Vyhláška č. 274/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške odmeny a spôsobe úhrady odmeny a náhrady mzdy a platov členov volebných komisií

Čiastka 57/1992
Platnosť od 29.05.1992 do19.05.1994
Účinnosť od 29.05.1992 do19.05.1994
Zrušený 122/1994 Z. z.

OBSAH

274

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 26. mája 1992

o výške odmeny a spôsobe úhrady odmeny a náhrady mzdy a platov členov volebných komisií

Federálne ministerstvo financií po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra podľa § 52 ods. 2 a 3 zákona č. 47/1990 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia v znení zákona č. 59/1992 Zb. (úplné znenie č. 60/1992 Zb.) a podľa § 22 ods. 3 bodu 3 zákona č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy, Ministerstvo financií Českej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Českej republiky podľa § 52 ods. 2 a 3 zákona Českej národnej rady č. 54/1990 Zb. o voľbách do Českej národnej rady v znení zákona Českej národnej rady č. 94/1992 Zb. (úplné znenie č. 120/1992 Zb.) a podľa § 22 ods. 3 bodu 3 zákona č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy a Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 51 ods. 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 104/1992 (úplné znenie č. 179/1992 Zb.) a podľa § 22 ods. 3 bodu 3 zákona č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy ustanovujú:


§ 1

(1) Odmena za výkon funkcie člena okrskovej volebnej komisie, ktorý nemá nárok na pracovné voľno s náhradou mzd1) je suma 500 Kčs. Odmena je oslobodená od dane zo mzdy.

(2) Odmenu podľa odseku 1 vyplatí

a) v Českej republike obecný (mestský) úrad alebo úrad, ktorý plní funkciu obecného úradu, v ktorého obvode je okrsková volebná komisia zriadená;

b) v Slovenskej republike príslušný obecný úrad alebo mestský úrad a v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice príslušný magistrát.

(3) Odmena sa vyplatí do 30 dní od ukončenia činnosti okrskových volebných komisií.

§ 2

(1) Zamestnávateľ, ktorý vyplatil náhradu mzdy alebo plat2) uplatní nárok na úhradu tejto náhrady na

a) Federálnom ministerstve vnútra, ak ide o členov Ústrednej volebnej komisie;

b) Ministerstve vnútra Českej republiky, ak ide o členov Českej volebnej komisie a krajských volebných komisií v Českej republike;

c) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ak ide o členov Slovenskej volebnej komisie;

d) okresných úradoch, ak ide o členov okresných volebných komisií v Českej republike a členov krajských volebných komisií a okresných volebných komisií v Slovenskej republike;

e) úrade uvedenom v § 1 ods. 2, ak ide o členov okrskových volebných komisií.

(2) Náhrady vyplatia orgány uvedené v odseku 1 zamestnávateľom do 15 dní od uplatnenia nároku.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister financií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Minister financií Českej republiky:

Ing. Špaček v. r.

Minister financií Slovenskej republiky:

Ing. Dančo CSc. v. r

Poznámky pod čiarou

1) § 52 ods. 3 zákona č. 47/1990 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia (úplné znenie č. 60/1992 Zb.).
§ 52 ods. 3 zákona Českej národnej rady č. 54/1990 Zb. o voľbách do Českej národnej rady (úplné znenie č. 120/1992 Zb.).
§ 51 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady (úplné znenie č. 179/1992 Zb.).

2) § 52 odst. 2 zákona č. 47/1990 Sb.
§ 52 odst. 2 zákona České národní rady č. 54/1990 Sb.
§ 51 odst. 2 zákona Slovenské národní rady č. 80/1990 Sb.