Vyhláška č. 35/1992 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o mateřských školách

Čiastka 6/1992
Platnosť od 23.01.1992
Účinnosť od 23.01.1992

35

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ze dne 17. prosince 1991

o mateřských školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České republiky stanoví podle § 45 odst. 2 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních, a podle § 13 písm. a) a m) zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství:


§ 1

Předškolní výchova

(1) Předškolní výchova1) podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti a vytváří základní předpoklady jejich pozdějšího vzdělávání.

(2) K zajištění výchovy dětí, které nemohou do mateřské školy docházet, poskytuje mateřská škola na žádost zástupce dítěte odborné konzultace při jeho výchově.

Mateřská škola

§ 2

(1) Mateřskou školu2) lze zřídit i jako zařízení s nepravidelným provozem. V mateřské škole s celodenním provozem nebo v internátní mateřské škole mohou být zřízeny jednotlivé třídy s polodenním nebo nepravidelným provozem.

(2) Internátní mateřská škola je určena dětem, jejichž zástupci jim nemohou v průběhu týdne poskytovat každodenně náležitou péči; může plnit též úkoly mateřské školy s celodenním nebo polodenním nebo nepravidelným provozem.

(3) Mateřská škola spolupracuje s rodiči nebo jinými zákonnými zástupci dětí (dále jen „zástupce dítěte“) a dalšími občany s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí předškolního věku a prohloubení vzájemného výchovného působení mateřské školy, rodiny a veřejnosti.

§ 3

(1) Ředitele3) mateřské školy (dále jen „ředitel“), která nevystupuje v právních vztazích svým jménem, zastupuje v jeho nepřítomnosti jím pověřený pedagogický pracovník.

(2) Ředitel stanoví v mateřské škole po dohodě

a) se zřizovatelem a zástupci dětí organizaci provozu, a pokud jde o mateřskou školu s celodenním nebo polodenním nebo nepravidelným provozem jeho délku,

b) se zástupcem dítěte docházku dítěte a délku jeho pobytu v mateřské škole,

c) se zástupcem dítěte způsob stravování podle § 8.

(3) Ředitel může dohodnout k zabezpečení provozu a výchovné péče pomoc dobrovolných spolupracovníků, kteří splňují zdravotní a morální předpoklady k těmto činnostem.

(4) Ředitel určí po dohodě se zřizovatelem a školským úřadem

a) počet tříd v mateřské škole,

b) počet dětí ve třídě mateřské školy, a to s přihlédnutím k pedagogickým, hygienickým a organizačním podmínkám.

§ 4

(1) Třída mateřské školy se naplňuje do dvaceti dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starších tří let.

(2) Do třídy mateřské školy se mohou zařazovat děti

a) od dvou let věku na základě vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost, nelze-li pro malý počet těchto dětí zřídit v místě jesle,

b) smyslově, tělesně, mentálně postižené, s vadami řeči, s více vadami po projednání s odborným lékařem,

c) s výchovnými a vývojovými poruchami.

(3) Děti uvedené v odstavci 2 písm. b) a c) se pro účely této vyhlášky považují za postižené děti.

(4) Do jedné třídy se zařazují

a) dvě děti ve věku od dvou do tří let, přičemž celkový počet dětí ve třídě nepřesáhne 15,

b) dvě postižené děti, přičemž celkový počet dětí ve třídě nepřesáhne 12,

c) jedno dítě ve věku od dvou let do tří let a jedno postižené dítě, přičemž celkový počet dětí ve třídě nepřesáhne 12.

(5) Postiženým dětem zajišťuje mateřská škola odbornou individuální péči, rozvíjí jejich soběstačnost, společenskou integraci a podporuje osobnostní rozvoj.

(6) Je-li do mateřské školy zařazeno nejméně šest postižených dětí, zajišťuje individuální odbornou péči podle převládajícího druhu postižení speciální pedagog.

(7) V mateřské škole lze zřizovat

a) speciální třídy4) pro postižené děti uvedené v odstavci 2 písm. b),

b) specializované třídy4) pro postižené děti uvedené v odstavci 2 písm. c),

c) třídy pro děti z rodin s nižším zdravotním, výchovným nebo sociálním uvědoměním, přičemž počet dětí ve třídě nepřesáhne 10,

d) třídy se specifickým zaměřením činnosti podle zájmu a talentu dětí.

(8) Ředitel po projednání se zřizovatelem a školským úřadem může povolit výjimku z počtu dětí ve třídě stanovené podle odstavců 1 a 4 a odstavce 7 písm. c).

§ 5

(1) Ředitel stanoví v dohodě s obcí místo a dobu zápisu do mateřské školy pro následující školní rok. Oznámení o místu, datu a době zápisu zveřejní způsobem v místě obvyklým.

(2) Ředitel5) nebo obec6) rozhodne o zařazení dítěte do mateřské školy zpravidla k začátku školního roku.

(3) Ředitel rozhodne o zařazení postiženého dítěte do speciální třídy mateřské školy nebo do třídy mateřské školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost a pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

(4) Ředitel rozhodne o zařazení postiženého dítěte do specializované třídy mateřské školy na základě vyjádření pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

§ 6

(1) Zástupce dítěte oznámí mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost dítěte předem známá, omluví dítě jeho zástupce mateřské škole neprodleně.

(2) Ředitel může ukončit docházku dítěte do mateřské školy, a to po dohodě se zřizovatelem a po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže

a) dítě bez omluvy zástupcem dítěte do mateřské školy nejméně jeden měsíc nedochází,

b) zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy a jednání ředitele se zástupcem dítěte směřující ke sjednání nápravy byla bezúspěšná.

(3) Ředitel může ukončit docházku dítěte do mateřské školy v průběhu zkušební doby, a to na základě doporučení praktického lékaře pro děti a dorost nebo pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra; zkušební dobu docházky dítěte do mateřské školy k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám v mateřské škole určí po dohodě se zástupcem dítěte nejdéle na dobu tří měsíců.

(4) Ředitel přihlédne při ukončení docházky dítěte do mateřské školy vždy k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte.

§ 7

(1) Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících, a to nejméně po dobu dvou týdnů.

(2) Rozsah omezení nebo přerušení provozu mateřské školy stanoví ředitel po dohodě s obcí a zřizovatelem, pokud není zřizovatelem obec. Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitel zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem. Ředitel zabezpečí pobyt dětí v jiné mateřské škole; pokud to není možné vydá zástupci dítěte potvrzení o omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

§ 8

Stravování dětí v mateřské škole

(1) Dítě, které je v mateřské škole přítomné v době podávání hlavního jídla nebo je zařazené do internátní mateřské školy, která vůči němu neplní úkoly mateřské školy s celodenním nebo polodenním nebo nepravidelným provozem, se stravuje vždy. Způsob stravování dítěte během podávání ostatních jídel v době přítomnosti dítěte v mateřské škole dohodne ředitel s jeho zástupcem.

(2) Pro potřeby této vyhlášky se hlavním jídlem rozumí oběd a večeře.

§ 9

Specializovaná péče

Do výchovné práce mateřských škol se může začlenit individuální specializovaná péče, například logopedická, zajišťovaná kvalifikovanými pracovníky v rozsahu určeném ředitelem mateřské školy.

§ 10

Péče o zdraví a bezpečnost dětí v mateřské škole

(1) V péči o zdraví dětí, o zdravé výchovné prostředí a vytváření příznivých podmínek pro zdravý vývoj dětí spolupracuje mateřská škola s pedagogicko-
-psychologickou poradnou a s praktickým lékařem pro děti a dorost.

(2) Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu výchovné práce s dětmi pedagogičtí pracovníci mateřských škol, a to od doby převzetí dětí od jejich zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.

(3) V době nočních služeb a pomocných výchovných prací v internátních mateřských školách odpovídají za bezpečnost dětí pomocní vychovatelé. Jejich počet stanoví ředitel tak, aby byl zajištěn dostatečný dohled nad dětmi.

(4) Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu dětí mimo území mateřské školy za bezpečnost nejvýše

a) dvaceti dětí ze tříd zřizovaných podle § 4 odst. 1,

b) patnácti dětí ze tříd zřizovaných podle § 4 odst. 4 písm. a) nebo nejvýše dvanácti dětí ze tříd zřizovaných podle § 4 odst. 4 písm. b) a c).

(5) Ředitel určí při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech (např. plavání, sáňkování) nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí.

(6) Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zástupcem dítěte.

(7) Pokud není stanoveno jinak, řídí se pracovníci mateřské školy v péči o zdraví a bezpečnost dětí obecně závaznými právními předpisy.7)


§ 11

Přechodná ustanovení

(1) Na třídy mateřské školy ve společenském zařízení jeslí a mateřské školy (dále jen „společné zařízení“) se vztahují ustanovení této vyhlášky.

(2) V oddělení jeslí společného zařízení zabezpečuje odborné vedení a kontrolu praktický lékař pro děti a dorost.

(3) Bezpečnost dětí podle § 10 odst. 3 zajišťují v oddělení jeslí společného zařízení dětské sestry.

§ 12

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 87/1980 Sb., o mateřských školách, společných zařízeních jeslí a mateřské školy a dětských útulcích.

§ 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Vopěnka v. r

Poznámky pod čiarou

1) § 2 zákona ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona ČNR č. 31/1984 Sb. a zákona ČNR č. 390/1991 Sb.

2) § 3 odst. 6 zákona ČNR č. 76/1978 Sb., ve znění pozdějších zákonů.

3) § 3 odst. 1 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

4) § 2 odst. 10 vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 399/1991 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách.

5) § 3 odst. 2 písm. e) zákona ČNR č. 564/1990 Sb.

6) § 4 zákona ČNR č. 564/1990 Sb.

7) Například zákon č. 20/1960 Sb., o péči o zdraví lidu, § 422 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.