116

ZÁKON

z 3. marca 1992

o zvýšení dôchodkov v roku 1992

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Dôchodky priznané pred 1. januárom 1992 a dôchodky priznané v roku 1992 sa zvyšujú na základe § 9 a 10 zákona č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov o pevnú sumu určenú podľa roka priznania a druhu dôchodku.

§ 2

Zvýšenie dôchodkov priznaných pred 1. januárom 1992

(1) Starobné, invalidné dôchodky a dôchodky za výsluhu rokov sa zvyšujú takto:

rok priznania dôchodku výška zvýšenia dôchodku mesačne Kčs
do 31. decembra 1975 290
1976 až 1979 240
1980 až 1982 200
1983 až 1985 170
1986 až 30. september 1988 140
1. október 1988 až 31. december 1989 70
1990 50
1991 30.

(2) Vdovské dôchodky sa zvyšujú o 60 % sumy, ktorá by patrila ako zvýšenie k dôchodku, z ktorého sa vdovské dôchodky vymerali.

(3) Čiastočné invalidné dôchodky sa zvyšujú o 50 % sumy, ktorá by patrila ako zvýšenie k invalidnému dôchodku priznanému v tom istom roku ako čiastočný invalidný dôchodok.

(4) Sirotské dôchodky jednostranne osirelých detí sa zvyšujú o 30 % sumy a sirotské dôchodky obojstranne osirelých detí o 50 % sumy, ktorá by patrila ako zvýšenie k dôchodku, z ktorého sa tieto dôchodky vymerali.

(5) Dôchodky upravené pre súbeh s iným dôchodkom alebo s príjmom zo zárobkovej činnosti sa zvyšujú o polovicu súm uvedených v predchádzajúcich odsekoch.

(6) Zvýšenie dôchodkov podla predchádzajúcich odsekov patrí od splátky dôchodku splatnej po 31. máji 1992.

§ 3

Zvýšenie dôchodkov priznaných v roku 1992

(1) Starobné, invalidné dôchodky, dôchodky za výsluhu rokov, čiastočné invalidné, vdovské a sirotské dôchodky priznané od 1. januára 1992 do 31. decembra 1992 sa zvyšujú o pevnú sumu, ktorá je mesačne

a) 290 Kčs, ak ide o starobné, invalidné dôchodky a dôchodky za výsluhu rokov,

b) 174 Kčs, ak ide o vdovský dôchodok,

c) 145 Kčs, ak ide o čiastočný invalidný dôchodok alebo sirotský dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa,

d) 87 Kčs, ak ide o sirotský dôchodok jednostranne osirelého dieťaťa,

e) polovicu súm uvedených v písmenách a) až d), ak ide o dôchodok upravený pre súbeh s iným dôchodkom.

(2) Zvýšenie dôchodku podľa predchádzajúceho odseku patrí odo dňa priznania dôchodku.

§ 4

Zvýšenie dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu

(1) Hranica dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu, je podľa § 54 ods. 1 a § 68 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 306/1991 Zb. o zmenách v sociálnom zabezpečení (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení“) 1760 Kčs mesačne a podľa § 54 ods. 2 a § 68 ods. 2 zákona o sociálnom zabezpečení 2920 Kčs mesačne.

(2) Dôchodky vyplácané k 31. máju 1992, ktoré boli upravené ako jediný zdroj príjmu, sa zvýšia bez žiadosti od splátky dôchodku splatnej po tomto dni.

(3) Starobné, invalidné, vdovské, vdovecké dôchodky a sirotské dôchodky obojstranne osirelých detí, ktoré doteraz neboli upravené ako jediný zdroj príjmu a nedosahujú výšku ustanovenú v odseku 1, sa upravia na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej po 31. máji 1992.

§ 5

Zvýšenie sociálnych dôchodkov

(1) Výška sociálneho dôchodku podľa § 52 ods. 2 zákona o sociálnom zabezpečení je najviac 1760 Kčs mesačne u jednotlivca a najviac 2920 Kčs mesačne, ak je na taký dôchodok odkázaný aj rodinný príslušník.

(2) Sociálne dôchodky podľa § 52 ods. 2 zákona o sociálnom zabezpečení sa môžu priznať alebo zvýšiť až do súm uvedených v odseku 1 na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej po 31. máji 1992.

§ 6

Spoločné ustanovenia

(1) Pre zvýšenie dôchodkov podľa § 2 až 4 platia obdobne ustanovenia § 2 ods. 4 a 5, § 5, § 7 ods. 1 a § 8 zákona č. 46/1991 Zb.

(2) Vdovské a sirotské dôchodky sa podľa § 2 a 3 nezvyšujú, ak sa vymerali z dôchodkov zvýšených podľa tohto zákona.


§ 7

Prechodné ustanovenie

Starobné, invalidné dôchodky, dôchodky za výsluhu rokov, čiastočné invalidné, vdovské a sirotské dôchodky priznané v roku 1992 predo dňom účinnosti tohto zákona sa zvýšia podľa § 3 na žiadosť, a to odo dňa priznania dôchodku.

§ 8

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, s výnimkou § 2, 4 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júnom 1992.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r