NÁLEZ

Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Plénum Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky rozhodlo na verejnom pojednávaní 8. októbra 1992

takto:

I.

1) ustanovenie § 10 zákona č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy v znení zákona č. 578/1991 Zb.,

2) ustanovenie § 11 ods. 8 vyhlášky č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy, v znení zákona č. 578/1991 Zb.,

3) ustanovenie § 11 ods. 2 a 3 zákona č. 389/1990 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva v znení zákona č. 578/1991 Zb.,

4) ustanovenie § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti v znení zákona č. 578/1991 Zb.

nie je v súlade

a) s čl. 1 Listiny základných práv a slobôd, ústavného zákona č. 23/1991 Zb.,

b) s čl. 26 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a s čl. 2 Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o diskriminácii (zamestnania a povolania).1)

Ustanovenie:

§ 10 zákona č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy v znení zákona č. 578/1991 Zb.,

§ 11 ods. 8 vyhlášky č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy, v znení zákona č. 578/1991 Zb.,

§ 11 ods. 2 a 3 zákona č. 389/1990 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva v znení zákona č. 578/1991 Zb.,

§ 8 ods. 4 a 5 zákona č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti v znení zákona č. 578/1991 Zb.

strácajú účinnosť dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu sú ustanovenia § 10 zákona č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 8 vyhlášky č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy, v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 2 a 3 zákona č. 389/1990 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva v znení neskorších predpisov a § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti v znení neskorších predpisov účinné v znení pred prijatím zákona č. 578/1991 Zb. Pokiaľ ich Federálne zhromaždenie neuvedie do súladu do šiestich mesiacov od vyhlásenia nálezu s ustanoveniami uvedených článkov Listiny základných práv a slobôd a medzinárodných paktov, stratia ustanovenia § 10 zákona č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy v znení zákona č. 578/1991 Zb., § 11 ods. 8 vyhlášky č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy, v znení zákona č. 578/1991 Zb., § 11 ods. 2 a 3 zákona č. 389/1990 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva v znení zákona č. 578/1991 Zb. a § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti v znení zákona č. 578/1991 Zb. platnosť, pokiaľ v tejto lehote nenadobudne účinnosť právny predpis, ktorým sa dotknuté právne predpisy menia alebo zrušujú. V takom prípade platia uvedené predpisy v znení platnom pred prijatím zákona č. 578/1991 Zb.

Predseda Ústavného súdu

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

JUDr. Valko v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Odôvodnenie nálezu sa uverejňuje v Zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu ČSFR.