Vyhláška č. 50/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vykonáva zákon č. 547/1990 Zb. a nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole

(v znení č. 505/1992 Zb., 23/1994 Z. z.)

Čiastka 11/1992
Platnosť od 31.01.1992 do31.01.2002
Účinnosť od 18.02.1994 do31.01.2002
Zrušený 26/2002 Z. z.

50

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 18. decembra 1991,

ktorou sa vykonáva zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 37 zákona č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Kontrolnému režimu podľa § 2 zákona podlieha vývoz tovaru a technológií (ďalej len „kontrolovaný tovar“) uvedený v prílohe tejto vyhlášky.

(2) Kontrolnému režimu podľa § 2 zákona podlieha takisto tovar dovážaný do Slovenskej republiky, ktorého vývoz podlieha v štáte predávajúceho kontrolnému režimu.

(3) Kontrolnému režimu podlieha každý výrobok, pri ktorého výrobe sa použili suroviny, polotovary, súčasti alebo komponenty podliehajúce kontrolnému režimu.

§ 2

(1) Žiadosť o povolenie dovozu, vývozu alebo iného nakladania s kontrolovaným tovarom predkladá žiadateľ Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky.

(2) Žiadosť o povolenie na dovoz predkladá slovenská právnická alebo fyzická osoba, ktorá tovar dováža (ďalej len „dovozca“).

(3) Žiadosť o povolenie na vývoz predkladá slovenská právnická alebo fyzická osoba, ktorá tovar vyváža (ďalej len „vývozca“).

(4) Žiadosť o povolenie na iné nakladanie s kontrolovaným tovarom (včítane zmeny užívateľa) predkladá slovenská právnická alebo fyzická osoba, ktorá je v čase podania oprávnená s tovarom takto nakladať.

§ 3

V prípade žiadosti o dovozné povolenie na kontrolovaný tovar, ktorý sa má opätovne vyviezť z Slovenskej republiky, musí sa vývoz uviesť v účele použitia tovaru a zároveň sa musí predložiť žiadosť o vývoznú licenciu.

§ 4

(1) Žiadosť o povolenie na dovoz, na vývoz alebo na iné nakladanie s kontrolovaným tovarom obsahuje:

a) číslo položky podľa zoznamu kontrolovaného tovaru platného v štáte vývozu,

b) položku colného sadzobníka,

c) názov tovaru a jeho špecifikáciu,

d) množstvo a colnú hodnotu,

e) účel použitia tovaru,

f) názov prepúšťajúcej colnice, miesto colného konania,

g) názov a úplnú adresu konečného užívateľa.

(2) Žiadosť o povolenie dovozu kontrolovaného tovaru ďalej obsahuje:

a) názov výrobcu a štát pôvodu,

b) názov zahraničného dodávateľa a jeho úplnú adresu,

c) názov dovozcu a jeho úplnú adresu,

d) adresu umiestnenia kontrolovaného tovaru,

e) zmluvu so zahraničným dodávateľom alebo jej overenú kópiu,

f) podpis a pečiatku konečného užívateľa,

g) vyhlásenie užívateľa, že

- špecifikovaný kontrolovaný tovar sa bude používať na uvedený účel a bez povolenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky sa ďalej nevyvezie,

- umožní kontrolu orgánom colnej správy,

- údaje o kontrolovanom tovare neoznámi žiadnej osobe zo štátu, do ktorého je vývoz kontrolovaného tovaru zakázaný alebo viazaný na splnenie podmienok kontrolného režimu,

- nie je zmluvne viazaný povinnosťou postupovať do zahraničia technológie alebo informácie o nich.

(3) Žiadosť o povolenie vývozu kontrolovaného tovaru ďalej obsahuje:

a) názov a úplnú adresu slovenského výrobcu alebo užívateľa,

b) názov a úplnú adresu vývozcu,

c) podpis a pečiatku vývozcu,

d) dovozné povolenie príslušných orgánov štátu dovozu alebo vyhlásenie zahraničného užívateľa, že kontrolovaný tovar sa bude využívať iba na uvedený účel a ďalej sa nevyvezie bez súhlasu slovenského vývozcu.

(4) Žiadosť o povolenie na iné nakladanie s kontrolovaným tovarom ďalej obsahuje:

a) názov a úplnú adresu užívateľa,

b) číslo povolenia na dovoz kontrolovaného tovaru udelené slovenskej osobe na základe žiadosti podľa § 2 ods. 2 tejto vyhlášky,

c) skutočnosť, z ktorej vyplýva zmena vlastníckeho práva, užívateľa, miesta alebo spôsobu využitia kontrolovaného tovaru alebo likvidácie kontrolovaného tovaru,

d) pri zmene užívateľa vyhlásenie nového slovenského užívateľa.

(5) Vzory žiadostí o povolenie na dovoz, vývoz alebo na iné nakladanie s kontrolovaným tovarom sú uvedené v prílohe 2, 3, a 4.

(6) Vzor formulára „overenie dodávky“ je uvedený v prílohe 5 tejto vyhlášky. Vypĺňa sa len na žiadosť zahraničného vývozcu, potvrdzuje ho colnica, ktorá prepustila kontrolovaný tovar do obehu.

§ 5

(1) Účastník, ktorý získal kontrolovaný tovar bez udelenia povolenia, je povinný Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky do 15 dní od získania kontrolovaného tovaru oznámiť túto skutočnosť a súčasne uviesť spôsob nadobudnutia kontrolovaného tovaru, svoj názov, úplnú adresu a adresu umiestnenia kontrolovaného tovaru.

(2) Účastník, ktorý získal kontrolovaný tovar bez udelenia povolenia pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky, je povinný oznámiť túto skutočnosť Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky a súčasne uviesť spôsob nadobudnutia kontrolovaného tovaru, svoj názov, úplnú adresu a adresu umiestnenia kontrolovaného tovaru.

(3) Účastník je povinný oznámiť Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky a colnici, ktorá kontrolovaný tovar eviduje, zmenu umiestnenia kontrolovaného tovaru, zmenu názvu a adresy užívateľa, a to najneskôr do 7 dní odo dňa zmeny.

§ 6

Pri dovoze, vývoze alebo inom nakladaní s kontrolovaným tovarom sa vydáva povolenie na každý jednotlivý predmet. Jedno povolenie na súbor kontrolovaného tovaru sa môže vydať, ak ide o:

a) polotovary, súčiastky, komponenty, alebo

b) systémy, súbory, zostavy alebo komponenty, ktoré tvoria jeden funkčný celok zahŕňajúci viac súčiastok alebo dielov, podliehajúcich kontrolnému režimu, alebo,

c) väčšie počty rovnakých predmetov rozmiestnených na viacerých miestach u jedného užívateľa.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

v z. Ing. Brabec v. r.

Prvý námestník


Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1994 Z. z.

Vzor 02

Príloha č. 3 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1994 Z. z.

Vzor 03

Príloha č. 4 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1994 Z. z.

Vzor 04

Príloha č. 5 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1994 Z. z.

Vzor 05