Vyhláška č. 6/1992 Zb.Vyhláška Slovenského geologického úradu o klasifikácii a výpočte zásob výhradných ložísk

Čiastka 1/1992
Platnosť od 16.01.1992
Účinnosť od 16.01.1992 do28.02.2015
Zrušený 33/2015 Z. z.

6

VYHLÁŠKA

Slovenského geologického úradu

z 13. decembra 1991

o klasifikácii a výpočte zásob výhradných ložísk

Slovenský geologický úrad podľa § 14 ods. 4 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb. ustanovuje:


§ 1

(1) Zásoby výhradného ložiska1) (ďalej jen „zásoby“) sa podľa stupňa preskúmanosti výhradného ložiska alebo jeho časti a podľa stupňa znalosti jeho úložných pomerov, akosti, technologických vlastností a banskotechnických podmienok klasifikujú na tieto kategórie:

a) overené zásoby Z-1
b) pravdepodobné zásoby Z-2
c) predpokladané zásoby Z-3.

(2) Kategória overených zásob Z-1 zahŕňa zásoby, ktorých:

a) tvar, rozmery, úložné pomery a vnútorná stavba sú známe a overené prieskumnými dielami,

b) akosť, technologické vlastnosti a zákonitosti priestorového rozmiestnenia technologických typov sú určené na základe laboratórnych a modelových, prípadne prevádzkových skúšok a priestorová distribúcia úžitkových a škodlivých zložiek je preukázaná,

c) geologické a banskotechnické podmienky určujúce ich dobývateľnosť sú známe a overené.

(3) Kategória pravdepodobných zásob Z-2 zahŕňa zásoby, ktorých:

a) tvar, rozmery, úložné pomery a vnútorná stavba sú odvodené z geologických, geochemických a geofyzikálnych údajov a sú potvrdené takým rozsahom prieskumných diel, ktoré dovoľujú predpokladať prepojiteľnosť medzi jednotlivými bodmi pozorovania,

b) akosť, technologické vlastnosti a priestorové rozmiestnenie technologických typov sú určené na základe laboratórnych, prípadne modelových skúšok a priestorová distribúcia úžitkových a škodlivých zložiek je známa,

c) geologické a banskotechnické podmienky určujúce ich dobývateľnosť sú zistené z vykonaných prieskumných diel a sú odvodené aj na základe analógie z obdobných ložísk.

(4) Kategória predpokladaných zásob Z-3 zahŕňa zásoby, ktorých:

a) tvar, rozmery, úložné pomery a vnútorná stavba sú odvodené z geologických, geochemických a geofyzikálnych údajov, odkryvov alebo aj ojedinelých technických prác (ďalej len „prieskumné diela“),

b) akosť a technologické vlastnosti sú určené na základe laboratórnych skúšok alebo na základe analógie z obdobných ložísk, distribúcia úžitkových a škodlivých zložiek je známa orientačne,

c) geologické a banskotechnické podmienky určujúce ich dobývateľnosť sú odvodené z ojedinelých údajov a na základe analógie z obdobných ložísk.

(5) Zaradenie zásob do niektorej z kategórií zásob, použitý rozsah prieskumných diel a podmienky ďalšieho využitia jednotlivých prieskumných diel zdôvodní organizácia vo výpočte zásob.

(6) Ak výhradné ložisko obsahuje niekoľko úžitkových zložiek alebo ak sú v ňom rôzne technologické typy, ktoré môžu byť využité pre rôzne účely, ich zásoby sa musia zaradiť samostatne do príslušnej kategórie zásob.

§ 2

(1) Podľa vhodnosti na hospodárske využitie sa zásoby klasifikujú na

a) bilančné zásoby

b) nebilančné zásoby.

(2) Bilančné zásoby sú zásoby využiteľné v súčasnosti a vyhovujú súčasným technickým, technologickým a ekonomickým podmienkam využitia výhradného ložiska alebo jeho časti.

(3) Nebilančné zásoby sú zásoby v súčasnosti nevyužiteľné, ich využiteľnosť sa však s ohľadom na očakávaný technický, technologický a ekonomický vývoj predpokladá v budúcnosti.

§ 3

(1) Podľa možnosti dobývania, podmienenej technológiou dobývania, bezpečnosťou prevádzky a určenými ochrannými piliermi sa zásoby klasifikujú na

a) viazané zásoby

b) voľné zásoby.

(2) Viazané zásoby sú zásoby v ochranných pilieroch povrchových a podzemných stavieb, zariadení a banských diel a v pilieroch, určených na zaistenie bezpečnosti prevádzky a ochrany chránených záujmov. Ostatné zásoby sú voľné.

§ 4

(1) Podmienky využiteľnosti zásob2) sa určujú pre celé ložisko alebo pre jeho časť.

(2) Pre zaradenie zásob výhradného ložiska alebo jeho časti do bilančných alebo nebilančných zásob sa použijú podľa druhu nerastu a charakteru ložiska tieto ukazovatele podmienok využiteľnosti zásob:

a) geologické, ako sú hrúbka ložiska, akosť úžitkovej zložky a jej priestorové zmeny, škodlivé a nevyužiteľné zložky a ich priestorové zmeny, množstvo zásob, tektonika, hĺbka uloženia ložiska, vlastnosti podložia a nadložia, hydrogeologické pomery, kolektorské vlastnosti produktívneho obzoru a pod.,

b) banskotechnické, ako sú stabilita ložiska a okolitých hornín, optimálna dobývacia metóda, výskyt plynov, upraviteľnosť a výťažnosť, zakladanie vydobytých priestorov, odvodňovanie ložiska, vplyv dobývania na životné prostredie a riešenie týchto vplyvov, vodné hospodárstvo, haldovanie, využívanie a likvidovanie odpadov a pod.,

c) ekonomické, ako sú ceny nerastnej suroviny, náklady na dobývanie a spracovanie a pod.

(3) V etape vyhľadávacieho ložiskového prieskumu3) sa geologické práce usmerňujú podľa vopred určených podmienok využiteľnosti očakávaných zásob výhradného ložiska. Ak ide o geologické práce financované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, určí ich Slovenský geologický úrad. V ostatných prípadoch ich určí organizácia, na ktorej náklady sa geologické práce vykonávajú.

(4) Pre etapu podrobného a ťažobného ložiskového prieskumu3) a pre dobývanie výhradného ložiska určuje variantne podmienky využiteľnosti zásob organizácia, ktorá ho dobýva alebo bude dobývať a na ich základe vykoná alebo zabezpečí výpočet zásob.

(5) Ak dôjde k zmenám ukazovateľov podmienok využiteľnosti zásob, ktoré ovplyvnia množstvo bilančných zásob, určí organizácia nové podmienky využiteľnosti zásob.

§ 5

(1) Postup pri výpočte zásob v období geologického prieskumu upravuje osobitný predpis.4) Obdobne sa postupuje aj pri výpočte zásob v období projektovania a výstavby baní a lomov a pri dobývaní výhradného ložiska.

(2) Vo výpočte zásob v období projektovania a výstavby baní a lomov a pri dobývaní výhradného ložiska uvedie organizácia aj vyťažiteľné zásoby, t. j. bilančné zásoby, zmenšené o hodnotu predpokladaných ťažobných strát, súvisiacich so zvolenou technológiou dobývania a s geologickými a banskotechnickými podmienkami.

(3) Výpočet zásob schvaľuje Slovenský geologický úrad v lehote do 6 mesiacov od jeho predloženia.

(4) Výpočet zásob vypracovaný podľa nových podmienok využiteľnosti zásob (§ 4 ods. 5) organizácia predkladá opätovne na schválenie Slovenskému geologickému úradu len v prípade, keď sa schválené bilančné zásoby, zmenšené o vydobyté zásoby, zmenia o viac ako 15 %.

§ 6

Zásoby výhradného ložiska, ktoré boli schválené v členení podľa doterajších predpisov, preklasifikuje organizácia5) v členení podľa tejto vyhlášky a nový výpočet zásob predloží na schválenie Slovenskému geologickému úradu do 31. júla 1994.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda:

RNDr. Ing. Burian CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 a § 13 ods. 1 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.

2) § 13 ods. 2 banského zákona.

3) § 5 vyhlášky Slovenského geologického úradu č. 127/1989 Zb. o projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní geologických prác, o udeľovaní povolenia a o odbornej spôsobilosti na ich výkon.

4) § 32 až 36 vyhlášky Slovenského geologického úradu č. 127/1989 Zb.

5) § 3 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 497/1991 Zb.§ 7a a 10 banského zákona.