Zákon č. 193/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde zdravia

(v znení č. 242/1994 Z. z., 277/1994 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 40/1992
Platnosť od 13.05.1992 do31.12.2001
Účinnosť od 01.01.1995 do31.12.2001
Zrušený 553/2001 Z. z.

193

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 26. marca 1992

o Štátnom fonde zdravia

Slovenská národní rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1

Základné ustanovenie

(1) Zriaďuje sa Štátny fond zdravia1a) (ďalej len „fond“) ako účelový fond, v ktorom sa sústreďujú finančné prostriedky (ďalej len „prostriedky“) určené na podporu rozvoja zdravotníctva a na zvýšenie úrovne zdravotníckej starostlivosti. Sídlom fondu je Bratislava.

(2) Fond je právnická osoba.

§ 2

Správa fondu

(1) Správu fondu vykonáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).1).

(2) Poradným orgánom ministra zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) pre tvorbu a používanie prostriedkov fondu je ním zriadená Rada fondu (ďalej len „rada“).

(3) Členov rady vymenúva najmä z radov odborníkov z oblasti zdravotníctva a finančnej správy a odvoláva minister. Do rady deleguje osobitne svojich zástupcov Slovenská lekárska komora, po jednom zástupcovi ostatné zdravotnícke komory.

(4) Činnosť fondu podrobnejšie upravuje štatút fondu.1a)

§ 3

Tvorba fondu

Fond sa tvorí z týchto zdrojov:

a) dary a iné príspevky od tuzemských a zahraničných právnických a fyzických osôb,

b) výťažky z verejných zbierok a lotérií,

c) výnosy z prostriedkov fondu,

d) výnosy z pokút za porušovanie právnych predpisov na ochranu prírodných liečebných kúpeľov, prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových,2)

e) penále za neoprávnené použitie alebo zadržanie finančných prostriedkov poskytnutých z fondu,3)

f) dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky,4)

g) výnosy z privatizácie zdravotníckych zariadení,

h) iné zdroje, ak to ustanovujú osobitné predpisy.

§ 4

Použitie prostriedkov fondu

(1) Prostriedky fondu možno použiť na

a) príspevky na financovanie vybraných zdravotníckych programov a prednostného rozvoja vybraných odborov zdravotníckej starostlivosti a prevencie,

b) príspevky na financovanie výstavby vybraných investičných akcií a nákupu zdravotníckej techniky,

c) príspevky na činnosti súvisiace s ochranou a rozvojom prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd,

d) príspevky na propagáciu vybraných problémov ochrany zdravia a zdravotníckej starostlivosti,

e) úhradu nezabezpečených potrieb organizácií rezortu zdravotníctva.

(2) Zdroje fondu uvedené v § 3 písm. a) sa môžu použiť len na účel podľa vôle darcu.

(3) O použití prostriedkov fondu rozhoduje minister po prerokovaní návrhov v rade. Na toto rozhodovanie sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

(4) Na poskytnutie prostriedkov z fondu nie je právny nárok.

(5) Prostriedky fondu možno použiť len na účel, na ktorý boli poskytnuté. Nepoužité prostriedky je žiadateľ povinný vrátiť.

(6) Žiadateľ, ktorý neoprávnene použil alebo zadržal prostriedky fondu v rozpore s určenými podmienkami, je povinný ich v rovnakej výške vrátiť a súčasne zaplatiť penále podľa osobitného predpisu.3)

(7) Prostriedky fondu sa vedú na osobitnom korunovom účte alebo devízovom účte5) v peňažnom ústave.

(8) Zostatok prostriedkov na účte fondu po finančnom zúčtovaní vzťahov k štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky sa prevádza do nasledujúceho rozpočtového roka.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čiarou

1a) § 23 ods. 1 zákona SNR č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.

1) § 19 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.

2) § 72 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v zneni neskorších predpisov.

3) § 16 ods. 1 zákona SNR č. 592/1990 Zb.

4) § 7 ods. 2 písm. d) zákona SNR č. 592/1990 Zb.

5) Devízový zákon č. 528/1990 Zb.