Zákon č. 596/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty

Čiastka 121/1992
Platnosť od 23.12.1992 do31.12.1995
Účinnosť od 01.01.1993 do31.12.1995
Zrušený 289/1995 Z. z.
Redakčná poznámka

Ustanovenia § 52 ods. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.

596

ZÁKON

z 26. novembra 1992,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 včítane nadpisu znie:

㤠1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje daň z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“), ktorej podlieha zdaniteľné plnenie v tuzemsku, tovar z dovozu a medzinárodná autobusová preprava osôb uskutočňovaná zahraničným prevádzkovateľom v tuzemsku s výnimkou pravidelnej prepravy osôb (ďalej len „príležitostná autobusová preprava v tuzemsku“).“.

2. § 2 ods. 2 znie:

(2) Na účely tohto zákona sa rozumejú

a) tovarom hmotné veci hnuteľné, tepelná a elektrická energia, plyn a voda; za tovar sa nepovažujú peniaze,

b) peniazmi platné bankovky a mince česko-slovenskej alebo cudzej meny, pokiaľ sa česko-slovenské mince na zberateľské účely nepredávajú za inú cenu, než je ich nominálna hodnota, alebo cudzie bankovky a mince za inú cenu, než je prepočet ich nominálnej hodnoty na česko-slovenskú menu podľa kurzu stred vyhlasovaného Štátnou bankou česko-slovenskou; za platné sa považujú aj také bankovky a mince, ktorých platnosť bola ukončená, ale možno ich za platné bankovky a mince vymeniť,

c) službou poskytovanie činností alebo hmotne zachytiteľných výsledkov činností, s výnimkou tovaru,

d) obratom príjmy a výnosy za zdaniteľné plnenia bez plnení oslobodených od daňovej povinnosti podľa § 24, znížené prípadne o daň alebo o daň z obratu,

e) daňou na vstupe daň, ktorú platiteľ dane (ďalej len „platiteľ) zaplatí inému platiteľovi alebo ju zaúčtuje za prijaté zdaniteľné plnenia ako súčasť ceny,

f) daňou na výstupe daň, ktorú platiteľ uplatní ako súčasť ceny za ním uskutočnené zdaniteľné plnenia,

g) odpočtom dane daň zaúčtovaná na vstupe, prípadne upravená podľa § 19 a § 18 ods. 4,

h) vlastnou daňovou povinnosťou rozdiel medzi daňou na výstupe a odpočtom dane za príslušné zdaňovacie obdobie, uvedený v daňovou priznaní,

i) nadmerným odpočtom prevýšenie odpočtu dane nad daňou na výstupe za príslušné zdaňovacie obdobie,

j) správcom dane príslušný územný finančný orgán (ďalej len „finančný orgán“), s výnimkou dovozu tovaru a príležitostnej autobusovej prepravy v tuzemsku, kde je správcom dane colnica,

k) osobným automobilom cestné motorové vozidlo konštruované iba na prepravu sediacich osôb, a to najviac deviatich osôb včítane vodiča, a ktorého celková hmotnosť neprevyšuje 3,5 tony,

l) dokladom o použití doklad o použití tovaru alebo služieb na účely nesúvisiace s podnikaním.“.

3. § 3 ods. 2 znie:

(2) V prípade príležitostnej autobusovej prepravy v tuzemsku je povinný zaplatiť daň zahraničný prevádzkovateľ.“.

4. V § 4 sa vypúšťajú slová „v rámci podnikania“.

5. § 5 včítane nadpisu a poznámky pod čiarou znie:

㤠5

Platitelia

(1) Platiteľmi sú osoby podliehajúce dani, ktorých obrat za najbližšie najviac tri predchádzajúce po sebe idúce kalendárne mesiace presiahne sumu 1 500 000 Kčs, a to od prvého dňa druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom prekročili určený obrat. Tieto osoby sú povinné predložiť žiadosť o registráciu podľa zákonov národných rád upravujúcich správu daní a poplatkov najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom prekročili určený obrat.

(2) Platiteľmi sú tiež osoby podliehajúce dani, ktorých obrat neprekročí sumu podľa odseku 1, pokiaľ ide o samostatné osoby, ktoré vykonávajú zdaniteľné plnenia spoločne na základe zmluvy o združení2a) alebo inej obdobnej zmluvy, a pokiaľ celkový obrat všetkých týchto osôb prekročí sumu podľa odseku 1. Tieto osoby sú povinné predložiť jednotlivo žiadosť o registráciu v lehotách uvedených v odseku 1.

(3) Osoby podliehajúce dani sú povinné predložiť žiadosť o registráciu ku dňu začatia podnikania, pokiaľ môžu alebo mohli rozumne predpokladať, že ich obrat za najviac tri najbližšie po sebe idúce kalendárne mesiace od tohto dňa presiahne 3 000 000 Kčs. Ak osoba podliehajúca dani túto povinnosť nesplní a jej skutočný obrat za toto obdobie presiahne 3 000 000 Kčs, je považovaná za platiteľa odo dňa začatia podnikania a je povinná predložiť daňové priznanie a vyporiadať vlastnú daňovú povinnosť za toto obdobie.

(4) Osoby podliehajúce dani, ktorých obrat nepresiahne sumu podľa odseku 1, sú platiteľmi odo dňa účinnosti uvedeného na osvedčení o registrácii. Tieto osoby môžu predložiť žiadosť o registráciu platiteľa na vlastnú žiadosť kedykoľvek.

(5) O zrušení registrácie môžu platitelia požiadať najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa účinnosti uvedeného na osvedčení o registrácii, pokiaľ ich obrat nepresiahol za najbližšie predchádzajúce tri po sebe idúce mesiace sumu 1 500 000 Kčs a zároveň za najbližších predchádzajúcich 12 po sebe idúcich mesiacov sumu 6 000 000 Kčs. Platitelia podľa odseku 2 môžu požiadať o zrušenie registrácie jednotlivo iba pri zrušení zmluvy o združení alebo inej obdobnej zmluvy, v ostatných prípadoch iba spoločne.

(6) V prípade zrušenia registrácie je platiteľ povinný odviesť daň z toho majetku, pri ktorom uplatnil odpočet dane, a to podľa účtovného stavu k dátumu zrušenia registrácie. Túto daň uvedie do daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie.

(7) Pokiaľ sa osoba podliehajúca dani povinne zaregistruje podľa odsekov 1 až 3 alebo na vlastnú žiadosť podľa odseku 4, je oprávnená uplatniť nárok na odpočet dane zaplatenej alebo zaúčtovanej pri majetku, a to podľa účtovného stavu k dátumu účinnosti uvedenému na osvedčení o registrácii. Odpočet dane možno uplatniť iba pri majetku obstaranom najneskôr 12 mesiacov predo dňom účinnosti osvedčenia o registrácii. Odpočet dane nemožno uplatniť pri osobnom automobile, pokiaľ sa naň vzťahuje zákaz odpočtu dane podľa § 18 ods. 4. Podmienkou pre uplatnenie odpočtu sú doklady s údajmi o zaplatenej alebo zaúčtovanej dani. U osoby podliehajúcej dani sa na účely odpočtu dane pri registrácii platiteľa uznávajú i doklady vystavené platiteľmi, ktoré obsahujú cenu včítane dane. Nárok sa uplatní v daňovou priznaní za prvé zdaňovacie obdobie po dni účinnosti uvedenom na osvedčení o registrácii.

2a) § 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (úplne znenie č. 47/1992 Zb.).“.

6. V § 6 ods. 1 sa dopĺňa písmeno g), ktoré včítane poznámky pod čiarou znie:

g) osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom2b) alebo v inom obdobnom vzťahu voči platiteľovi.

2b) § 27 a nasl. Zákonníka práce.“.

7. § 7 ods. 2 znie:

(2) Za zdaniteľné plnenia sa na účely tohto zákona považujú i plnenia uskutočnené platiteľom na účely nesúvisiace s podnikaním.“.

8. § 9 ods. 1 písm. f) znie:

f) pri zdaniteľnom plnení uskutočnenom na účely nesúvisiace s podnikaním dňom uvedeným na doklade o použití,“.

9. V § 9 ods. 3 sa za slová „nájomných zmlúv5)“ vkladajú čiarka a slová „zmlúv o kúpe prenajatej veci“.

10. V § 9 sa odseky 4 a 5 vypúšťajú:

11. § 12 včítane nadpisu znie:

㤠12

Vystavovanie daňových dokladov, dokladov o použití a ich obsah

(1) Platiteľ je povinný vyhotoviť za každé zdaniteľné plnenie v prospech iného platiteľa daňový doklad, a to najneskôr do 15 dní odo dňa jeho uskutočnenia, a v prípade uskutočnenia plnenia na účely nesúvisiace s podnikaním doklad o použití.

(2) Daňový doklad musí obsahovať:

a) obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie,

b) obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, v ktorého prospech sa uskutočňuje zdaniteľné plnenie,

c) poradové číslo dokladu,

d) názov, množstvo tovaru alebo rozsah zdaniteľného plnenia,

e) dátum vystavenia dokladu,

f) výšku ceny bez dane,

g) sadzbu dane,

h) výšku dane zaokrúhlenú na celé haliere hore.

(3) Ak sú súčasťou zdaniteľného plnenia tovar alebo služby s rôznymi sadzbami dane, prípadne oslobodené od daňovej povinnosti, musia sa v daňovom doklade alebo v doklade o použití uviesť výška ceny a výška dane oddelene podľa ustanovených sadzieb, prípadne oslobodenie od dane.

(4) Platitelia sú povinní uchovávať všetky daňové doklady a doklady o použití rozhodné pre určenie dane po dobu 10 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

(5) Doklad o použití musí obsahovať:

a) obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie,

b) názov (meno) a sídlo (bydlisko) osoby, v ktorej prospech sa uskutočňuje zdaniteľné plnenie, prípadne účel použitia,

c) poradové číslo dokladu,

d) názov, množstvo tovaru alebo rozsah zdaniteľného plnenia,

e) dátum vystavenia dokladu,

f) výšku ceny bez dane,

g) sadzbu dane,

h) výšku dane zaokrúhlenú na celé haliere hore.

(6) Ak osoba podliehajúca dani, ktorá nie je platiteľom, vystaví daňový doklad, je povinná oznámiť a zaplatiť daň zaúčtovanú na výstupe finančnému orgánu najneskôr do 15 dní od konca mesiaca, v ktorom doklad vystavila.

(7) Na účely uplatnenia odpočtu podľa § 18 plní funkciu daňového dokladu pri zdaniteľných plneniach pri preprave osôb doklad o zaplatení.“.

12. Poznámka č. 7 sa vypúšťa.

13. § 13 ods. 4 znie:

(4) Daňový dobropis a vrubopis, obsahujú údaje ustanovené v § 12 ods. 2 písm. a), b), c), d), e), g) a ďalej:

a) ak ide o dobropis, rozdiel medzi pôvodnou a zníženou cenou za zdaniteľné plnenie bez dane a tomu zodpovedajúcu daň zaokrúhlenú na celé haliere hore,

b) ak ide o vrubopis, rozdiel medzi pôvodnou a zvýšenou cenou za zdaniteľné plnenie bez dane a tomu zodpovedajúcu daň zaokrúhlenú na celé haliere hore.“.

14. § 14 ods. 6 včítane poznámky pod čiarou znie:

(6) Základom dane pri kúpe prenajatej veci je vstupná cena10a) predmetu bez dane.

10a) § 29 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov.“.

15. V § 14 sa pripájajú nové odseky 9, 10 a 11, ktoré znejú:

(9) Základom dane pri predaji zlata v zliatkoch alebo minciach, ktoré predáva Štátna banka česko-slovenská za vyššiu cenu, než sa nakúpilo, je rozdiel medzi cenou, za ktorú sa nakúpilo, a cenou bez dane, za ktorú sa predáva. Ak nemožno nákupnú cenu zistiť, je základom dane rozdiel medzi svetovou trhovou cenou zlata a cenou bez dane, za ktorú sa predáva. Pokiaľ sa predáva za nižšiu cenu, než ako sa nakúpilo, základom dane je nula.

(10) Základom dane pri predaji platných mincí, ktoré sa na zberateľské účely predávajú za vyššiu cenu, než je ich nominálna hodnota, alebo za vyššiu cenu, než je prepočet ich nominálnej hodnoty na česko-slovenskú menu podľa kurzu vyhlasovaného Štátnou bankou česko-slovenskou, je rozdiel medzi nominálnou hodnotou a cenou bez dane, za ktorú sa predávajú. Pokiaľ sa predávajú za nižšiu cenu, než je ich nominálna hodnota, alebo za nižšiu cenu, než je prepočet ich nominálnej hodnoty na česko-slovenskú menu podľa kurzu vyhlasovaného Štátnou bankou česko-slovenskou, základom dane je nula.

(11) Základom dane pri predaji platných česko-slovenských poštových cenín a kolkov, ktoré sa predávajú za vyššie ceny, než je ich nominálna hodnota alebo cena podľa poštového sadzobníka, je rozdiel medzi nominálnou hodnotou alebo cenou podľa poštového sadzobníka a cenou bez dane, za ktorú sa predali. Pokiaľ sa predávajú za nižšie ceny, než je ich nominálna hodnota alebo cena podľa poštového sadzobníka, základom dane je nula. Pri predaji cenín, ktorých platnosť bola ukončená, je základom dane cena, ktorá neobsahuje daň.“.

16. V § 15 ods. 1 sa v písmene b) bodka nahrádza čiarkou a pripája sa písmeno c), ktoré znie:

c) pri použití chybnej sadzby dane za zdaniteľné plnenie.“.

17. V § 15 ods. 2 sa slovo „nového“ nahrádza slovom „pôvodného“.

18. V § 15 ods. 3 sa slová „tie osoby, ktoré boli“ nahrádzajú slovami „platiteľov, ktorí boli“.

19. V § 16 ods. 4 sa za slová „stavebných objektov“ vkladajú slová „a stavebných prác“.

20. V § 16 ods. 6 sa za slovo „tovare“ vkladajú slová „prípadne službách“ a slovo „ktorý“ sa nahrádza slovom „ktoré“.

21. § 17 ods. 2 znie:

(2) Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej výšky sadzby. Vypočítaná daň sa zaokrúhli na celé koruny hore.“.

22. v § 17 ods. 5 sa slovo „sadzbou“ nahrádza slovami „výškou sadzby“ a slovo „sadzby“ slovami „výšky sadzby“.

23. V § 17 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.

24. Za § 17 sa vkladá nový § 17a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠17a

Ustanovenie daňovej povinnosti u platiteľov, ktorí nakupujú tovar za účelom jeho ďalšieho predaja v nezmenenom stave

(1) Spôsob ustanovenia daňovej povinnosti uvedený v ďalších odsekoch tohto paragrafu môžu použiť iba platitelia, ktorí nakupujú tovar za účelom jeho ďalšieho predaja v nezmenenom stave v tuzemsku.

(2) Platiteľ je povinný oznámiť použitie tohto spôsobu ustanovenia dane písomne finančnému orgánu a súčasne je povinný tento spôsob používať minimálne jeden kalendárny rok, a to od 1. januára roka nasledujúceho roku po roku, v ktorom oznámil finančnému orgánu použitie tohto spôsobu ustanovenia dane. Pokiaľ sa platiteľ rozhodne tento spôsob už nepoužívať, môže tak urobiť iba od 1. januára roka nasledujúceho po roku keď toto svoje rozhodnutie oznámil finančnému orgánu. V prípade začatia zdaniteľných plnení v priebehu kalendárneho roka je platiteľ povinný oznámiť použitie tohto spôsobu ustanovenia dane písomne finančnému orgánu a súčasne je povinný tento spôsob používať do konca roka, v ktorom začal zdaniteľné plnenia, a celý nasledujúci kalendárny rok.

(3) Daň na výstupe určí platiteľ takto:

a) sleduje v príslušnom zdaňovacom období nákup tovaru v cenách bez dane podľa jednotlivých sadzieb, pričom nákup tovaru od osôb, ktoré nie sú platiteľmi dane, zaradí do príslušnej sadzby dane v cenách nákupu, ktoré sa na účely tohto zákona považujú za ceny bez dane; do údajov za nákup tovaru sa nezahŕňajú vratné fľaše zo skla,

b) určí celkový súčet cien bez dane za nákup tovaru v príslušnom zdaňovacom období,

c) zistí podiel nákupu tovaru v jednotlivých sadzbách dane na celkovom nákupe tovaru v príslušnom zdaňovacom období,

d) základom pre ustanovenie dane za príslušné zdaňovacie obdobie podľa jednotlivých sadzieb dane je súčin celkového súčtu tržieb v cenách včítane dane za toto obdobie a podielu ustanoveného podľa písmena c) pre jednotlivé sadzby dane,

e) daň za príslušné zdaňovacie obdobie sa vypočíta ako súčin výšky uvedeného základu dane a koeficienta, ktorým je podiel, v ktorého čitateli je výška sadzby a v menovateli súčet čísla 100 a výška sadzby.

(4) Po skončení kalendárneho roka určí platiteľ spôsobom podľa odseku 3 údaje za celý kalendárny rok a prípadné rozdiely v dani oproti skutočnosti vyporiada na ťarchu alebo v prospech štátneho rozpočtu. Opravené údaje uvedie do daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie tohto kalendárneho roka. Rovnakým spôsobom postupuje platiteľ aj v prípade, že v priebehu kalendárneho roka zruší registráciu platiteľa alebo ukončí podnikanie, a to za obdobie od 1. januára do dátumu uvedeného na rozhodnutí o zrušení registrácie platiteľa.“.

25. V § 18 ods. 1 sa slová „na podnikanie“ nahrádzajú slovami „pre svoje zdaniteľné plnenia“.

26. § 18 ods. 2 znie:

(2) Platiteľ má nárok na odpočet dane v zdaňovacom období, v ktorom daň na vstupe zaúčtoval, alebo v prvom zdaňovacom období po dátume účinnosti uvedenom na osvedčení o registrácii.“.

27. § 18 ods. 4, 5 a 6 znejú:

(4) Platiteľ nemá nárok na odpočet dane pri nákupe osobného automobilu, a to aj formou kúpy prenajatej veci, a pri nákupe vratných fliaš zo skla. Vylúčenie dane z nároku na odpočet sa musí v tomto prípade vykonať pred prípadnou úpravou odpočtu dane podľa § 19.

(5) Odsek 4 sa nevzťahuje na nákup osobných automobilov za účelom ďalšieho predaja, a to aj formou kúpy prenajatej veci, pokiaľ ho uskutočňuje platiteľ.

(6) Ak platiteľ predá osobný automobil a vratné fľaše zo skla, pri ktorých kúpe neuplatnil nárok na odpočet podľa odseku 4, je tento predaj oslobodený od daňovej povinnosti.“.

28. § 19 včítane nadpisu znie:

㤠19

Spôsob uplatnenia odpočtu

(1) Ak platiteľ použije prijaté zdaniteľné plnenia čiastočne pre svoje zdaniteľné plnenia, pri ktorých má nárok na odpočet dane, a čiastočne pre zdaniteľné plnenia, pri ktorých nárok na odpočet dane nemá, určí sa pomerná časť odpočtu dane vo výške, ktorá zodpovedá celkovej dani na vstupe za príslušné zdaňovacie obdobie vynásobenej koeficientom. Koeficient sa určí ako podiel, v ktorého čitateli je súčet cien bez dane za zdaniteľné plnenia, pri ktorých vzniká nárok na odpočet, a v menovateli celkový súčet cien bez dane za všetky uskutočnené zdaniteľné plnenia v tomto zdaňovacom období. Cena bez dane pri predaji podniku alebo jeho časti a cena bez dane za prenájom pozemkov a stavieb, pokiaľ je oslobodený podľa § 29, sa nezapočítava do menovateľa koeficienta. Vypočítaný koeficient sa zaokrúhli na dve desatinné miesta.

(2) Platiteľ nemá nárok na odpočet dane za príslušné zdaňovacie obdobie, pokiaľ koeficient vypočítaný podľa odseku 1 je nižší ako 0,05.

(3) Platiteľ má nárok na odpočet dane za všetky prijaté zdaniteľné plnenia v príslušnom zdaňovacom období, pokiaľ koeficient vypočítaný podľa odseku 1 je vyšší ako 0,95.

(4) Po skončení kalendárneho roka určí platiteľ spôsobom podľa odsekov 1, 2 a 3 údaje za celý kalendárny rok a prípadné rozdiely v dani oproti skutočnosti vyporiada na ťarchu alebo v prospech štátneho rozpočtu. Opravené údaje uvedie do daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie tohto kalendárneho roka. Rovnakým spôsobom postupuje platiteľ aj v prípade, že v priebehu kalendárneho roka zruší registráciu platiteľa alebo ukončí podnikanie, a to za obdobie od 1. januára do dátumu uvedeného na rozhodnutí o zrušení registrácie platiteľa.

(5) Platiteľ, ktorý predáva podnik alebo jeho časť, má nárok na odpočet dane zaúčtovanej pri prijatých zdaniteľných plneniach, ktoré sú predmetom predaja a pri ktorých ešte nebol uplatnený odpočet, s výnimkou osobných automobilov, pri ktorých nemožno uplatniť nárok na odpočet dane podľa § 18 ods. 4.

(6) Nárok na vrátenie odpočtu za obdobie, v ktorom vznikol, má Správa federálnych hmotných rezerv pri nákupe tovaru pre štátne hmotné rezervy a ostatní platitelia pri nákupe tovaru pre „Program 222“,a to do 15 dní od lehoty na predloženie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie. Podmienkou je, že tieto nákupy budú účtovne sledované samostatne a daň sa vyporiada na samostatnom daňovou priznaní.“.

29. V § 20 sa vypúšťajú odseky 2 a 3 a doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 2 a 3.

30. V § 20 sa v novooznačenom odseku 3 slová „odsekov 2 a 3“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.

31. § 21 včítane nadpisu znie:

㤠21

Nadmerný odpočet

(1) Platiteľ má nárok na uplatnenie nadmerného odpočtu v daňovou priznaní v zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom došlo k jeho vzniku.

(2) Pri opakovanom vzniku nadmerného odpočtu je platiteľ povinný ho preniesť do nasledujúceho zdaňovacieho obdobia, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.“.

32. § 22 včítane nadpisu znie:

㤠22

Vrátenie nadmerného odpočtu

(1) Ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a ak nadmerný odpočet nie je uhradený z dane na výstupe do dvoch kalendárnych mesiacov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikol, má platiteľ nárok na vrátenie dane do 15 dní od lehoty na predloženie daňového priznania za bežné zdaňovacie obdobie, prípadne do 15 dní od dátumu skutočného predloženia daňového priznania za zdaňovacie obdobie, pokiaľ daňové priznanie nepredloží včas. Ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvťrok a ak nie je nadmerný odpočet uhradený z dane na výstupe za zdaňovacie obdobie nasledujúce po období, v ktorom vznikol, má platiteľ nárok na vrátenie dane do 15 dní od lehoty na predloženie daňového priznania za bežné zdaňovacie obdobie, prípadne do 15 dní od dátumu skutočného predloženia daňového priznania za zdaňovacie obdobie, pokiaľ daňové priznanie nepredloží včas.

(2) Nárok na vrátenie nadmerného odpočtu má platiteľ iba v tej výške, ktorá nebola uhradená z dane zaúčtovanej na výstupe.“.

33. § 23 ods. 1 znie:

(1) Platiteľ, ktorého predmetom podnikania je nákup ojazdených osobných automobilov za účelom ich ďalšieho predaja, má nárok na odpočet dane na vstupe pri ich nákupe.“.

34. V § 23 ods. 2 sa slovo „sadzbou“ nahrádza slovami „výškou sadzby“ a slovo „sadzby“ slovami „výšky sadzby“.

35. V § 24 ods. 1 sa vypúšťajú písmená i), k) a m) a doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno i) a doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno j).

36. V § 24 ods. 2 sa vypúšťa slovo „zaúčtovanej“.

37. V § 25 sa dopĺňa písmeno c), ktoré znie:

c) vydávanie a predaj platných česko-slovenských poštových cenín a kolkov za nominálnu hodnotu a ceny podľa poštových sadzobníkov.“.

38. § 29 ods. 3 znie:

(3) Platiteľ, ktorý prenajíma pozemky alebo stavby iným platiteľom na účely podnikania, sa môže rozhodnúť, či prenájom bude oslobodený od daňovej povinnosti alebo či bude dani podliehať. Toto svoje rozhodnutie je povinný oznámiť finančnému orgánu a je povinný sa ním riadiť najmenej do konca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom k oznámeniu finančnému orgánu došlo.“.

39. V § 30 ods. 1 písm. a) sa za slová „výchovná a vzdelávacia činnosť“ vkladajú slová „zaradená ako výkon podľa osobitného predpisu.26a)“.

40. Poznámka pod čiarou č. 26a) znie:

26a) Vyhláška č. 114/1972 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie výkonov v znení neskorších predpisov - odbor 961.“.

41. § 30 ods. 2 znie:

(2) Od daňovej povinnosti je oslobodené dodanie tovaru a poskytovanie služieb uskutočňované v rámci výchovnej a vzdelávacej činnosti osobami uvedenými v odseku 1.“.

42. V poznámke pod čiarou č. 24) sa dopĺňajú za slová „§ 2“ slová „§ 57a a 57b“.

43. V poznámke pod čiarou č. 26) sa dopĺňajú na koniec textu slová „§ 12 ods. 5 zákona ČNR č. 564/1990 Zb. o štátnej správe a samospráve v školstve.“.

44. § 31 ods. 2 znie:

(2) Od daňovej povinnosti je oslobodené dodanie tovaru a poskytovanie služieb oprávnenými subjektmi v súvislosti so zdravotnými výkonmi podľa odseku 1 včítane predaja ortopedických a protetických výrobkov a liekov za hotové.“.

45. V poznámke pod čiarou č. 29) sa dopĺňajú na koniec textu slová „Zákon SNR č. 419/1991 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva.“.

46. Vypúšťajú sa § 33, 35 a 37.

47. V § 38 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Preddavky sa zaokrúhľujú na 1000 Kčs hore.“.

48. § 38 ods. 5 znie:

(5) Po registrácii osôb za platiteľov je ich prvým zdaňovacím obdobím

a) podľa odseku 1 kalendárny mesiac, v ktorom nadobudlo účinnosť osvedčenie o registrácii platiteľa,

b) podľa odseku 2 kalendárny štvťrok, v ktorom nadobudlo účinnosť osvedčenie o registrácii platiteľa.“.

49. § 39 včítane nadpisu znie:

㤠39

Splatnosť dane, zvýšenie dane, penále a pokuty

(1) Daň je splatná za zdaňovacie obdobie najneskôr do 15 dní po skončení tohto obdobia, s výnimkou dane pri dovážanom tovare a príležitostnej autobusovej preprave v tuzemsku. Dodatočne splatná daň, zvýšenie dane, penále a pokuta sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia finančného orgánu.

(2) Preddavok na daňovú povinnosť je splatný do konca bežného kalendárneho mesiaca a celková daňová povinnosť je splatná do 15 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.“.

50. V § 40 sa za slovo „priznanie“ vkladajú slová „alebo dodatočné daňové priznanie v prípadoch ustanovených týmto zákonom.“.

51. § 42 včítane nadpisu znie:

㤠42

Zvýšenie dane, penále a pokuty

(1) Z rozdielu medzi vlastnou daňovou povinnosťou platiteľa a daňovou povinnosťou uvedenou v daňovom priznaní platiteľa sa určí zvýšenie dane vo výške 100 %, ak tento rozdiel zistí finančný orgán, a vo výška 20 %, ak ho platiteľ zistí sám a opravu dane vykoná v dodatočnom daňovou priznaní.

(2) Ak daň nebola zaplatená včas a v plnej výške, je platiteľ povinný zaplatiť dodatočne splatnú daň a penále vo výške 0,1 % z dlžnej dane za každý deň omeškania začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti dane až do dňa platby včítane. Táto sankcia sa uplatní aj v prípade, že platiteľ nezaplatí včas zvýšenie dane podľa odseku 1 a penále podľa tohto odseku.

(3) Pokiaľ platiteľ nepredloží daňové priznanie včas, finančný orgán mu uloží pokutu vo výške až 10 % daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, ktorého sa toto daňové priznanie týka, najmenej však 5000 Kčs.

(4) Pokiaľ platiteľ nesplní riadne a včas registračnú alebo oznamovaciu povinnosť alebo nepredloží daňové priznanie vôbec, finančný orgán mu uloží pokutu až do výšky 1 000 000 Kčs, najmenej však 5000 Kčs.

(5) Pokiaľ ide o osobu, na ktorú sa vzťahuje ustanovenie § 12 ods. 6, uloží jej finančný orgán pokutu až do výšky 1 000 000 Kčs, najmenej však 5000 Kčs.

(6) Suma zvýšenia dane, vymeranej pokuty alebo penále sa zaokrúhli na celé koruny hore.

(7) Zvýšenie dane alebo penále sa nevyrubí, pokiaľ nepresiahne hodnotu 100 Kčs.

(8) Spôsob vyrubenia zvýšenia dane, penále a pokút a ich vymáhanie ustanovia zákony národných rád o správe daní a poplatkov.“.

52. V § 45 ods. 3 sa slovo „zaúčtoval“ nahrádza slovami „zaplatil“.

53. V § 45 ods. 4 sa dopĺňajú písmená d) a e), ktoré včítane poznámky pod čiarou znejú:

d) dovoz tovaru oslobodený od cla podľa osobitných predpisov,43a)

e) dovoz tovaru pre potrebu osôb a orgánov požívajúcich výsady a imunity.

43a) Vyhláška č. 572/1990 Zb. o oslobodení tovaru dovážaného pre potrebu štátom registrovaných cirkví, náboženských spoločností, rehoľných rádov, kongregácií a ich charitatívnych zariadení od dovozného cla. Vyhláška č. 39/1992 Zb. o oslobodení vybraných druhov tovaru od dovozného cla.“.

54. § 47 včítane nadpisu znie:

㤠47

Vývoz tovaru

(1) Vývoz tovaru do zahraničia uskutočnený platiteľom je oslobodený od daňovej povinnosti, ak tovar nie je už oslobodený podľa § 24.

(2) Na účely tohto zákona je vývoz tovaru uskutočnený, ak je tovar prepustený do voľného obehu v zahraničí a potvrdené jeho konečné dopravenie do zahraničia na daňovou doklade. Vývozcom sa na účely tohto zákona rozumie účastník colného konania.

(3) Platiteľ má nárok na odpočet dane pri vyváženom tovare podľa § 18 až 22, pokiaľ sa nepovažuje za oprávneného vývozcu, na ktorého sa nevzťahuje § 22 ods. 1.

(4) Na účely tohto zákona sa za oprávneného vývozcu považuje platiteľ,

a) ktorého obrat pri vývoze tovaru v predchádzajúcom kalendárnom roku je vyšší ako 5 000 000 Kčs a

b) ktorého dodanie tovaru na vývoz je najmenej 20 % z celkového obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku; v prípade, že platiteľ začne podnikanie v priebehu kalendárneho roka, prepočíta sa obrat k 31. decembru na celý kalendárny rok.

(5) Oprávnený vývozca má nárok na vrátenie nadmerného odpočtu vzťahujúceho sa na vyvážaný tovar za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol, a to do 15 dní od lehoty pre predloženie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie, prípadne do 15 dní od dátumu skutočného predloženia daňového priznania za zdaňovacie obdobie, pokiaľ daňové priznanie nepredloží včas.

(6) Oprávnený vývozca, ktorý zároveň uskutočňuje zdaniteľné plnenia v tuzemsku, má v prípade vzniku nadmerného odpočtu nárok na vrátenie pomernej časti nadmerného odpočtu za zdaňovacie obdobie, a to do 15 dní od lehoty pre predloženie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie, prípadne do 15 dní od dátumu skutočného predloženia daňového priznania za zdaňovacie obdobie, pokiaľ daňové priznanie nepredloží včas. Táto pomerná časť sa určí ako súčin celkovej dane na vstupe za zdaňovacie obdobie upravenej podľa § 19 a koeficienta. Tento koeficient sa určí ako podiel, v ktorého čitateli je súčet cien bez dane za vyvážaný tovar a v menovateli súčet cien bez dane za zdaniteľné plnenie, okrem zdaniteľných plnení oslobodených od daňovej povinnosti podľa § 24. Pri výpočte koeficienta sa vychádza z údajov za príslušné zdaňovacie obdobie. Koeficient sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

(7) Vrátenie pomernej časti nadmerného odpočtu ustanovenej podľa odsekov 5 a 6 za zdaňovacie obdobie nesmie prekročiť nadmerný odpočet za zdaňovacie obdobie. V prípade postupu podľa § 22 sa nadmerný odpočet zníži o sumu vrátenej dane.

(8) Daňovým dokladom pri vývoze tovaru je písomný návrh na colné konanie.

(9) Federálne ministerstvo financií po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničných vecí upraví vyhláškou osobitný spôsob odpočtu, prípadne vrátenie dane platiteľom za zdaniteľné plnenia poskytované osobám iných štátov, ktoré požívajú výhody podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná a ktoré boli uverejnené v Zbierke zákonov.

(10) Federálne ministerstvo financií upraví vyhláškou spôsob odpočtu, prípadne vrátenie dane platiteľom za zdaniteľné plnenia poskytované osobám pri prechode štátnej hranice Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.“.

55. § 49 včítane nadpisu znie:

㤠49

Medzinárodná preprava

(1) Medzinárodná preprava tovaru, peňazí a medzinárodná pravidelná preprava osôb, ktorou sa rozumie preprava dopravným prostriedkom:

a) z miesta v zahraničí do miesta v zahraničí cez tuzemsko,

b) z miesta v zahraničí do miesta v tuzemsku,

c) z miesta v tuzemsku do miesta v zahraničí,

d) medzi dvoma miestami v tuzemsku ako súčasť medzinárodnej leteckej a vodnej dopravy,

je od daňovej povinnosti oslobodená.

(2) Platiteľ uskutočnujúci medzinárodnú prepravu podľa odseku 1 má nárok na odpočet dane.

(3) Pravidelnou prepravou osôb sa rozumie preprava osôb v určenom dopravnom spojení podľa vopred určených cestovných poriadkov a tarifných a prepravných podmienok, keď cestujúci vystupujú a nastupujú na vopred určených zástavkách alebo miestach.

(4) Služby súvisiace s medzinárodnou prepravou sú oslobodené od daňovej povinnosti, pokiaľ sa poskytujú v súvislosti s medzinárodnou prepravou podľa odseku 1.

(5) Ustanovenia § 47 ods. 4, 5, 6 a 7 platia pre medzinárodnú prepravu v rovnakom rozsahu ako pre vývoz tovaru.“.

56. § 50 včítane nadpisu znie:

㤠50

Príležitostná autobusová preprava prevádzkovaná zahraničným prevádzkovateľom v tuzemsku

(1) Daňovej povinnosti podlieha príležitostná autobusová preprava v tuzemsku.

(2) Daňová povinnosť vzniká dňom prekročenia štátnej hranice Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky do tuzemska.

(3) Základom dane je súčin počtu prepravovaných osôb a počtu prejdených kilometrov v tuzemsku. Do počtu prepravovaných osôb sa nezapočítava jeden vodič a jeden sprievodca alebo vedúci zájazdu.

(4) Sadzba dane je 0,05 Kčs za osobu a prejdený kilometer v tuzemsku.

(5) Daň sa vypočítava ako súčin základu a sadzby dane.

(6) Daň je splatná ako preddavok pri prekročení štátnej hranice Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky do tuzemska podľa predpokladaného počtu prejdených kilometrov a vyúčtovanie dane sa vykoná pred opustením Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Ak je zaplatený preddavok nižší než skutočná daň, je prevádzkovateľ povinný rozdiel doplatiť, ak je zaplatený preddavok vyšší než skutočná daň, správca dane rozdiel ihneď vráti.

(7) Daň sa nevyrubuje a ani sa nevracia do hodnoty 100 Kčs.“.

57. V § 51 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a pripája sa odsek 2, ktorý znie:

(2) Daň sa neuplatňuje pri osobnom automobile, pokiaľ sa predo dňom účinnosti tohto zákona oprávnene nakúpil za cenu včítane dane z obratu alebo včítane dovoznej dane.“.

58. § 52 včítane nadpisu znie:

㤠52

Registrácie platiteľov dane pri prechode na nový systém dane

(1) Osoba, ktorej obrat v roku 1991 presiahol 6 000 000 Kčs, je povinná predložiť žiadosť o registráciu najneskôr do 20. decembra 1992, pokiaľ pred týmto dňom neukončí podnikanie.

(2) Osoba, ktorej obrat od 1. januára 1992 do 30. septembra 1992 presiahne 6 000 000 Kčs, je povinná predložiť žiadosť o registráciu najneskôr do 20. decembra 1992, pokiaľ do 31. decembra 1992 neukončí podnikanie.

(3) Osoba, ktorej celkový obrat za rok 1992 presiahne 6 000 000 Kčs, je povinná predložiť žiadosť o registráciu najneskôr do 20. januára 1993, pokiaľ do 31. decembra 1992 neukončí podnikanie.

(4) Osoby, ktorých obrat v roku 1991 a 1992 nepresiahol limit ustanovený v odsekoch 1 a 2 a ktoré sa chcú stať platiteľom od 1. januára 1993, môžu predložiť žiadosť o registráciu na vlastnú žiadosť na príslušnom finančnom orgáne najneskôr do 20. decembra 1992.

(5) Osoby, ktoré budú k 31. decembru 1992 platiteľmi dane z obratu a nepredložia do 20. decembra 1992 žiadosť o registráciu platiteľa dane z pridanej hodnoty, sú povinné odviesť daň z obratu pri majetku obstaranom za ceny bez dane zníženú o pomernú časť oprávok podľa účtovného stavu k 31. decembru 1992. Daň z obratu uvedú do posledného hlásenia o dani z obratu za rok 1992.

(6) Rozpočtové a príspevkové organizácie, účelové fondy federácie a štátne fondy republík a obce, pokiaľ sú osobami podliehajúcimi dani, ktorých obrat v roku 1991 a 1992 nepresiahol limit ustanovený v odsekoch 1 a 2, môžu predložiť žiadosť o registráciu na vlastnú žiadosť na príslušnom finančnom orgáne do 20. decembra 1992. Pokiaľ tieto subjekty nepredložia žiadosť o registráciu k tomuto dňu, nie sú povinné odviesť daň z obratu pri majetku obstaranom za ceny bez dane.

(7) V priebehu jedného roka od účinnosti tohto zákona môže požiadať osoba, ktorá predložila žiadosť o registráciu na vlastnú žiadosť, o zrušenie registrácie, a to za podmienok ustanovených zákonom národných rád. V týchto prípadoch neplatí ustanovenie § 5 ods. 5. V tomto prípade je platiteľ povinný odviesť daň z obratu pri majetku, ktorý oprávnene do 31. decembra 1992 nakúpil za ceny bez dane z obratu, a to podľa účtovného stavu ku dňu zrušenia registrácie.“.

59. § 53 včítane nadpisu znie:

㤠53

Uplatňovanie dane pri majetku okrem zásob materiálu a tovaru pri prechode na nový systém dane

(1) Ak osoba, ktorá predložila najneskôr do 20. januára 1993 žiadosť o registráciu, má v evidencii k 1. januáru 1993 majetok okrem zásob materiálu a tovaru obstaraný oprávnene za ceny včítane dane z obratu alebo dovoznej dane, má nárok na odpočet tejto dane z obratu alebo dovoznej dane znížený o sumu dane zodpovedajúci pomernej časti oprávok podľa osobitných predpisov. Nárok na odpočet nevzniká, ak ide o daň zaplatenú alebo zaúčtovanú pri nákupe osobného automobilu s výnimkou nákupov podľa § 18 ods. 5. Nárok na odpočet podľa ustanovení tohto zákona vzniká platiteľovi za predpokladu, že

a) obstaral majetok okrem zásob po 1. januári 1992,

b) má k dispozícii doklady vystavené platiteľmi dane z obratu, z ktorých je zrejmá výška dane z obratu zaplatená alebo zaúčtovaná, alebo doklady vystavené platiteľmi dane z obratu, z ktorých možno výšku dane z obratu určiť, a doklady o zaplatení dovoznej dane, a to dane z obratu a dovoznej dane zaplatenej alebo zaúčtovanej najneskôr do doby uplatnenia nároku na jej odpočet a maximálne do výšky sadzieb dane z obratu platných k 31. decembru 1992,

c) vykonal celkovú inventarizáciu hmotného a nehmotného majetku okrem zásob k 31. decembru 1992 podľa osobitného predpisu.

(2) Odpočet dane sa uplatní v daňovom priznaní podanom za prvé zdaňovacie obdobie po 1. januári 1993.“.

60. § 54 včítane nadpisu znie:

㤠54

Uplatňovanie dane pri zásobách materiálu a tovaru pri prechode na nový systém dane

(1) Ak osoba, ktorá predložila najneskôr do 20. januára 1993 žiadosť o registráciu, má k 1. januáru 1993 zásoby materiálu a tovaru obstarané oprávnene za ceny včítane dane z obratu alebo dovoznej dane, s výnimkou výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani, má nárok na odpočet tejto dane z obratu alebo dovoznej dane za predpokladu, že

a) obstarala materiál a tovar po 1. júli 1992,

b) má k dispozícii doklady, z ktorých je zrejmá výška zaplatenej dane z obratu alebo dovoznej dane,

c) vykonala celkovú inventarizáciu týchto zásob k 31. decembru 1992 podľa osobitného predpisu.

(2) Pri tovare podliehajúcom spotrebnej dani môže platiteľ uplatniť nárok na odpočet dane vo výške 23 % zo zaplatenej dane z obratu alebo dovoznej dane zaplatenej alebo zaúčtovanej do doby uplatnenia nároku na odpočet.

(3) Postup pri uplatnení nároku na odpočet zaplatenej dane z obratu a dovoznej dane upraví vyhláškou príslušný orgán štátnej správy Českej republiky a Slovenskej republiky.“.

61. Vypúšťa sa § 55.

62. V § 56 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a pripájajú sa odseky 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Pri zmluvách o kúpe prenajatej veci uzavretých pred účinnosťou tohto zákona sa jeho ustanovenia vzťahujú na splátky nájomného zaplatené po 1. januári 1993. Na účely § 9 ods. 5 a § 14, ods. 6 sa v tomto prípade bude vychádzať zo vstupnej ceny bez dane zníženej o nájomné zaplatené do 31. decembra 1992 a zníženej o sumu pripadajúcu na finančné činnosti v pomernej časti zodpovedajúcej dĺžke prenájmu.

(3) V prípade späť vyvážaného tovaru, ktorý bol prepustený do záznamového obehu v tuzemsku pred účinnosťou tohto zákona a bol predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci, sa bude pri určení základu dane vychádzať zo základu pre vymeranie cla zníženého o nájomné zaplatené do 31. decembra 1992.“.

63. § 57 včítane nadpisu a poznámky pod čiarou znie:

㤠57

Platnosť doterajších predpisov

(1) Podľa doterajších predpisov sa až do svojho zakončenia posudzujú všetky lehoty, ktoré začali plynúť predo dňom účinnosti tohto zákona, ako aj lehoty pre uplatnenie práv, ktoré sa spravujú doterajšími predpismi, aj keď začnú plynúť po účinnosti tohto zákona. Pre daňové povinnosti za rok 1992 a predchádzajúce roky sa použijú doterajšie predpisy upravujúce daň z obratu a dovoznú daň.

(2) Ak sa plnenie podliehajúce dani z obratu uskutoční do 31. decembra 1992 včítane a faktúra alebo iný doklad o predaji alebo o vnútropodnikovom použití tovaru46) bude vystavený po 1. januári 1993, platiteľ dane z obratu uvedie údaje o tomto plnení do posledného hlásenia o dani z obratu za rok 1992. Ak faktúra alebo iný doklad bol vystavený po lehote pre vyhotovenie posledného hlásenia o dani z obratu za rok 1992 alebo ide o opravu zdaniteľného obratu,47) vyhotoví dodatočné hlásenie o dani z obratu.

46) § 4 zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb.

47) § 11 zákona č. 73/1952 Zb.“.

64. V Prílohe č. 1 položka „84186991 - Absorpčné tepelné čerpadlá“ sa nahrádza položkou „84186991 - Ostatné tepelné čerpadlá“.

65. Príloha č. 1 sa dopĺňa takto:

„Číselný kód Názov tovaru
29251100 Sacharín a jeho soli
2941 Antibiotiká
440130 Drevené piliny, zvyšky a odpad, aj aglomerované v tvare klátov, brikiet, pelet a podobných tvaroch
4903 Obrázkové albumy alebo obrázkové knihy, predlohy na kreslenie a maľovanky pre deti
4904 Hudobniny (noty), ručne písané alebo tlačené, aj viazané alebo ilustrované
4905 Kartografické výrobky všetkých druhov, včítane atlasov, nástenných máp, topografických plánov a glóbusov, tlačené
900140 Okuliarové šošovky zo skla“.

Čl. II

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.

Čl. III

1. Ustanovenia § 52 ods. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.

2. Ostatné ustanovenia tohto zákona nadobúdajú účinnosť 1. januárom 1993.


Stráský v. r.

Kováč v. r.