Redakčné oznámenie č. r1/c113/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb

Čiastka 113/1992
Platnosť od 11.12.1992

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v opatrení Federálneho výboru pre životné prostredie, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho výboru pre životné prostredie z 1. októbra 1991 k zákonu č. 309 z 9. júla 1991 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, ktoré je uverejnené v čiastke 84/1992 Zb., v českom aj slovenskom vydaní

V prílohe č. 3 „Emisné limity“ v časti „A) Emisné limity pre vybrané znečisťujúce látky pri vybraných technológiách a zariadeniach (podľa § 5 ods. 4)“

- v bode 6.1.3.2. má názov správne znieť: „Obmedzenie celkových emisií“, namiesto „60 mg/m2“ má správne byť „60 g/m2“ a namiesto „120 mg/m2“ má správne byť „120 g/m2“;

- bod 6.2.5.2. správne znie:

„6.2.5.2. Obmedzenie celkových emisií

Platia emisné limity všeobecne platné.“.

Redakcia