Vyhláška č. 99/1992 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech

Čiastka 24/1992
Platnosť od 24.03.1992
Účinnosť od 24.03.1992

99

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 20. února 1992

o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech

Český báňský úřad podle § 34 odst. 4 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb., stanoví:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Působnost

Účelem vyhlášky je vymezit bližší podmínky pro zřizování, provoz, zajištění a likvidaci úložišť pro ukládání odpadů1) v podzemních prostorech (dále jen „ukládání odpadů“) jako zvláštního zásahu do zemské kůry.2)

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se považují za

a) úložiště odpadů - podzemní prostory vzniklé přírodními vlivy nebo hornickou činností či činností prováděnou hornickým způsobem, do kterých se ukládají odpady,

b) zřizování úložišť - činnost vedoucí ke vzniku úložiště odpadů, tj. projektování, výstavba nebo rekonstrukce podzemních prostor vhodných jako úložiště odpadů, včetně jejich vyhledávání a průzkumu,

c) provoz úložišť - činnosti při ukládání odpadů v podzemních prostorech na základě provozního řádu,

d) zajištění úložišť - provedení nezbytných opatření při dočasném zastavení provozu úložiště odpadů,

e) likvidace úložišť - provedení nezbytných opatření směřujících k trvalému zastavení provozu úložiště odpadů.

§ 3

Ukládání odpadů

(1) Ukládat odpady do podzemí mohou právnické a fyzické osoby jen na základě získaného oprávnění3) a povolení4) vydaného se souhlasem příslušného orgánu státní správy.5)

(2) Předpokladem pro vydání povolení je předchozí stanovení chráněného území podle zvláštních předpisů.6)

ČÁST DRUHÁ

ZŘIZOVÁNÍ ÚLOŽIŠŤ ODPADŮ

§ 4

Vyhledávání a průzkum úložišť odpadů

(1) Vyhledávání a průzkum úložišť odpadů může být prováděn pouze na základě povolení vydaného podle zvláštních předpisů.7)

(2) Při vyhledávání a průzkumu jsou právnické a fyzické osoby povinny:

a) ověřovat zájmové území tak, aby zjistily a vyhodnotily komplexně geologické poměry,

b) ověřit vývoj a úložné poměry zájmového území tak, aby se projektování a výstavba podzemního úložiště mohla uskutečnit podle zásad báňské technologie a bylo přitom využito všech příznivých vlastností horninového prostředí,

c) používat takové metody a postupy, aby nedošlo k znemožnění nebo ztížení následného využití horninového prostředí pro účely podzemního úložiště odpadů,

d) zjistit skutečnosti potřebné k posouzení možných vlivů úložiště odpadů na ložiska nerostů, vodní zdroje, životní prostředí a další důležité veřejné zájmy,

e) při přerušení vyhledávání a průzkumu provést opatření, aby se nezmařila důlní díla a neztížilo provádění dalšího průzkumu.

§ 5

Projektování a výstavba úložišť odpadů

(1) Na projektování, výstavbu, popřípadě rekonstrukci úložišť odpadů se vztahují stavební předpisy,8) pokud tato vyhláška nebo jiné právní předpisy9) nestanoví jinak.

(2) Dokumentace staveb uvedených v odstavci 1 musí kromě náležitostí stanovených jinými obecnými předpisy zajišťovat

a) optimální rozmístění povrchových a podzemních staveb, zařízení a důlních děl,

b) bezpečnost provozu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zajištění důlních děl, větrání, čerpání a odvádění důlních vod, ochranu proti výbuchům, průvalům, požárům a otřesům, jakož i proti průtržím hornin a plynů,

c) řešení vztahů k jiným národohospodářským odvětvím a veřejným zájmům chráněným zvláštními předpisy,10) a to nejen z hlediska přímých následků připravované investiční akce, nýbrž i z hlediska následků spojených s ukládáním odpadů do podzemí.

(3) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu při zřizování podzemních úložišť odpadů včetně bezpečnosti používaných technických zařízení a požární ochrany se v plném rozsahu řídí zvláštním předpisem.11)

ČÁST TŘETÍ

§ 6

Provoz úložišť odpadů

(1) Obvodní báňský úřad v rozhodnutí o povolení činnosti stanoví podmínky pro ukládání a manipulaci s odpadem v podzemním úložišti, a to v souladu s podmínkami stanovenými příslušnými orgány státní správy5) na základě kategorizace a vlastností ukládaného odpadu podle zvláštních předpisů.12)

(2) Provozovatel je povinen zejména:

a) nakládat s odpady podle zpracovaného provozního řádu, který byl odsouhlasen příslušným orgánem státní správy,5)

b) vést evidenci o množství, druhu a původu odpadu převzatého k uložení.13) V předepsané mapové dokumentaci4) vyznačit místo uložení odpadu,

c) zpracovat havarijní plán ke zdolávání závažných provozních nehod a havárií,14)

d) v případě, že je možno využít ukládaný odpad jako zdroj druhotných surovin nebo energie, zajistit takový způsob ukládání odpadu, který by neznemožnil jeho budoucí využití,

e) provádět pravidelný odběr vzorků vzdušin a vod a podle výsledků jejich rozboru kontrolovat, zda nedochází k nežádoucí změně vlastností odpadu a jeho ekologické nebezpečnosti,

f) přijímat operativní opatření k odstraňování a nápravě zjištěných nedostatků a vytvářet podmínky provozu nezbytné z hlediska péče o zdraví lidí a životního prostředí,

g) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace o skutečnostech souvisejících s provozem podzemního úložiště odpadů,

h) činnosti související s provozem podzemních úložišť odpadů vykonávat prostřednictvím pracovníků, u nichž byla ověřena jejich odborná způsobilost,15)

ch) soustavně seznamovat všechny své pracovníky s právními a ostatními předpisy souvisejícími s provozem úložiště odpadů včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pravidelně ověřovat jejich znalosti těchto předpisů a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

§ 7

Bezpečnost práce a provozu

(1) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu podzemních úložišť odpadů včetně bezpečnosti používaných technických zařízení a požární ochrany se řídí zvláštním předpisem.11)

(2) Probíhá-li ukládání odpadů do podzemních prostor souběžně s těžbou užitkového nerostu, platí zvláštní předpis11) v celém rozsahu.

(3) Pokud není prováděna souběžně těžba užitkového nerostu a pokud obvodní báňský úřad nestanoví jinak, vztahuje se na tuto činnost zvláštní předpis11) s výjimkou ustanovení:

část první, díl druhý § 7 Prohlídky pracovišť
&nbsp § 8 Předběžné prohlídky důlních děl
&nbsp § 10 Inspekční služba
díl třetí § 16 Obsazení pracovišť
část třetí, díl první § 33 Východy z dolu
&nbsp § 34 Spojení východů z dolu
&nbsp § 35 Východy z pracovišť
část čtvrtá, díl první Větrání plynujících a uhelných dolů
&nbsp § 149 Větrní rozvaha
&nbsp § 150 Vedoucí větrání
část pátá Ochrana dolů proti výbuchu uhelného prachu
část šestá, díl druhý Požární ochrana, opatření proti vzniku důlních požárů
&nbsp § 172 Důlně požární vodovod
&nbsp § 173 Kontrola a opravy důlního požárního vodovodu
&nbsp § 174 Požární nádrž
&nbsp § 183 Dopravníky
&nbsp § 186 Přípravné protipožární hráze v plynujících a uhelných dolech
&nbsp § 187 Samovznícení
část sedmá, díl druhý Odvodňování dolů, čerpání důlních vod.

(4) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu při ukládání odpadů do podzemních prostor vrty se řídí dílem I a II zvláštního předpisu.16)

ČÁST ČTVRTÁ

§ 8

Zajištění a likvidace úložišť odpadů

Dočasné nebo trvalé zastavení provozu podzemního úložiště je přípustné jen na základě povolení podle zvláštního předpisu.4)


§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda Českého báňského úřadu:

Ing. Bartoš v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 odst. 2 zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech.

2) § 34 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb.

3) § 5 odst. 2 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 542/1991 Sb.

4) Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a o ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem.

5) § 4 odst. 3 zákona č. 238/1991 Sb.
§ 5 odst. 1, § 8 zákona ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství.

6) Vyhláška ČBÚ č. 78/1988 Sb., o chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech.

7) Zákon ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb.

8) Zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon, a předpisy související.

9) Např. zákon č. 44/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb., zákon č. 238/1991 Sb.

10) Např. zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách, vyhláška ministerstva dopravy a Ústředního báňského úřadu č. 28/1967 Sb., kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností, zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění č. 124/1976 Sb.), zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), zákon č. 61/1977 Sb., o lesích, zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.

11) Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí.

12) Opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze dne 1. 8. 1991, kterým se vyhlašuje Kategorizace a katalog odpadů (uveřejněno v částce 69/1991 Sb.).

13) Nařízení vlády ČR č. 521/1991 Sb., o vedení evidence odpadů, včetně evidence skládek založených před účinností zákona č. 238/1991 Sb.

14) Výnos ČBÚ č. 8/1987 Sb., o plánech zdolávání závažných provozních nehod v hlubinných dolech.

15) Vyhláška ČBÚ č. 103/1989 Sb., o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

16) Výnos ČBÚ č. 17/1981 Ú.v. ČSR o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu pro vrtné a geofyzikální práce a pro těžbu, úpravu a podzemní skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách, ve znění výnosu ČBÚ č. 18/1986 Ú.v. ČSR.