Zákon č. 490/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky

(v znení č. 73/1998 Z. z.(nepriamo), 4/2001 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 97/1992
Platnosť od 27.10.1992 do31.03.2002
Účinnosť od 01.02.2001 do31.03.2002
Zrušený 314/2001 Z. z.

OBSAH

490

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 30. septembra 1992,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. IV

V zákone Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 525/1990 Zb. sa v § 57 vypúšťa odsek 2; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembrom 1992.


I. Gašparovič v. r.

V. Mečiar v. r.