Vyhláška č. 36/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 407/1991 Zb. o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií

Čiastka 6/1992
Platnosť od 23.01.1992 do28.05.1992
Účinnosť od 23.01.1992 do28.05.1992
Zrušený 231/1992 Zb.

36

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

z 20. decembra 1991,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 407/1991 Zb. o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa § 123 ods. 1 písm. b) a ods. 3 Zákonníka práce ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 407/1991 Zb. o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií, sa mení takto:

§ 9 sa vypúšťa.


Čl. II

Príspevok podľa tejto vyhlášky patrí pracovníkovi už za mesiac január 1992.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ministerka:

PhDr. Woleková CSc. v. r