Vyhláška č. 454/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení od dovozného cla semien cukrovej repy a ľanu

Čiastka 90/1992
Platnosť od 25.09.1992 do31.01.1993
Účinnosť od 25.09.1992 do31.01.1993

OBSAH

454

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 27. augusta 1992

o oslobodení od dovozného cla semien cukrovej repy a ľanu

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvo financií a Federálnym ministerstvo zahraničných vecí podľa § 44 ods. 2 colného zákona č. 44/1974 Zb. v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Od dovozného cla sa dočasne oslobodzuje tento tovar:

Položka colného sadzobníka Názov tovaru 1209 11 007 Semená cukrovej repy 5301 10 001 Ľan surový alebo máčaný 5301 21 003 Ľan lámaný alebo trepaný

§ 2

Tovar uvedený v § 1 sa oslobodzuje od dovozného cla, ak bol dovezený do 31. decembra 1992.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a stráca účinnosť 31. januárom 1993.


Predseda vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky poverený riadením Federálneho ministerstva zahraničného obchodu:

PhDr. Stráský v. r.