Nariadenie vlády č. 128/1992 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite

Čiastka 30/1992
Platnosť od 03.04.1992
Účinnosť od 03.04.1992

OBSAH

128

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 20. februára 1992

o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 447 ods. 3 Občianskeho zákonníka nariaďuje:


§ 1

(1) Náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite patriaca podľa občianskoprávnych predpisov sa upravuje tak, že priemerný zárobok rozhodný pre výpočet tejto náhrady sa zvyšuje o takto ustanovené percentá:

a) 2 % za každý kalendárny rok nasledujúci po vzniku nároku na túto náhradu do 31. decembra 1989,

b) 5 % za kalendárny rok 1990,

c) 5 % za I. polrok roka 1991.

(2) Náhrada podľa odseku 1 písm. a) neprislúcha poškodenému za dobu, za ktorú mu na úpravu náhrady za stratu na zárobku vznikol nárok podľa nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 17/1983 Zb. o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.

(3) Úprava podľa odseku 1 sa vykoná na žiadosť poškodeného aj v prípadoch, keď po 31. decembri 1980 mu náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite neprislúchala, pretože to neumožňovali právne predpisy o sumách obmedzujúcich spôsob výpočtu a poskytovanie týchto náhrad.

§ 2

(1) Pre náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite platí aj po úprave vykonanej podľa § 1 ustanovenie § 447 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

(2) Na zvýšenie invalidného, prípadne čiastočného invalidného dôchodku podľa právnych predpisov o sociálnom zabezpečení sa pri úprave náhrady za stratu na zárobku podľa § 1 neprihliada.

§ 3

Náhrada za stratu na zárobku upravená podľa tohto nariadenia vlády prislúcha od 1. decembra 1991.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Čalfa v. r