Zákon č. 562/1992 Zb.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 495/1991 Zb.

Čiastka 113/1992
Platnosť od 11.12.1992 do31.12.2001
Účinnosť od 11.12.1992 do31.12.2001
Zrušený 553/2001 Z. z.

OBSAH

562

ZÁKON

Národnej rady Slovenskej republiky

z 18. novembra 1992,

ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 495/1991 Zb.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 495/1991 Zb. sa mení takto:

V § 2 ods. 3 sa vypúšťajú slová „na dobu troch rokov“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


I. Gašparovič v. r.

V. Mečiar v. r.