NÁLEZ

Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Plénum Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky rozhodlo na verejnom pojednávaní 4. septembra 1992

takto:

Ustanovenia § 260 ods. 1 a § 261 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. v znení čl. I bodov 51 a 52 zákona č. 557/1991 Zb., včítane nadpisu nad týmito ustanoveniami, sú v súlade

– s čl. 2 Listiny základných práv a slobôd, vyhlásenej ústavným zákonom č. 23/1991 Zb. (ďalej len „Listina“), zakazujúcim viazanosť štátu na výlučnú ideológiu,

– s čl. 15 Listiny zaručujúcim slobodu myslenia a svedomia,

– s čl. 17 Listiny zaručujúcim slobodu prejavu a právo na informácie,

– s čl. 40 ods. 6 Listiny zakazujúcim spätné použitie rovnako prísneho alebo prísnejšieho trestného zákona,

– s čl. 42 ods. 2 Listiny priznávajúcim cudzincom v zásade rovnaké ľudské práva a základné slobody ako česko-slovenským občanom,

– s čl. 15 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, vyhláseným pod č. 120/1976 Zb. (ďalej len „Pakt“), zakazujúcim spätné použitie prísnejšieho trestného zákona a v zásade aj uzákonenie trestnosti skutku so spätnou účinnosťou,

– s čl. 19 Paktu zaručujúcim právo zastávať bez prekážky vlastný názor, právo slobodného prejavu a právo na informácie.

Ustanovenie § 260 ods. 1 Trestného zákona v znení zákona č. 557/1991 Zb., časť vety pred zátvorkou je v súlade s ustanovením čl. 39 Listiny, požadujúcim, aby trestnosť konania ustanovil zákon.

Časť vety § 260 ods. 1 Trestného zákona v znení zákona č. 557/1991 Zb. uvedená v zátvorke, pokiaľ z nej jednoznačne nevyplýva, že skutkové znaky uvedené v časti vety pred zátvorkou musia byť naplnené aj v prípadoch uvedených v zátvorke, nie je v súlade s ustanoveniami čl. 2 ods. 2, 3 a čl. 4 ods. 1 a 2 Listiny, vyjadrujúcimi princípy právneho štátu a požiadavku právnej istoty.1)

Ustanovenie § 260 ods. 1 Trestného zákona v znení zákona č. 557/1991 Zb., časť vety uvedená v zátvorke, stráca účinnosť dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov. Ak Federálne zhromaždenie neuvedie § 260 ods. 1 Tr. zák. v znení cit. novely, časť vety v zátvorke do súladu s čl. 2, 3 a s čl. 4 ods. 1, 2 Listiny, stratí ustanovenie § 260 ods. 1 Tr. zák. v znení cit. novely, časť vety v zátvorke po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu platnosť.

Predseda Ústavného súdu

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

JUDr. Valko v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Odôvodnenie nálezu sa uverejňuje v Zbierke zákonov a uznesení Ústavného súdu ČSFR.