503

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 16. září 1992,

kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství

Vláda České republiky nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. f) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech:


§ 1

Rozsah působnosti

Toto nařízení se vztahuje na pedagogické pracovníky předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřizovaných podle zvláštních předpisů1),2) a středních zdravotnických skol.3)

§ 2

Míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků

Míru vyučovací povinnosti učitelů a míru povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků tvoří:

a) přímá vyučovací činnost4) nebo přímá výchovná činnost,

b) do rozsahu stanovené týdenní pracovní doby5) příprava na přímou vyučovací činnost nebo přímou výchovnou činnost, práce bezprostředně související s touto činností a další práce, které vyplývají z organizace vzdělávání a výchovy ve školách a školských zařízeních podle zvláštního předpisu.6)

§ 3

Přímá vyučovací činnost a přímá výchovná činnost

(1) Přímá vyučovací činnost učitelů, mistrů odborné výchovy a trenérů se stanoví takto:

počet vyučovacích hodin týdně
a) učitel mateřské školy 31
b) učitel speciální mateřské školy 31
c) učitel 1. stupně základní školy 23
d) učitel 2. stupně základní školy 22
e) učitel speciální základní školy, zvláštní školy a pomocné školy 22
f) učitel 1. až 4. ročníku sportovní školy 22
g) učitel 5. až 8. ročníku sportovní školy 21
h) učitel všeobecně vzdělávacích předmětů nebo odborných předmětů ve střední škole a učilišti, učitel všeobecně vzdělávacích předmětů nebo odborných předmětů včetně odborného výcviku ve speciální střední škole a odborném učilišti 21
i) učitel všeobecně vzdělávacích předmětů nebo odborných předmětů konzervatoří pro obory zpěv,hudba, tanec nebo dramatické umění 21
j) učitel školského ústavu umělecké výroby 21
k) učitel státní jazykové školy 21
1) učitel Státního těsnopisného ústavu 21
m) mistr odborné výchovy 30 až 35 počet hodin je určen v učebním plánu pro příslušný ročník
n) učitel základní umělecké školy a přípravného studia (individuální vyučování) 23
o) učitel základní umělecké školy a přípravného studia (skupinové a kolektivní vyučování) 21
p) trenér sportovní školy 21 až 26 počet hodin je určen v učebním plánu pro příslušný ročník

(2) Přímá výchovná činnost vychovatelů se stanoví takto:

počet hodin výchovné práce týdně
a) vychovatel školní družiny a školního klubu 28 až 30
b) vychovatel speciální mateřské školy internátní 28 až 30
c) vychovatel školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče 25 až 27
d) vychovatel internátní speciální školy a speciální školy 27 až 28
e) vychovatel domova mládeže 30 až 32
f) vychovatel střediska pro volný čas dětí a mládeže 10 až 30 v období školního vyučování7)
&nbsp &nbsp s výjimkou jarních prázdnin8) 42,5 v období jarních8) prázdnin a hlavních prázdnin9)

(3) Vyučuje-li učitel současně na 1. a 2. stupni základní školy nebo speciální základní školy, určuje se mu rozsah přímé vyučovací činnosti podle činnosti, která převažuje. V případě stejného rozsahu vyučovací činnosti na 1. a 2. stupni se rozsah přímé vyučovací činnosti určuje podle 2. stupně.

§ 4

Přímá vyučovací činnost a přímá výchovná činnost ředitele, zástupce ředitele a některých dalších pedagogických pracovníků

Přímá vyučovací činnost a přímá výchovná činnost ředitele, zástupce ředitele, ostatních pedagogických pracovníků, kterým náleží příplatek za vedení,10) a některých dalších pedagogických pracovníků se stanoví takto:

&nbsp při počtu tříd, výchovných skupin nebo počtu dětí a žáků ve škole nebo školském zařízení počet vyučovacích hodin nebo hodin výchovné práce týdně
a) ředitel mateřské školy, 1 24
2 21
speciální mateřské školy, 3 až 4 18
společného zařízení jeslí 5 až 6 16
a mateřské školy 7 a více 13
zástupce ředitele 5 až 6 20
7 a více 17
b) ředitel internátní mateřské 1 16
školy, 2 14
internátní speciální mateřské &nbsp
školy, internátního společného zařízení jeslí a mateřské školy 3 a více &nbsp 12
zástupce ředitele 3 a více 16
c) ředitel internátní mateřské školy s nepřetržitým provozem internátní speciální mateřské školy s nepřetržitým provozem speciální mateřské školy se speciálně pedagogickým centrem 2),11) &nbsp 5
d) ředitel stálé mateřské školy v přírodě při průměrném počtu do 100 10
dětí ve škole v přírodě nad 100 8
e) ředitel základní školy 1 až 2 18
s 1. stupněm, 3 až 6 15
základní školy 7 až 10 12
s 1. stupněm a oddělením ročníků 2. stupně základní školy, speciální základní školy školy s 1. stupněm, zvláštní školy s 1. stupněm, speciální základní školy s 1 . stupněm a oddělením ročníků 2. stupně speciální základní školy 11 a více 10
f) ředitel zvláštní školy a školy 1 až 2 18
při zdravotnickém zařízení, 3 až 6 15
která má méně než 4 samostatné 7 až 10 12
třídy pro žáky 2. stupně, pomocné školy s 1. až 6. ročníkem 11 a více 10
g) ředitel základní školy do 9 8
s 1. a 2. stupněm 10 až 18 7
19 až 23 6
24 a více 5
zástupce ředitele do 14 11
15 až 22 9
23 a více 7
h) ředitel speciální základní do 9 8
školy s 1. a 2. stupněm, zvláštní 10 až 14 7
školy s 1. a 2. stupněm, pomocné 15 až 18 6
školy s 1. až 10. ročníkem 19 a více 5
zástupce ředitele do 14 11
15 až 22 9
23 a více 7
i) ředitel střední školy, konzervatoře, do 8 6
sportovní školy, státní jazykové 9 až 16 4
&nbsp školy, školského ústavu umělecké 17 a více 2
výroby, státního těsnopisného ústavu, speciální střední školy odborného učiliště, učiliště zástupce ředitele do 6 14
mimo zástupce pro úsek 7 až 12 10
technicko -ekonomický 13 až 15 8
16 až 18 6
19 a více 4
zástupce ředitele &nbsp 4 až 7
pro praktické vyučování ve středním odborném učilišti, speciálním středním odborném učilišti, odborném učilišti a učilišti vedoucí učitel odloučeného pracoviště teoretického vyučování středních škol, speciálních škol, odborných učilišť a učilišť 16
j) ředitel základní umělecké školy do 9 9
10 až 24 6
25 a více 3
zástupce ředitele do 14 12
15 až 29 9
30 a více při počtu tříd jiného druhu nebo typu 6
k) pedagog řídící jiný obor střední do 4 12
školy nebo typ střední odborné 5 až 8 10
školy 9 a více 8
1) ředitel školského zařízení pro do 9 8
výkon ústavní výchovy a ochranné 10 až 14 7
výchovy a preventivně výchovné 15 až 18 6
péče, internátní speciální školy 19 a více 5
zástupce ředitele školského 5 až 14 11
zařízení pro výkon ústavní výchovy 15 až 22 9
a ochranné výchovy a preventivně 23 a více 8
výchovné péče, internátní speciální školy vedoucí vychovatel školského zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně 15 až 17
&nbsp výchovné péče, internátní speciální školy &nbsp
m) ředitel domova mládeže &nbsp 10
zástupce ředitele (nebo vedoucí vychovatel) domova mládeže 17 až 20
n) ředitel školy v přírodě &nbsp 9
o) ředitel školní družiny nebo do 4 20
školního klubu, které nejsou 5 až 6 17
zřízeny jako součást školy 7 a více 15
zástupce ředitele 2 až 3 25
4 až 6 23
7 a více 21
p) vedoucí vychovatel 2 až 3 25
školní družiny nebo školního 4 až 6 23
klubu 7 a více 21
r) ředitel střediska pro volný čas 2 až 8 &nbsp
dětí a mládeže v období školního vyučování7) s výjimkou jarních prázdnin8)
10 až 20
v období jarních prázdnin8) a hlavních prázdnin9) při počtu žáků
s) vedoucí odloučeného pracoviště do 60 14
středního odborného učiliště, 61 až 120 12
speciálního středního odborného učiliště, odborného učiliště a učiliště 121 a více 10
t) vedoucí střediska &nbsp &nbsp
praktického do 30 12 až 14
vyučování 31 a více 6 až 7
u) vrchní mistr odborné výchovy &nbsp &nbsp
ve středním odborném učilišti, &nbsp &nbsp
speciálním středním odborném učilišti, odborném učilišti a učilišti &nbsp &nbsp
v) učitel řídící provoz dílen &nbsp &nbsp
nebo do 120 14
praktické vyučování &nbsp &nbsp
ve střední 121 až 240 12
odborné škole 241 a více 10
x) učitel řídící provoz dílen &nbsp &nbsp
nebo do 42 14
odborný výcvik &nbsp &nbsp
ve speciálním 43 až 84 12
středním odborném &nbsp &nbsp
učilišti a odborním 85 až 126 10
učilišti 127 a více 8
§5
(1) Do přímé vyučovací čin činnosti se započítává nosti a přímé výchovné
a) za práci třídního učitele 1 hodina týdně
b) za práci třídního učitele v 1. ročníku základní školy,
speciální základní školy, zvláštní školy
a pomocné školy 2 hodiny týdně
c) za výchovné poradenství v základní škole a střední škole s počtem &nbsp
žáků do 300 1 hodina týdně
300 až 450 žáků 2 hodiny týdně
nad 450 žáků 3 hodiny týdně
d) za výchovné poradenství ve speciálních školách při počtu tříd &nbsp
do 7 tříd 1 hodina týdně
8 až 12 tříd 2 hodiny týdně
13 a více tříd 3 hodiny týdně
e) za řízení střední školy, střední speciální
školy, odborného učiliště a učiliště, které
zabezpečují teoretické vyučování, praktické
vyučování a domov mládeže popř. výchovu mimo
vyučování 2 hodiny týdně
f) za metodickou činnost učitele v rámci okresu 1 hodina týdně

(2) Minimální přímá vyučovací činnost nebo přímá výchovná činnost pedagogických pracovníků uvedených v odstavci 1 písm. e), kterou nelze dále krátit, jsou dvě hodiny týdně.

(3) Do počtu tříd rozhodného pro stanovení přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti se započítávají

a) ředitelům společného zařízení jeslí a mateřské školy třídy mateřské školy a oddělení jeslí, zástupcům ředitelů společného zařízení jeslí a mateřské školy z řad učitelů mateřských škol jen třídy mateřské školy,

b) ředitelům základních škol včetně speciálních základních škol, zvláštních škol a pomocných škol třídy ve škole, oddělení školních družin a školních klubů zřízených při škole a speciálně pedagogické centrum,

c) ředitelům základních škol při zdravotnických zařízeních ze tříd pro děti chodící plně jen třídy, které mají učební plán alespoň 15 hodin týdně, při nižším učebním plánu se počítají vždy dvě třídy jako jedna třída. U dětí ležících (s individuálním vyučováním) se považuje za jednu třídu skupina deseti dětí, ředitelům zvláštních škol při zdravotnických zařízeních ze tříd pro děti chodící plně jen třídy, které mají učební plán alespoň 15 hodin týdně, při nižším učebním plánu se počítají vždy dvě třídy jako jedna třída. U dětí ležících (s individuálním vyučováním) se považuje za jednu třídu skupina osmi dětí,

d) ředitelům, kteří vedou internátní speciální školu, a jejich zástupcům, ředitelům školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče a jejich zástupcům třídy ve škole, výchovné skupiny, záchytná oddělení a speciálně pedagogické centrum,

e) ředitelům středních škol a speciálních středních škol, odborných učilišť, učilišť a jejich zástupcům třídy studia denního a studia při zaměstnání,

f) ředitelům středních odborných škol s výtvarnými a výtvarně technickými obory a jejich zástupcům 24 vyučovacích hodin týdně jako jedna třída; ředitelům základních uměleckých škol, konzervatoří a sportovních škol a jejich zástupcům 24 vyučovacích hodin týdně jako jedna třída, v kursech ve školách uměleckého směru 24 vyučovacích hodin týdně jako jedna třída; ve státních jazykových školách a ve Státním těsnopisném ústavu 20 vyučovacích hodin týdně jako jedna třída; hodiny vyučování žáků středních škol podléhajících povinné školní docházce, kteří jsou umístěni ve zdravotnickém zařízení, se započítávají ředitelům příslušných středních škol a jejich zástupcům v počtu 24 vyučovacích hodin týdně jako jedna třída.

(4) Je-li ve škole ustanoveno více zástupců ředitele, určí se každému z nich přímá vyučovací činnost podle poměrného počtu tříd; to neplatí, pokud mají přidělen určitý počet tříd.

(5) Učitelům, kteří vyučují předmět v cizím jazyce ve školách s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce, se snižuje míra přímé vyučovací činnosti o tři hodiny týdně.


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1992.


Klaus v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 6 odst. 1, § 12 odst. 3, § 14 odst. 2 a 5 zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

2) Zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních (úplné znění č. 395/1991 Sb.).

3) § 23 odst. 1 zákona České národní rady č. 564/1990 Sb.

4) § 9 odst. 2 vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 291/1991 Sb., o základní škole. § 10 odst. 2 vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 399/1991 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách. § 14 odst. 2, § 15 odst. 2 a § 16 odst. 2 vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 354/1991 Sb., o středních školách.

5) § 83 zákoníku práce.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 63/1968 Sb., o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem, ve znění pozdějších předpisů.

6) Pracovní řád pro pedagogické pracovníky a ostatní pracovníky škol a školských zařízení, pro které plní úkoly organizace vyplývající z pracovně právních vztahů národní výbor, č.j. 22.368/85-42 ze dne 16. července 1985, reg. v částce 18/1985 Sb.

7) § 2 odst. 1 vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v záklaních školách, strědních školách a speciálních školách.

8) § 3 odst. 5 vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 362/1991 Sb.

9) § 3 odst. 7 vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 362/1991 Sb.

10) § 8 nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.

11) Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 399/1991 Sb.