Opatrenie č. p3/c24/1992 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa určuje minimálna výška likvidných prostriedkov

Čiastka 24/1992
Platnosť od 24.03.1992
Účinnosť od 01.02.1992

OPATRENIE

Štátnej banky česko-slovenskej

z 31. januára 1992,

ktorým sa určuje minimálna výška likvidných prostriedkov

Štátna banka česko-slovenská podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách ustanovuje:


§ 1

Minimálna výška likvidných prostriedkov bánk a pobočiek zahraničných bánk (ďalej len „banky“) je

a) 8 % zo záväzkov splatných po predložení voči všetkým osobám s výnimkou bánk;

b) 2 % z termínovaných záväzkov voči všetkým osobám s výnimkou bánk.

§ 2

Záväzkami podľa § 1 sa rozumejú záväzky v česko-slovenských korunách i záväzky znejúce na cudziu menu.

§ 3

Likvidné prostriedky ustanovené podľa § 1 sú banky povinné uložiť na účte v Štátnej banke česko-slovenskej ako povinné minimálne rezervy.1)

§ 4

Povinné minimálne rezervy sa neúročia.


§ 5

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. februárom 1992.


Guvernér:

Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 30 zákona č. 22/1992 Zb. o Štátnej banke česko-slovenskej.