Oznámenie č. 108/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o predpise L 11 - Predpis o letových prevádzkových službách

Čiastka 26/1992
Platnosť od 12.03.1992
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 2. aprílom 1992.

108

Federálne ministerstvo dopravy

vydalo po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi (orgánmi) podľa § 67 ods. 1 zákona č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve v znení neskorších predpisov výnos z 28. februára 1992 č. 16 526/92-220, ktorým sa mení a dopĺňa úprava z 30. marca 1984 č. 9 152/1984-020 o predpise L 11 - Predpis o letových prevádzkových službách (reg. v čiastke 14/1984 Zb.) v znení výnosu z 13. októbra 1987 č. 15 083/1987-20 (reg. v čiastke 24/1987 Zb.) a výnosu z 18. apríla 1988 č. 7 538/88-20 (reg. v čiastke 16/1988 Zb.)

Výnos nadobúda účinnosť 2. aprílom 1992.

Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve dopravy a na Štátnej leteckej inšpekcii.

Distribúciou výnosu je poverené Riadenie letovej prevádzky ČSFR, Letecká informačná služba - letisko Praha Ruzyně, PSČ 160 08.