti Vojenského obranného spravodajstva Federálnemu zhromaždeniu a prezidentovi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Organizácia, riadenie a kontrola činnosti Vojenského obranného spravodajstva

§ 4

(1) Organizačnú štruktúru a početné stavy Vojenského obranného spravodajstva určí minister obrany.

(2) Na čele vojenského obranného spravodajstva je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister obrany.

(3) Riaditeľ Vojenského obranného spravodajstva je priamo podriadený ministrovi obrany.

§ 5

(1) Kontrolu Vojenského obranného spravodajstva vykonáva výhradne osobitný kontrolný orgán (ďalej len „kontrolný orgán“), ktorý na tento účel zriaďuje Federálne zhromaždenie.

(2) Kontrolný orgán sa skladá zo štyroch členov výborov Federálneho zhromaždenia zriadených pre brannú politiku; z dvoch členov zvolených Snemovňou ľudu z poslancov Snemovne ľudu a z dvoch členov zvolených Snemovňou národov z poslancov Snemovne národov, jedného zvoleného v Českej republike a jedného zvoleného v Slovenskej republike.

(3) Kontrolný orgán pôsobí aj po uplynutí volebného obdobia Federálneho zhromaždenia, dokiaľ novozvolené Federálne zhromaždenie nezvolí nový kontrolný orgán.

(4) Pokiaľ zákon neustanovuje inak, vzťahuje sa na pôsobnosť a konanie kontrolného orgánu a na práva a povinnosti jeho členov primerane osobitný predpis.2)

§ 6

(1) Členovia kontrolného orgánu môžu vstupovať do objektov a zariadení Vojenského obranného spravodajstva.

(2) Minister obrany predkladá kontrolnému orgánu predpisy, ktorými upravuje činnosť Vojenského obranného spravodajstva.

(3) Minister obrany predkladá kontrolnému orgánu na jeho žiadosť informácie uvedené v § 3 ods. 1. Ďalej mu na jeho žiadosť predkladá správu o použití spravodajských prostriedkov, a to iba vo veciach a v prípadoch, v ktorých Vojenské obranné spravodajstvo svoju činnosť už ukončilo.

(4) Minister obrany predkladá kontrolnému orgánu na jeho vyžiadanie súhrnnú informáciu obsahujúcu počet prípadov a vecí, v ktorých je Vojenské obranné spravodajstvo činné. V informácii odlíši prípady a veci podľa jednotlivých ustanovení § 2.

§ 7

(1) Ak sa kontrolný orgán domnieva, že činnosť Vojenského obranného spravodajstva alebo jeho príslušníkov nezákonne obmedzuje práva osôb, je oprávnený požadovať od ministra obrany potrebné vysvetlenie včítane písomných materiálov, ktoré sa k takej osobe v evidenciách Vojenského obranného spravodajstva vedú.

(2) Kontrolný orgán je oprávnený požiadať ministra obrany, aby ukončil činnosť vo veci, ktorá presahuje pôsobnosť Vojenského obranného spravodajstva alebo je inak nezákonná.

DRUHÁ HLAVA

PRÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉHO OBRANNÉHO SPRAVODAJSTVA, ICH POVINNOSTI A OPRÁVNENIA

§ 8

Úlohy Vojenského obranného spravodajstva plnia príslušníci Vojenského obranného spravodajstva, ktorí sú v služobnom pomere vojaka z povolania.3)

§ 9

Príslušníci Vojenského obranného spravodajstva majú pri plnení svojich úloh tieto povinnosti a oprávnenia:

a) dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osôb, ako aj na to, aby nikomu v súvislosti s ich činnosťou nevznikla bez právneho dôvodu škoda alebo iná ujma,

b) preukázať svoju príslušnosť k Vojenskému obrannému spravodajstvu služobným preukazom s evidenčným číslom a ústnym vyhlásením „Vojenské obranné spravodajstvo“,

c) zisťovať potrebné informácie, pričom nikoho nemožno nútiť podať informácie,

d) nosiť strelnú zbraň a používať ju podľa osobitných predpisov.4)

TRETIA HLAVA

OSOBY KONAJÚCE V PROSPECH VOJENSKÉHO OBRANNÉHO SPRAVODAJSTVA, SPRAVODAJSKÉ PROSTRIEDKY A ICH POUŽITIE

§ 10

Osoby konajúce v prospech Vojenského obranného spravodajstva

(1) V odbore svojej pôsobnosti je Vojenské obranné spravodajstvo oprávnené používať osoby konajúce v jeho prospech.

(2) Osobou konajúcou v prospech Vojenského obranného spravodajstva sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá dobrovoľne a utajeným spôsobom poskytuje služby Vojenskému obrannému spravodajstvu pri plnení úloh v jeho pôsobnosti.

(3) Vojenské obranné spravodajstvo je povinné zabezpečiť ochranu osôb konajúcich v jeho prospech pred vyzradením alebo pred spôsobením ujmy na cti, živote alebo zdraví.

(4) Vojenské obranné spravodajstvo môže viesť evidenciu osôb konajúcich v prospech Vojenského obranného spravodajstva iba po dobu plnenia úloh; údaje z tejto evidencie sa musia po splnení úloh zničiť.

§ 11

Spravodajské prostriedky

(1) V odbore svojej pôsobnosti je Vojenské obranné spravodajstvo oprávnené používať spravodajské prostriedky, ktorými sa rozumejú:

a) spravodajská technika,

b) krycie doklady,

c) sledovanie.

(2) Vojenské obranné spravodajstvo je povinné zabezpečiť ochranu spravodajských prostriedkov uvedených v odseku 1 písm. a) a b) pred vyzradením, zneužitím, poškodením alebo zničením a spravodajského prostriedku uvedeného v odseku 1 písm. c) pred vyzradením alebo zneužitím.

Spravodajská technika a povolenie na jej použitie

§ 12

Na účely tohto zákona sa spravodajskou technikou rozumejú najmä elektronické, fototechnické, chemické, fyzikálno-chemické, rádiotechnické, optické, mechanické a iné technické prostriedky a zariadenia alebo ich súbory, používané Vojenským obranným spravodajstvom na zisťovanie skutočností v rozsahu jeho pôsobnosti utajeným spôsobom pri

a) vyhľadávaní, otváraní a skúmaní dopravovaných zásielok a pri ich vyhodnocovaní pri využití kriminalistických metód,

b) odpočúvaní a zaznamenávaní telekomunikačnej prevádzky,

c) vyhotovovaní obrazových, zvukových alebo iných záznamov.

§ 13

(1) Spravodajskú techniku môže Vojenské obranné spravodajstvo v odbore svojej pôsobnosti použiť len na základe predchádzajúceho písomného povolenia na použitie spravodajskej techniky (ďalej len „povolenie“) vydaného prokurátorom, a to iba v prípadoch, keď odhaľovanie a dokumentovanie činností, pre ktoré sa má použiť, je iným spôsobom neúčinné alebo podstatne sťažené.

(2) Použitie spravodajskej techniky smie obmedziť nedotknuteľnosť obydlia, listové tajomstvo a tajomstvo dopravovaných správ len v nevyhnutne potrebnej miere.

§ 14

Žiadosť o povolenie sa prokurátorovi predkladá písomne a musí obsahovať najmä

a) druh spravodajskej techniky, ktorý sa má použiť, miesto jeho použitia, navrhovanú dobu trvania jeho použitia, údaje o osobe, na ktorú sa má spravodajská technika použiť, pokiaľ je jej totožnosť známa, a číslo telefónnej stanice, pokiaľ sa z nej má vyhotovovať zvukový záznam,

b) informáciu o predchádzajúcom neúčinnom alebo podstatne sťaženom odhaľovaní a dokumentovaní činnosti, pre ktorú sa použitie spravodajskej techniky vyžaduje,

c) informáciu o akejkoľvek predchádzajúcej požiadavke na použitie spravodajskej techniky vo vzťahu k osobe uvedenej v písmene a) včítane rozhodnutia príslušného prokurátora o tejto požiadavke,

d) dôvody na použitie spravodajskej techniky.

§ 15

(1) Povolenie vydáva generálny prokurátor Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, generálny prokurátor Českej republiky, generálny prokurátor Slovenskej republiky alebo prokurátori nimi určení.

(2) Povolenie musí obsahovať odôvodnenie a musí v ňom byť výslovne uvedený druh spravodajskej techniky, ktorý sa môže použiť, miesto použitia, doba trvania jeho použitia, údaje o osobe, na ktorú sa môže spravodajská technika použiť, pokiaľ je jej totožnosť známa, a číslo telefónnej stanice, pokiaľ sa z nej môže vyhotovovať zvukový záznam.

(3) Prokurátor určí dobu trvania použitia spravodajskej techniky najdlhšie na dobu šiestich mesiacov; túto dobu môže na základe novej žiadosti predĺžiť, vždy však najviac o ďalších šesť mesiacov. V takom prípade platia obdobne § 13 a 14.

§ 16

(1) Prokurátor, ktorý vydal povolenie, sleduje, či dôvody použitia spravodajskej techniky trvajú. Ak zistí, že dôvody pre jej použitie pominuli, povolenie odníme.

(2) O ukončení používania spravodajskej techniky informuje Vojenské obranné spravodajstvo prokurátora, ktorý povolenie vydal.

(3) Informácie získané použitím spravodajskej techniky podľa tohto zákona sa môžu využiť iba v súlade s § 2, 19 až 21.

§ 17

Krycie doklady

(1) Na účely tohto zákona sa krycími dokladmi rozumejú listiny a predmety slúžiace na utajenie skutočnej totožnosti príslušníka Vojenského obranného spravodajstva, ktorý plní úlohy v odbore jeho pôsobnosti. Krycími dokladmi nesmú byť preukazy poslancov zákonodarných zborov a služobné preukazy sudcov a prokurátorov.

(2) Krycie doklady pre potreby Vojenského obranného spravodajstva vydáva riaditeľ Vojenského obranného spravodajstva a na vyžiadanie riaditeľa Vojenského obranného spravodajstva Federálna bezpečnostná informačná služba, ktorá vydané krycie doklady eviduje.

§ 18

Sledovanie

O použití sledovania Vojenským obranným spravodajstvom na plnenie úloh v odbore jeho pôsobnosti rozhoduje na návrh riaditeľa Vojenského obranného spravodajstva minister obrany.

ŠTVRTÁ HLAVA

VEDENIE EVIDENCIÍ OSÔB

§ 19

(1) V odbore svojej pôsobnosti je Vojenské obranné spravodajstvo oprávnené uchovávať a využívať údaje o osobách vo svojich evidenciách, ak

a) existujú podložené podozrenia zo snáh alebo činností uvedených v § 2,

b) je to potrebné na zistenie a zhodnotenie snáh alebo činností uvedených v § 2.

(2) Údaje o správaní maloletých osôb mladších ako 15 rokov sa nesmú vkladať do evidencií. Údaje o správaní maloletých osôb starších ako 15 rokov sa musia po dvoch rokoch od vloženia preskúmať a najneskôr po piatich rokoch uložiť tak, aby k nim nemal prístup nikto iný než orgány oprávnené podľa osobitného predpisu, ibaže by po dovŕšení plnoletosti týchto osôb k nim získalo Vojenské obranné spravodajstvo v odbore svojej pôsobnosti ďalšie poznatky.

(3) Všetky údaje vedené v evidenciách Vojenského obranného spravodajstva, o ktorých sa dodatočne zistí, že sa získali neoprávnene alebo že sú nepravdivé, sa uložia tak, aby k nim nemal prístup nikto s výnimkou orgánov oprávnených podľa osobitného predpisu.

§ 20

Pokiaľ údaje o osobách, uchovávané v evidenciách Vojenského obranného spravodajstva, už nie sú na plnenie úloh Vojenského obranného spravodajstva potrebné alebo pokiaľ je na to iný zákonný dôvod, uloží Vojenské obranné spravodajstvo tieto údaje spôsobom, ktorý zabráni každému, s výnimkou orgánov oprávnených podľa osobitného predpisu, v prístupe k týmto údajom.

§ 21

Vojenské obranné spravodajstvo je povinné zabezpečiť ochranu údajov obsiahnutých v evidenciách osôb pred vyzradením, zneužitím, poškodením alebo zničením.

PIATA HLAVA

VZŤAHY VOJENSKÉHO OBRANNÉHO SPRAVODAJSTVA K ŠTÁTNYM ORGÁNOM

§ 22

Vojenské obranné spravodajstvo pri plnení svojich úloh spolupracuje najmä s Federálnou bezpečnostnou informačnou službou, Federálnym ministerstvom vnútra a ostanými orgánmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky.

§ 23

(1) Vojenské obranné spravodajstvo je oprávnené pri plnení svojich úloh požadovať od štátnych orgánov účinnú pomoc a informácie súvisiace so zabezpečením a plnením jeho úloh v odbore jeho pôsobnosti.

(2) Štátne orgány sú povinné požadovanú pomoc a informácie poskytnúť, pokiaľ im v tom nebránia dôvody ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.


ŠIESTA HLAVA

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 24

(1) Príslušníci Vojenského obranného spravodajstva a každý, kto plní úlohy podľa tohto zákona, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámili pri plnení úloh Vojenského obranného spravodajstva alebo v súvislosti s nimi.

(2) Na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní môže minister obrany zbaviť v potrebnom rozsahu mlčanlivosti osoby uvedené v odseku 1.

(3) Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté predpisy o ochrane štátneho tajomstva.

§ 25

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

2) § 90 až 92 zákona č. 56/1991 Zb. o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia.

3) Zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov.

4) § 13 a 14 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
§ 34 zákona č. 228/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov, v znení neskorších predpisov.