Vyhláška č. 505/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 50/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole

Čiastka 101/1992
Platnosť od 30.10.1992 do31.01.2002
Účinnosť od 30.10.1992 do31.01.2002
Zrušený 26/2002 Z. z.

505

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 9. októbra 1992,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 50/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 37 zákona č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 50/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole, (ďalej len „vyhláška“) sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 1 znie:

(1) Kontrolnému režimu podľa § 2 zákona podlieha vývoz tovaru a technológií (ďalej len „kontrolovaný tovar“) uvedený v prílohe tejto vyhlášky.“.

2. Znenie prílohy 1 vyhlášky sa nahrádza znením, ktoré je uvedené v prílohe tejto vyhlášky.1)


Čl. II

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 202/1988 Zb. o obmedzení vývozu niektorých druhov chemikálií.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky poverený riadením Federálneho ministerstva zahraničného obchodu:

PhDr. Stráský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Príloha sa uverejňuje ako samostatná príloha Zbierky zákonov (bude vydaná ako osobitná publikácia SEVT, a. s., Praha pod názvom „Zoznam tovaru a technológií, ktoré podliehajú kontrolnému režimu“).