Zákon č. 166/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb.

Čiastka 36/1992
Platnosť od 15.04.1992
Účinnosť od 15.04.1992

OBSAH

166

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. března 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona české národní rady č. 579/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 4 odst. 3 ve v první větě za slova „prostředků získaných“ vkládají slova „úvěrem nebo“.

2. V § 5 odst. 1 písm. b) se slova „výdaje na emisi státních cenných papírů a na úhradu výnosů jejich vlastníkům“ nahrazují slovy „výdaje na emisi státních cenných papírů a na její správu, na úhradu výnosů vlastníkům, včetně odkupu emise po skončení lhůty splatnosti“.

3. V § 5 odst. 1 písm. c) se na konci vypouští čárka a připojují se slova „a případné splátky závazků vyplývající z převzatých záruk za úvěry,“.

4. § 36 písm. b) zní:

b) schvalovat až do výše 10 % objemu příjmů státního rozpočtu republiky schváleného zákonem o státním rozpočtu České republiky na příslušný rok státní záruky, zejména za úvěry poskytované právnickým osobám.“.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.