Vyhláška č. 258/1992 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Čiastka 55/1992
Platnosť od 01.06.1992
Účinnosť od 01.06.1992

OBSAH

258

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví České republiky

ze dne 29. dubna 1992,

kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanoví po dohodovacím řízení se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, zástupci smluvních zdravotnických zařízení, Českou lékařskou komorou, Českou stomatologickou komorou a zástupci odborných vědeckých společností podle § 13 odst. 3 zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění:


§ 1

(1) Zdravotní pojišťovny hradí smluvním zdravotnickým zařízením1) náklady potřebné zdravotní péče podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen „seznam“),2) který je uveden v příloze, která je součástí této vyhlášky.3)

(2) Seznam obsahuje zdravotní výkony hrazené zdravotními pojišťovnami plně nebo částečně a zdravotní výkony jimi nehrazené, kódy výkonů, jejich názvy, bodové hodnocení a podmínky pro poskytnutí úhrady za provedené výkony prostřednictvím zdravotních pojišťoven.

(3) Bodové hodnoty zdravotních výkonů obsažené v seznamu vyjadřují průměrné vlastní náklady na příslušný výkon. Tyto vlastní náklady zahrnují přímé mzdy, prvotní režii a správní režii včetně odbytové. Přímý materiál není zahrnut do vlastních nákladů, je v seznamu uveden odděleně a vyjádřen v Kčs.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

MUDr. Bojar CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 13 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.

2) Výměr FMF, MF ČR a MF SR 01/92 o regulaci cen zboží, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, ve znění změn a doplňků.

3) Seznam se uveřejňuje jako samostatná příloha Sbírky zákonů (bude vydán jako zvláštní publikace a. s. SEVT Praha).