Ústavný zákon č. 211/1992 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších ústavných zákonov

Čiastka 42/1992
Platnosť od 22.05.1992
Účinnosť od 01.01.1993

OBSAH

211

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 15. apríla 1992,

ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších ústavných zákonov

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Čl. I

Ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení ústavných zákonov č. 57/1969 Zb., č. 125/1970 Zb., č. 43/1971 Zb., č. 50/1975 Zb., č. 161/1989 Zb., č. 182/1989 Zb., č. 46/1990 Zb., č. 100/1990 Zb., č. 101/1990 Zb., č. 158/1990 Zb., č. 159/1990 Zb., č. 294/1990 Zb., č. 295/1990 Zb., č. 556/1990 Zb., č. 23/1991 Zb., č. 91/1991 Zb. a č. 327/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V článku 12 ods. 2 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:

c) daň z pridanej hodnoty,

d) spotrebné dane,“.

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená e) a f).

2. V článku 12 ods. 4 sa za slová „s výnimkou“ vkladajú slová „vecí uvedených v odseku 5 a s výnimkou“.

3. V článku 12 sa dopĺňa nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Orgánom colnej správy prislúcha správa, výkon a kontrola

a) daní uvedených v odseku 2 písm. c) a d) vyberaných pri dovoze,

b) poplatkov spojených s dovozom alebo vývozom,

c) cestnej dane u platiteľov tejto dane so sídlom alebo bydliskom v zahraničí.“.

4. Článok 13 ods. 2 znie:

(2) V oblasti colníctva patrí do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky colná politika, colné zákonodarstvo, včítane vydávania vykonávacích predpisov, ustanovovanie colných taríf a netarifných opatrení, colná štatistika a výkon štátnej správy v uvedených oblastiach.“.


Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1993.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.