480

ZÁKON

z 2. októbra 1992

o hmotnom zabezpečení vojakov a žiakov škôl ozbrojených síl a ich zodpovednosti za škodu

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Rozsah platnosti

Tento zákon upravuje:

a) hmotné zabezpečenie vojakov Česko-slovenskej armády a vojsk ministerstva vnútra (ďalej len „vojaci“) a žiakov škôl ozbrojených síl, ktorí sa pripravujú na službu vojaka z povolania a nie sú vojakmi v činnej službe (ďalej len „žiaci škôl“);

PRVÁ ČASŤ

HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VOJAKOV A ŽIAKOV ŠKÔL

§ 2

(1) Hmotné zabezpečenie vojakov a žiakov škôl zahŕňa peňažné a naturálne náležitosti.

(2) Naturálnymi náležitosťami sa rozumejú výstrojové, proviantné a prepravné náležitosti a ubytovanie.

§ 9

Premlčanie

Nárok na peňažné alebo naturálne náležitosti sa premlčiava uplynutím troch rokov odo dňa jeho vzniku.

DRUHÁ ČASŤ

ZODPOVEDNOSŤ VOJAKOV A ŽIAKOV ŠKÔL ZA ŠKODU

TRETIA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 11

Federálne ministerstvo obrany a Federálne ministerstvo vnútra ustanovia všeobecne záväzným právnym predpisom

c) podmienky pre priznanie, výšku a spôsob výplaty náborového príspevku podľa § 7.

§ 12

Vojaci z povolania prijatí do služobného pomeru v dobe štúdia na vojenských alebo policajných školách podľa predpisov platných pred 1. septembrom 1991 majú po dobu štúdia nároky podľa § 4 ods. 4.

§ 13

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na príslušníkov služby cudzineckej a pohraničnej polície Federálneho policajnéhho zboru, pokiaľ sa ich služba považuje za službu vykonávanú v ozbrojených silách.9)

§ 14

Nároky vzniknuté predo dňom účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa doterajších predpisov.


§ 15

Zrušuje sa zákon č. 88/1952 Zb. o materiálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených síl v znení zákona č. 76/1959 Zb., zákona č. 143/1992 Zb. a zákona č. 286/1992 Zb.

§ 16

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembrom 1992.


Stráský v. r.

Kováč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 25 a § 37 ods. 2 písm. b) zákona č. 92/1949 Zb. branný zákon v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 331/1992 Zb.).

2) Napr. zákon č. 143/1992 Zb. o plate o odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.

3) § 12a až 12c zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 361/1992 Zb.).

4) § 10a zákona č. 76/1959 Zb.

5) § 10c ods. 1, 2 ods. 3 písm. b) zákona č. 76/1959 Zb.

6) § 10b zákona č.76/1959 Zb.

8) § 15 a § 22 ods. 3 zákona č. 76/1959 Zb.

9) § 73 ods. 2 zákona č. 333/1991 Zb. o Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície.