Vyhláška č. 619/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení vyhlášok č. 24/1990 Zb. a č. 533/1992 Zb.

Čiastka 128/1992
Platnosť od 18.12.1992 do31.03.1997
Účinnosť od 18.12.1992 do31.03.1997
Zrušený 315/1996 Z. z.

619

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva vnútra

zo 16. decembra 1992,

ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení vyhlášok č. 24/1990 Zb. a č. 533/1992 Zb.

Federálne ministerstvo vnútra podľa § 16 ods. 1 písm. a) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení vyhlášok Federálneho ministerstva vnútra č. 24/1990 Zb. a č. 533/1992 Zb. sa mení takto:

Ustanovenie § 34 ods. 1 znie:

(1) V období od 15. apríla do 30. septembra je na diaľnici, ceste pre motorové vozidlá, ceste I. triedy a ceste pre medzinárodnú premávku zakázaná jazda motorovým vozidlám s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3500 kg a na ceste I. triedy a ceste pre medzinárodnú premávku mimo obce aj jazda zvláštnym motorovým vozidlám, ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm a záprahovým vozidlám

a) v posledný pracovný deň pred dňom pracovného pokoja alebo pracovného voľna v čase od 15 do 21 hodín,

b) v prvý deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna v čase od 7 do 11 hodín,

c) v posledný deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna v čase od 15 do 21 hodín.“.

Odsek 2 sa zrušuje a doterajšie odseky 3, 4, a 5 sa označujú ako odseky 2, 3 a 4.


Čl. II

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 533/1992 Zb., ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení vyhlášky č. 24/1990 Zb.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

MUDr. Čermák v. r.