Nariadenie vlády č. 171/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod

Čiastka 37/1992
Platnosť od 16.04.1992
Účinnosť od 16.04.1992

171

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 26. února 1992,

kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod

Vláda České republiky nařizuje podle § 23 odst. 2 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon):


§ 1

(1) Při povolování vypouštění odpadních vod, zvláštních vod nebo stanovení podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových, postupuje vodohospodářský orgán podle ukazatelů přípustného stupně znečištění vod (dále jen „ukazatele“) I až III uvedených v příloze tohoto nařízení tak, aby vypouštěnými vodami byly povrchové vody znečištěny co nejméně.

(2) Povolí-li vodohospodářský orgán s ohledem na důležitý zájem společnosti výjimečně vypouštění odpadních, popřípadě zvláštních vod do vod podzemních, musí být vypouštěné vody tak vyčištěny, popřípadě upraveny, aby nezhoršily ani neohrozily jakost vod podzemních.

§ 2

(1) Ukazatele I jsou pro vodohospodářské orgány při povolování vypouštění odpadních nebo zvláštních vod a stanovování podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových (dále jen „rozhodování o vypouštění vod“) závazné. Vztahují se na koncentraci látek ve vypouštěných vodách, neovlivněných chladicími nebo jinými vodami. Pokud ukazatel, charakteristický pro konkrétní druh vypouštěných vod, není uveden v seznamu ukazatelů I, stanoví jej vodohospodářský orgán.

(2) Ukazatele I stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění ve vypouštěných vodách. Vodohospodářské orgány mohou s ohledem na místní vodohospodářské podmínky a zájmy ochrany vod stanovit hodnoty přísnější. Při rozhodování jsou povinny zohlednit i případný vliv chladících nebo jiných vod.

(3) Vypouštění vod nad rámec ukazatelů I může vodohospodářský orgán povolit na nezbytně nutnou, předem stanovenou dobu, při uvádění čistírny odpadních vod do provozu, haváriích zařízení nebo nezbytných rekonstrukcích, popřípadě v jiných výjimečných případech; o povolení rozhoduje na základě techniky zdůvodněné žádosti toho, kdo vypouští vody do vod povrchových (dále jen „znečišťovatel“).

(4) Vypouštění vod nad rámec ukazatelů I může vodohospodářský orgán povolit i v případech, kdy odpadní nebo zvláštní vody budou do povrchových vod vypouštěny řízeným způsobem, při současném stanovení dalších podmínek.

(5) Vodohospodářský orgán může u odpadních vod z jednotlivých dílčích výrob požadovat jejich zneškodňování odděleně od ostatních odpadních vod.

§ 3

Při rozhodování o vypouštění vod je vodohospodářský orgán povinen přihlížet i k ukazatelům II a III; jejich závaznost stanovuje postupně podle zájmů ochrany vod a místních vodohospodářských podmínek. Ukazatele III vyjadřují znečištění povrchových vod při 355denním průtoku, popřípadě při minimálním zaručeném průtoku vody v nich a po smíšení s odpadními nebo zvláštními vodami.

§ 4

(1) Množství odpadních a zvláštních vod a jejich znečištění je znečišťovatel povinen sledovat podle příslušných technických norem,1) pokud vodohospodářský orgán nestanoví jinak.

(2) Pokud pro způsob stanovení některého ukazatele není vydána technická norma, stanoví způsob provádění rozboru vodohospodářský orgán po projednání s ústředním vodohospodářským orgánem České republiky.

§ 5

(1) Hodnoty ukazatelů, stanovené vodohospodářským orgánem při rozhodování o vypouštění vod podle § 2 a 3, jsou dodrženy, pokud nejsou rozborem směsného vzorku vypouštěných vod, získaného během osmi hodin sléváním stejných objemů vypouštěných vod odebíraných v intervalu nejdéle jedné hodiny, popřípadě automatickým odběrným zařízením, zjištěny hodnoty vyšší. Časové rozmezí kontrolního sledování určí vodohospodářský orgán s přihlédnutím k režimu vypouštění vod ze zdroje znečištění.

(2) V případě, že ze zdroje znečištění jsou vody vypouštěny nárazově, stanoví podmínky pro kontrolu dodržování hodnot ukazatelů vodohospodářský orgán individuálně podle místních podmínek.

(3) Pro posuzování dodržování stanovených hodnot ukazatelů jsou směrodatné pouze výsledky rozborů provedených laboratoří, jejíž kvalita práce je podrobena vnější kontrole.

§ 6

(1) Pokud znečišťovatel v době nabytí účinnosti tohoto nařízení vypouští odpadní nebo zvláštní vody do povrchových vod nad rámec požadavků stanovených vodohospodářským orgánem podle dosud platných předpisů, může mu na jeho žádost, podanou nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, vodohospodářský orgán vydat nové povolení k vypouštění vod podle § 8 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (dále jen „vodní zákon“), a to nejvýše do úrovně znečištění vod vypouštěných v období posledních 12 měsíců před nabytím účinnosti tohoto nařízení. Vodohospodářský orgán současně stanoví i časové období, během něhož musí být ve vypouštěných vodách dosaženo hodnot ukazatelů I, popřípadě i hodnot stanovených podle ukazatelů II a III, přičemž může stanovit povinnosti, popřípadě podmínky k postupnému dosahování požadované úrovně vypouštěného znečištění.

(2) Postup podle odstavce 1 je v uvedených případech splněním požadavku § 23 odst. 1 vodního zákona do doby zajištění zneškodňování vypouštěných vod způsobem odpovídajícím současnému stavu technického pokroku.

§ 7

Tímto nařízením nejsou dotčeny předpisy o náhradě škody způsobené vypouštěním odpadních nebo zvláštních vod.


§ 8

Zrušuje se nařízení vlády České socialistické republiky č. 25/1975 Sb., jímž se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod.

§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Pithart v. r.


Příloha k nařízení vlády ČR. č. 171/1992 Sb.

Ukazatele I 1.

Splaškové a městské odpadní vody

Velikost zdroje znečištění Ukazatel
Počet ekvivalentních obyvatel1) (EO) (kg BSK5 na přítoku za den) BSK5 2) (mg/l) CHSK-Cr(mg/l) NL3)(mg/l) N-NH+4 (mg/l) P celk. (mg/l)
do 31. 12.2004 od 1.1.2005 do 31. 12.2004 od 1.1.2005 do 31. 12. 2004 od 1.1.2005 do 31. 12.2004 od 1.1.2005 do31.12.2004 od 1.1.2005
do 50 EO (do3kgBSK5) 80 60 -4) - 65 50 - - - -
do 500 EO (do 30kg BSK5) 60 50 - - 55 40 - - - -
do 5000 EO (do 300kg BSK5) 50 40 170 135 45 35 - 20 - -
do 25 000 EO (do 1500 kg BSK5) 45 35 150 120 35 30 25 15 - 5
do 100 000 EO (do 6000 kg BSK5) 35 30 125 105 30 25 15 10 5 3
nad 100 000 EO (nad 6000 kg BSK5) 30 25 110 90 25 20 10 5 3 1,5

Ukazatele I (pokračování)

2. Průmyslové odpadní vody a zvláštní vody

Následně uváděné položky postihují zatím pouze některé výroby a základní ukazatele. Při stanovení dalších

ukazatelů se vychází zejména z druhu zpracovávaných surovin, technologie výroby, způsobu hospodaření

s vodou a používaných čistírenských metod.

2.1. Těžba a zpracování rud a kameniva
2.1.1 Uranové rudy do 31. 12. 2004 od 1. 1. 2005
&nbsp pH &nbsp 6,5 - 9,0 6,5 - 9,0
NL1) mg/l 30 25
radium Bq/1 0,5 0,3
uran mg/l 0,3 0,2
2.1.2 Ostatní rudy
&nbsp pH &nbsp 6 - 9 6 - 9
CHSK-Cr mg/l 100 80
NL mg/l 80 60
železo mg/l 5,0 4,0
zinek mg/l 2,0 1,6
olovo mg/l 0,5 0,4
měď mg/l 1,0 0,8
arsen mg/l 0,5 0,4
2.1.3 Těžba a zpracování kameniva
&nbsp NL mg/l 50 40
NEL2) mg/l 5 2
2.2 Těžba a zpracování uhlí
2.2.1 Těžba uhlí a briketárny
&nbsp pH &nbsp 6 - 9 6 - 9
NL mg/l 100 80
CHSK-Cr mg/l 150 120
2.2.2 Tepelné zpracování uhlí
&nbsp pH &nbsp 6 - 9 6 - 9
NL mg/l 50 40
CHSK-Cr mg/l 1000 800
fenoly mg/l 5,5 4,0
N-NH4+ mg/l 200 150
kyanidy celk. mg/l 1,0 0,8
2.3 Teplárny a elektrárny
2.3.1 Úprava vody
&nbsp NL mg/l 50 40
CHSK-Cr mg/l 50 40
železo mg/l 5 4
hydrazin mg/l 5 4
2.4 Hutní výroba
2.4.1 Výroba a zpracování železa
&nbsp pH &nbsp 6,5 - 9 6,5 - 9
NL mg/l 50 40
CHSK-Cr mg/l 50 40
železo mg/l 10 8
NEL mg/l 3 2
2.4.2 Barevná metalurgie
&nbsp pH &nbsp 6,5 - 9 6,5 - 9
NL mg/l 50 40
měď mg/l 1,0 0,8
zinek mg/l 2,0 1,6
nikl mg/l 1,0 0,8
hliník mg/l 3,0 2,5
vanad mg/l 2,0 1,6
olovo mg/l 0,5 0,4
chrom celk. mg/l 1,0 0,8
cín mg/l 2,0 1,6
rtuť mg/l 0,2 0,1
2.5 Strojírenská a elektrotechnická výroba
2.5.1 Strojní obrábění
&nbsp NH mg/l 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5
NL mg/l 50 40
CHSK-Cr mg/l 1000 500
NEL mg/l 10 5
N-NO-2 mg/l 5 2,5
2.5.2 Povrchová úprava kovů
&nbsp pH &nbsp 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5
NL mg/l 30 25
CHSK-Cr mg/l 300 250
fluoridy mg/l 20 15
N-NO-2 mg/l 5 2,5
sulfidy mg/l 1,0 0,5
arsen mg/l 0,5 0,25
hliník mg/l 3,0 2,0
stříbro mg/l 1,0 0,5
baryum mg/l 3,0 2,0
kadmium mg/l 0,5 0,25
kobalt mg/l 1,0 0,5
N-NH+4 mg/l 100 50
fosfor celk. mg/l 5 2
těkavé chlorované uhlovodíky 3) mg/l 1,0 0,5
kyanidy tox. mg/l 0,2 0,1
kyanidy celk. mg/l 1,0 0,5
aktivní chlor mg/l 0,5 0,25
chrom celk. mg/l 1,0 0,5
chrom CrVI mg/l 0,2 0,1
měď mg/l 1,0 0,5
molybden mg/l 2,0 1,0
rtuť mg/l 0,2 0,1
nikl mg/l 1,0 0,5
olovo mg/l 0,5 0,25
zinek mg/l 2,0 1,0
NEL mg/l 10 5
2.6 Chemický průmysl
2.6.1 Rafinerie ropy a petrochemie
&nbsp pH &nbsp 6 - 9 6 - 9
NL mg/l 50 40
CHSK-Cr mg/l 250 150
BSK5 4) mg/l 50 30
NEL mg/l 20 15
fenoly mg/l 0,5 0,4
2.6.2 Distribuční sklady ropných látek
&nbsp pH &nbsp 6 - 9 6 - 9
NL mg/l 100 50
NEL mg/l 25 15
CHSK-Cr mg/l 250 150
2.6.3 Výroba celulózy
&nbsp BSK5 mg/l 100 50
NL mg/l 100 50
CHSL-Cr mg/l 500 250
2.6.4 Výroba papíru
&nbsp NL mg/l 60 40
BSK5 mg/l 50 40
CHSK-Cr mg/l 250 200
2.6.5 Ostatní chemické výroby
&nbsp NL mg/l 50 40
BSK5 mg/l 50 40
CHSK-Cr mg/l 400 300
2.7 Spotřební průmysl
2.7.1 Textilní průmysl
&nbsp NL mg/l 50 40
CHSK-Cr mg/l 300 240
BSK5 mg/l 50 40
aktivní chlor mg/l 0,5 0,4
NEL mg/l 10 8
2.7.2 Sklárny
&nbsp NL mg/l 30 25
CHSK-Cr mg/l 150 120
fluoridy mg/l 30 25
olovo mg/l 1,5 1,2
arsen mg/l 1,0 0,8
baryum mg/l 5 4
2.7.3 Keramický průmysl
&nbsp NL mg/l 50 40
2.7.4 Koželužny
&nbsp BSK5 mg/l 50 40
CHSK-Cr mg/l 300 250
chrom celk. mg/l 2 1
sulfidy mg/l 2 1
2.8 Potravinářský průmysl
2.8.1 Mlékárny
&nbsp CHSK-Cr mg/l 200 160
BSK5 mg/l 50 40
2.8.2 Pivovary
&nbsp CHSK-Cr mg/l 200 160
BSK5 mg/l 50 40
2.8.3 Zpracování masa
CHSK-Cr mg/l 250 200
BSK5 mg/l 50 40
EL5) mg/l 10 5
2.8.4 Lihovary a drožďárny
&nbsp CHSK-Cr mg/l 250 200
BSK5 mg/l 50 40
2.8.5 Škrobárny
&nbsp CHSK-Cr mg/l 250 200
BSK5 mg/l 50 40

Ukazatele II

1. biologický stav vod vyjádřený indexem saprobity (podle Pantle - Bucka) menším než 2,2 u vodárenských toků a menším než 3,2 u ostatních povrchových vod;1)

2. normální život ryb pstruhovitých ve vodárenských tocích a kaprovitých v ostatních povrchových vodách;

3. stav bez pachu u vod vodárenských toků a nádrží a slabě cizorodý u ostatních vod;

4. stav, při němž barevné změny nejsou patrné u vod vodárenských toků ve vrstvě do 20 cm, u ostatních povrchových vod do 10 cm;

5. teplota do 20 oC u vodárenských toků a do 26 oC u ostatních povrchových vod;

6. neporušená samočistící schopnost povrchových vod;

7. stav povrchových vod, při němž nedochází k nadměrnému vývoji nežádoucích organismů (např. vodní květ), ani ke vzniku kalových lavic nebo pokrytí vodní hladiny pěnou, tuky a oleji nebo jinými látkami;

8. stav povrchových vod, při němž nedochází k porušování hygienických požadavků na ochranu zdraví před ionizujícím zářením;2)

9. stav povrchových vod, při němž nedochází v důsledku škodlivého působení látek ke snížení produktivity vodního ekosystému, ani k závažnému zúžení druhového spektra vodních organismů nebo překročení pro ně nejvýše přípustných hodnot dávky nebo objemové aktivity radionuklidů.

Ukazatele III

(ukazatele množství látek v povrchových vodách)

Ukazatel symbol jednotka hodnoty pro vodárenské toky1) hodnoty pro ostatní povrchové vody1)
1 2 3 4 5
1. Rozpuštěný kyslík O2 mg/l min. 6 min. 4
2. Biochemická spotřeba kyslíku BSK5 mg/l 4 8
3. Chemická spotřeba kyslíku manganistanem CHSK-Mm mg/l 8 20
4. Chemická spotřeba kyslíku dichromanem CHSK-Cr mg/l 20 50
5. Sulfan a sulfidy S2- mg/l PMC2) 0,02
6. Reakce vody pH &nbsp 6,0-8,5 6,0-9,0
7. Rozpuštěné látky RL mg/l 500 1000
8. Veškeré železo Fe mg/l 0,5 2,0
9. Veškerý mangan Mn mg/l 0,2 0,5
10. Amoniakální dusík N-NH+4 mg/l 0,5 2,5
11. Volný amoniak NH3 mg/l PMC 0,5
12. Dusitanový dusík N-NO-2 mg/l 0,02 0,05
13. Dusičnanový dusík N-NO-3 mg/l 3,4 11
14. Organický dusík N-org. mg/l 1,5 3,0
15. Veškerý fosfor P mg/l 0,15 0,4
16. Chloridy Cl- mg/l 150 350
17. Sírany SO2-4 mg/l 200 300
18. Vápník Ca mg/l 200 300
19. Hořčík Mg mg/l 100 200
20. Fluoridy F- mg/l 1,0 1,5
21. Fenoly těkající s vodní parou FN1 mg/l 0,02 0,1
22. Tenzidy aniontové PAL-A mg/l 0,2 1,0
23. Nepolární extrahovatelné látky NEL mg/l 0,05 0,2
24. Veškeré kyanidy CN- mg/l PMC 0,2
25. Aktivní chlor C12 mg/l PMC 0,05
26. Extrahovatelný organicky vázaný chlor EOC1 mg/l 0,01 0,025
27. Bor B mg/l 0,3 0,5
28. Rtuť Hg mg/l 0,0005 0,001
29. Kadmium Cd mg/l 0,005 0,015
30. Olovo Pb mg/l 0,05 0,1
31. Arsen As mg/l 0,05 0,1
32. Měď Cu mg/l 0,05 0,1
33. Veškerý chrom Cr mg/l 0,1 0,3
34. Chrom (VI) Cr VI mg/l 0,02 0,05
35. Kobalt Co mg/l 0,05 0,1
36. Nikl Ni mg/l 0,05 0,15
37. Zinek Zn mg/l 0,05 0,2
38. Vanad V mg/l 0,02 0,1
39. Stříbro Ag mg/l 0,01 0,05
40. Selen Se mg/l 0,01 0,05
41. Baryum Ba mg/l 1,0 2,0
42.Berylium Be mg/l 0,0002 0,001
43. Celková objemová aktivita alfa Aa Bq/l 0,3 0,5
44. Celková objemová aktivita beta Ab Bq/l 1,0 2,0
45. Radium 226 Ra 226 Bq/l 0,1 0,3
46. Uran U mg/l 0,05 0,1
47. Tritium H 3 (T) Bq/l 700 5000
48. Stroncium 90 a yttrium 90 Sr 90+Y 90 Bq/l 0,3 0,5
49. Cesium Cs 137 Bq/l 0,5 1,0
50. Koliformní bakterie Coli KTJ/l 3) 20 000 200 000
51. Fekální koliformní bakterie Fecoli KTJ/l 4 000 40 000
52. Enterokoky Enko KTJ/l 2 000 20 000
53. Benzen BZ mg/l 0,01 0,05
54. Chlórbenzen CB mg/l 0,003 0,01
55. Dichlorbenzeny DCB mg/l 0,0003 0,001
56. Polychlorované bifenyly PCB ng/l PMC 25
57. Benzo(a)pyren BZP ng/l 10 50

Poznámky pod čiarou

1) ČSN 75 7241 - Kontrola odpadních a zvláštních vod.
ČSN 83 0540 - Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod.

1) S hodnoty maximální.

2) PMC - pod mezí stanovitelnosti.

3) KTJ - kolonie tvořící jednotku.

4) Mezní koncentrace toxických látek se vztahujíĺ na součet rozpuštěné a nerozpuštěné formy jednotlivé látky.