Oznámenie č. 574/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Hospodárskou úniou belgicko-luxemburskou o vzájomnej podpore a ochrane investícií

Čiastka 115/1992
Platnosť od 16.12.1992
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 ods. 1 dňom 13. februára 1992.

574

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 24. apríla 1989 bola v Bruseli podpísaná Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Hospodárskou úniou belgicko-luxemburskou o vzájomnej podpore a ochrane investícií.

S Dohodou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ju ratifikoval.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 ods. 1 dňom 13. februára 1992.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Hospodárskou úniou belgicko-luxemburskou o vzájomnej podpore a ochrane investícií

Československá socialistická republika a Hospodárska únia belgicko-luxemburská

vedené prianím

rozvíjať priateľské vzťahy v súlade so zásadami Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, podpísaného 1. augusta 1975 v Helsinkách

a

posilniť hospodársku spoluprácu vytvorením výhodných podmienok pre uskutočňovanie investícií investormi jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany,

súc presvedčené

o prospešnom vplyve, ktorý taká dohoda môže priniesť pre zlepšenie hospodárskych vzťahov a posilnenie dôvery v oblasti investícií,

dohodli sa na tomto:

Článok 1

1. Pojem „investori“ označuje:

a) pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku:

aa) všetky právnické osoby zriadené podľa česko-slovenského právneho poriadku a majúce svoje sídlo na území Československej socialistickej republiky;

ab) všetky fyzické osoby, ktoré sú podľa česko-slovenského právneho poriadku občanmi Československej socialistickej republiky a pokiaľ sú podľa česko-slovenského práva oprávnené konať ako investori,

b) pokiaľ ide o Hospodársku úniu belgicko-luxemburskú:

ba) všetky fyzické osoby, ktoré sú podľa belgického alebo luxemburského právneho poriadku občanmi Belgického kráľovstva alebo Veľkovojvodstva luxemburského;

bb) všetky právnické osoby zriadené podľa belgického alebo luxemburského právneho poriadku a majúce svoje sídlo na území Belgického kráľovstva alebo Veľkovojvodstva luxemburského.

2. Pojem „investícia“ označuje všetky aktíva a všetky priame i nepriame vklady do všetkých podnikov akéhokoľvek hospodárskeho odboru najmä:

a) hnuteľné a nehnuteľné veci, ako aj všetky vecné práva s nimi súvisiace,

b) akcie a ostatné formy účasti na podnikoch,

c) pohľadávky a práva vyplývajúce z akéhokoľvek plnenia, ktoré má ekonomickú hodnotu,

d) priemyselné práva a ostatné práva z oblasti duševného vlastníctva, ako aj nehmotné výhody spojené s dobrým menom alebo povesťou podniku (good-will).

Akákoľvek zmena právnej formy investícií alebo opätovných investícií sa nedotýka ich charakteru podľa tejto Dohody.

Článok 2

1. V snahe zabezpečiť rozvoj vzájomných hospodárskych vzťahov sa každá zmluvná strana zaväzuje umožniť na svojom území a v súlade so svojím právnym poriadkom investície investorov druhej zmluvnej strany.

2. Táto Dohoda sa vzťahuje aj na všetky investície už existujúce na území jednej zmluvnej strany, ktoré uskutočnili investori druhej zmluvnej strany.

3. Každá zmluvná strana zabezpečí na svojom území investíciám uskutočneným investormi druhej zmluvnej strany zaobchádzanie vylučujúce neoprávnené alebo diskriminačné opatrenia, ktoré by mohli prekážať ich správe, udržiavaniu, užívaniu, využitiu alebo likvidácii.

4. S výnimkou opatrení v záujme verejného poriadku požívajú tieto investície stálu ochranu a právnu istotu, ktoré sú rovnaké ako pre investície patriace investorom štátu požívajúceho najvyššie výhody.

5. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa však nevzťahujú na výhody, ktoré jedna zmluvná strana môže udeliť investorom tretieho štátu v súvislosti:

a) s jej príslušnosťou k hospodárskej únii, colnej únii, pásmu voľného obchodu alebo niektorému medzinárodnému hospodárskemu zoskupeniu, ako sú Európske hospodárske spoločenstvo a Rada vzájomnej hospodárskej pomoci;

b) s dohodou o zamedzení dvojakého zdanenia alebo inou dohodou o daňových otázkach.

Článok 3

1. Investície uskutočnené investormi jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany nemožno vyvlastniť ani podrobiť inému opatreniu s podobným účinkom, ktoré priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne odníma vlastnícke právo, s výnimkou opatrení

a) vykonaných podľa zákona a nemajúcich diskriminačnú povahu;

b) obsahujúcich ustanovenia o zaplatení odškodnenia, ktoré sa poskytne investorom vo voľne zameniteľnej mene a bez odkladov. Jeho výška bude zodpovedať skutočnej hodnote investícií v deň predchádzajúci dňu, keď boli opatrenia prijaté alebo verejne vyhlásené.

2. Investorom každej zmluvnej strany, ktorých investície budú poškodené v dôsledku ozbrojeného konfliktu, výnimočného stavu alebo nepokojov, ku ktorým dôjde na území druhej zmluvnej strany, zabezpečí táto druhá zmluvná strana nediskriminačné zaobchádzanie, ktoré bude rovnaké ako zaobchádzanie s investormi štátu požívajúceho najvyššie výhody vo vzťahu k reštitúciám alebo všetkým formám náhrady škody.

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú na investorov oboch zmluvných strán, ktorí sa akoukoľvek formou zúčastňujú na akomkoľvek podniku na území druhej zmluvnej strany.

4. Vo všetkých prípadoch predvídaných týmto článkom poskytuje každá zmluvná strana na svojom území investorom druhej zmluvnej strany zaobchádzanie, ktoré je rovnaké ako zaobchádzanie s investormi štátu požívajúceho najvyššie výhody.

Článok 4

1. Každá zmluvná strana zaručuje investorom druhej zmluvnej strany voľný prevod finančných prostriedkov vzťahujúcich sa na investíciu, a to vo voľne zameniteľných menách, najmä:

a) kapitálu alebo dopĺňajúcich prostriedkov na udržiavanie alebo rozšírenie investície;

b) zisku, dividend, úrokov alebo iných bežných príjmov,

c) súm nevyhnutných na splatenie pôžičiek;

d) výnosov pri úplnej alebo čiastočnej likvidácii investície;

e) odškodného patriaceho podľa článku 3 tejto Dohody.

2. Prevody podľa odseku 1 sa vykonajú podľa devízových predpisov platných na území každej zmluvnej strany kurzom platným v deň prevodu.

3. Každá zmluvná strana urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa po splnení všetkých náležitostí podľa jej právneho poriadku prevody uskutočnili bez prieťahov a bez iných poplatkov než obvyklých daní a výdavkov.

4. Pri poskytovaní záruk podľa odsekov 1, 2 a 3 budú zmluvné strany zaobchádzať s investormi druhej zmluvnej strany rovnako ako s investormi štátu požívajúceho najvyššie výhody s výnimkou prípadov, ktoré upravuje ustanovenie článku 2 ods. 5 tejto Dohody.

Článok 5

1. Ak poisťovateľ na základe zákonnej alebo zmluvnej záruky poskytne odškodnenie investorovi jednej zmluvnej strany v súvislosti s postihom investície, ktorú uskutočnil na území druhej zmluvnej strany, uzná druhá zmluvná strana postúpenie práv investora na jeho poisťovateľa.

2. V súlade so zárukou poskytnutou investícii, ktorej sa záruka týka, môže poisťovateľ uplatniť všetky práva, ktoré by mohol vykonať investor, keby tieto práva poisťovateľovi nepostúpil.

3. Všetky spory medzi zmluvnou stranou a poisťovateľom investora druhej zmluvnej strany sa budú spravovať ustanoveniami článku 8 tejto Dohody.

Článok 6

1. Táto Dohoda nemôže brániť investorom využívať výhodnejšie ustanovenia právneho poriadku platného na území zmluvnej strany, kde sú investície umiestnené, alebo medzinárodných zmlúv, ktorými sú obe zmluvné strany viazané.

2. Investori jednej zmluvnej strany môžu uzavrieť s druhou zmluvnou stranou osobitné zmluvy, ktorých ustanovenia však nemôžu byť v rozpore s touto Dohodou. Investície uskutočnené podľa týchto osobitných zmlúv sa budú spravovať ich ustanoveniami, ako aj ustanoveniami tejto Dohody.

Článok 7

1. Všetky spory medzi zmluvnými stranami o výklad alebo vykonávanie tejto Dohody sa budú, pokiaľ možno, riešiť diplomatickou cestou.

2. Pokiaľ sa pri riešení sporov touto cestou nedosiahne dohoda, predloží sa spor zmiešanej komisii zloženej zo zástupcov zmluvných strán. Táto komisia sa zíde bez meškania na žiadosť jednej zo zmluvných strán.

3. Ak spor nebude možné vyriešiť týmto spôsobom v lehote šiestich mesiacov od začatia konania, predloží sa na žiadosť jednej zo zmluvných strán rozhodcovskému súdu.

4. Rozhodcovský súd bude ustanovený z prípadu na prípad takto:

Každá zmluvná strana určí jedného rozhodcu a títo dvaja rozhodcovia spoločne určia tretieho rozhodcu ako predsedu súdu, ktorý bude občanom tretieho štátu. Rozhodcovia musia byť určení v lehote troch mesiacov, predseda v lehote piatich mesiacov odo dňa, keď jedna zmluvná strana oznámila druhej zmluvnej strane svoj úmysel predložiť spor rozhodcovskému súdu.

5. Ak sa nedodržia lehoty ustanovené v odseku 4, bude požiadaný o potrebné vymenovania generálny tajomník OSN.

6. Rozhodcovský súd rozhoduje podľa ustanovení tejto Dohody a podľa všeobecne uznávaných noriem a zásad medzinárodného práva.

7. Rozhodcovský súd ustanoví svoje procesné pravidlá pred začatím rozhodcovského konania.

8. Súd rozhoduje väčšinou hlasov; jeho rozhodnutia sú konečné a záväzné pre obe zmluvné strany.

9. Každá zmluvná strana uhrádza trovy svojho rozhodcu a svojho vystupovania v rozhodcovskom konaní. Trovy predsedu a ostatné trovy uhrádzajú zmluvné strany rovným dielom.

Článok 8

1. Spory medzi jednou zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany týkajúce sa odškodnenia podľa článku 3 ods. 1 a 3 tejto Dohody oznámi investor z jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane písomne včítane podrobného vysvetlenia. Ak to bude možné, urovnajú sa tieto spory zmierom.

2. Ak sa spor nevyrieši do šiestich mesiacov odo dňa písomného oznámenia podľa odseku 1 a ak sa medzi stranami v spore nedohodne iná forma urovnania, predloží sa na návrh investora rozhodcovskému súdu „ad hoc“.

3. Rozhodcovský súd „ad hoc“ bude ustanovený z prípadu na prípad týmto spôsobom: každá strana v spore vymenuje jedného rozhodcu, títo dvaja rozhodcovia spoločne vymenujú tretieho rozhodcu, občana tretieho štátu, ktorý bude predsedom rozhodcovského súdu. Rozhodcovia musia byť vymenovaní v lehote dvoch mesiacov, predseda v lehote troch mesiacov od dátumu, keď investor v spore oznámil druhej zmluvnej strane svoje rozhodnutie predložiť spor rozhodcovskému súdu.

Ak sa uvedené lehoty nedodržia, môže každá strana v spore požiadať predsedu Rozhodcovského inštitútu Stockholmskej obchodnej komory, aby vykonal potrebné vymenovania.

Členovia rozhodcovského súdu „ad hoc“ musia byť občanmi štátov, s ktorými obe zmluvné strany udržiavajú diplomatické styky.

4. Rozhodcovský súd „ad hoc“ ustanoví svoje procesné pravidlá v súlade s pravidlami Komisie OSN pre medzinárodné právo obchodné, prijatými na Konferencii 15. apríla 1976.

5. Rozhodcovský súd „ad hoc“ koná podľa:

– právneho poriadku zmluvnej strany v spore, na ktorej území je investícia umiestnená včítane jeho kolíznych noriem;

– ustanovení tejto Dohody;

– ustanovení osobitnej zmluvy týkajúcej sa investície;

– všeobecne prijatých noriem a zásad medzinárodného práva.

6. Rozhodnutia rozhodcovského súdu „ad hoc“ sú konečné a záväzné pre strany v spore. Každá zmluvná strana sa zaväzuje vykonať rozhodnutie podľa svojho právneho poriadku.

Článok 9

Každá zo zmluvných strán môže navrhnúť druhej zmluvnej strane konzultácie o akejkoľvek otázke týkajúcej sa vykonávania alebo výkladu Dohody. Druhá zmluvná strana prijme nevyhnutné opatrenia na uskutočnenie tejto konzultácie.

Článok 10

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď si zmluvné strany vzájomne oznámia, že boli splnené všetky podmienky vyžadované ústavnými predpismi ich štátov.

2. Táto Dohoda sa uzaviera na dobu desiatich rokov. Pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie najneskôr šesť mesiacov pred ukončením prebiehajúceho obdobia jej platnosti, predlžuje sa vždy mlčky na ďalších desať rokov.

3. Na investície, ktoré sa uskutočnili pred ukončením platnosti tejto Dohody, sa budú vzťahovať jej ustanovenia ešte desať rokov po skončení jej platnosti.

Na dôkaz toho splnomocnenci oboch zmluvných strán túto Dohodu podpísali a opatrili ju svojimi pečaťami. Dané v Bruseli 24. apríla 1989 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za

Československú socialistickú

republiku:

Jan Stejskal v. r.

Za

Hospodársku úniu

belgicko-luxemburskú:

Robert Urbain v. r.

Protokol

k Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Hospodárskou úniou belgicko-luxemburskou o vzájomnej podpore a ochrane investícií

Pri podpise Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Hospodárskou úniou belgicko-luxemburskou o vzájomnej podpore a ochrane investícií sa podpísaní splnomocnenci dohodli takto:

„Ustanovenia článku 4 ods. 1 písm. b), c) Dohody sa budú používať, pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku, tak, že voľný prevod sa bude uskutočňovať z prostriedkov vo voľne zameniteľných menách podniku so zahraničnou majetkovou účasťou, ak sa nedohodlo inak medzi investorom z Hospodárskej únie belgicko-luxemburskej a príslušnými česko-slovenskými orgánmi.“

Tento protokol je neoddeliteľnou súčasťou uvedenej Dohody. Dané v Bruseli 24. apríla 1989 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za

Československú socialistickú

republiku:

Jan Stejskal v. r.

Za

Hospodársku úniu

belgicko-luxemburskú:

Robert Urbain v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad