Zákon č. 473/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 282/1992 Sb.

Čiastka 95/1992
Platnosť od 22.10.1992
Účinnosť od 22.10.1992

OBSAH

473

ZÁKON

České národní rady

ze dne 22. září 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 282/1992 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 282/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 15 odst. 4 se slovo „dvou“ nahrazuje slovem „sedmi“.

2. § 15 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

(5) Úroky z tohoto účtu se použijí zejména formou spoluúčasti na úhradě úroků z úvěrů poskytnutých fyzickým nebo právnickým osobám pro účely privatizace zdravotnických zařízení.“.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.

Klaus v. r.