Oznámenie č. p1/c104/1992 Zb.Oznámenie Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú emisné podmienky štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1991

Čiastka 104/1992
Platnosť od 13.11.1992
Redakčná poznámka

Oznámenie nadobúda účinnosť 15. septembrom 1992.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

vydalo oznámenie z 15. septembra 1992, ktorým sa vyhlasujú emisné podmienky štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1991.

Štátne dlhopisy sa vydávajú v zmysle zákona SNR č. 308/1992 Zb. o emisii štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1991 a zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch.

Emitent:Ministerstvo financií SR
Názov emisie:Štátne dlhopisy na krytie schodku štátneho rozpočtu SR za rok 1991
Číslo emisie:002
Forma predaja:aukcia - americkým spôsobom
Doba splatnosti:4 roky odo dňa upísania emisie
Objem emisie:6 mld Kčs
Nominálna hodnota:10 mil. Kčs
1 mil. Kčs
Ročný úrok:15 %

Účastníkom primárneho a sekundárneho trhu je ŠBČS, obchodné banky, sporiteľne, poisťovne a právnické osoby. Štátne dlhopisy sa budú predávať minimálne za nominálnu hodnotu. Emisia štátnych dlhopisov sa vykoná zaknihovaním. Výnosy štátnych dlhopisov sú stanovené ročným jednoduchým úrokom z ich nominálnej hodnoty, rovnajúcim sa 15 % a budú vyplácané polročne. Výnosy štátnych dlhopisov budú zdaňované podľa platných predpisov.

Oznámenie nadobúda účinnosť 15. septembrom 1992.

Do emisných podmienok možno nazrieť v Štátnej banke česko-slovenskej - ústredí pre Slovenskú republiku a na Ministerstve financií Slovenskej republiky.