51

VYHLÁŠKA

Štátnej banky česko-slovenskej

z 22. januára 1992

o platobnom styku a zúčtovaní medzi bankami

Štátna banka česko-slovenská podľa § 43 ods. 2 písm. a) zákona č. 22/1992 Zb. o Štátnej banke česko-slovenskej ustanovuje:


§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje vzájomný platobný styk a zúčtovanie medzi Štátnou bankou česko-slovenskou a bankami1) (ďalej len „banka“) uskutočňované na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len „medzibankový platobný styk“).

(2) Platobný styk a zúčtovanie bánk so zahraničím sa riadi osobitnými predpismi2) a vzájomnými dohodami.

Zriaďovanie, vedenie a zrušovanie účtov

§ 2

Banky vykonávajú medzibankový platobný styk výlučne prostredníctvom zúčtovacieho centra Štátnej banky česko-slovenskej (ďalej len „zúčtovacie centrum“).

§ 3

(1) Zúčtovacie centrum zriadi každej banke účet platobného styku v česko-slovenských korunách a v týchto cudzích menách: americký dolár (USD), anglická libra (GBP), jednotka Európskeho spoločenstva (ECU), francúzsky frank (FRF), nemecká marka (DEM), rakúsky šiling (ATS), švajčiarsky frank (CHF), (ďalej len „účet platobného styku“). Zúčtovacie centrum môže zriadiť účty platobného styku aj v iných cudzích menách.

(2) Pred zriadením účtu platobného styku sú banky povinné zúčtovaciemu centru

a) predložiť výpis z obchodného registra,

b) predložiť podpisový vzor osôb oprávnených podpisovať písomné príkazy na zúčtovanie a zmluvy so zúčtovacím centrom (§ 6); podpisový vzor musí podpísať štatutárny orgán banky,

c) oznámiť osobitné kódy prístupu k účtom platobného styku.

§ 4

Banky sú povinné oznamovať zúčtovaciemu centru bez odkladu všetky zmeny údajov odovzdaných mu pri zriadení účtu platobného styku (najmä zmenu názvu, sídla banky, osôb oprávnených disponovať s účtom platobného styku, ustanovenie likvidátora).

§ 5

Ak banka zanikne alebo ak ukončí výkon platobného styku a zúčtovania, zruší zúčtovacie centrum jej účty platobného styku.

§ 6

Pred zriadením účtu platobného styku alebo súčasne s ním uzavrie zúčtovacie centrum s bankou písomnú zmluvu o odovzdávaní dát platobného styku, ktorá musí obsahovať:

a) miesto, spôsob a čas odovzdávania dát platobného styku,

b) náležitosti, formát a štruktúru dát platobného styku,

c) menovité určenie osôb zodpovedných v banke a v zúčtovacom centre za úplnosť a správnosť odovzdaných dát platobného styku,

d) podmienky úročenia účtov platobného styku, ak sa od úročenia neupustilo,

e) určenie odmien za vykonávanie medzibankového platobného styku a spôsob ich vyberania.

Medzibankový platobný styk

§ 7

Banky vedú vo svojom účtovníctve účty zodpovedajúce účtom platobného styku (zrkadlové účty). Na týchto účtoch sú banky povinné účtovať v časovom i hodnotovom súlade s účtovaním na účtoch platobného styku.

§ 8

(1) Banky odovzdávajú zúčtovaciemu centru dáta platobného styku prostredníctvom technických nosičov dát alebo diaľkového prenosu dát. Na tlačivách odovzdávajú banky iba príkazy na vzájomné prevody peňažných prostriedkov (bankové prevody).

(2) Náležitosti, formát a štruktúru dát platobného styku ustanoví Štátna banka česko-slovenská.

(3) Dáta platobného styku odovzdávané zúčtovaciemu centru prostredníctvom technických nosičov dát alebo diaľkového prenosu dát musia byť zabezpečené proti zneužitiu v súlade s technikou odovzdávania dát platobného styku. Tlačivá odovzdávané zúčtovaciemu centru musia byť opatrené dvoma podpismi osôb uvedených v podpisovom vzore banky.

(4) Banky sú povinné odovzdávať zúčtovaciemu centru na spracovanie dáta platobného styku, ktoré možno jednoznačne rozlíšiť podľa údaja identifikácie prvotného dokladu (ID).

§ 9

Medzibankový platobný styk sa uskutočňuje formou:

a) príkazu na úhradu,

b) príkazu na inkaso (§ 10),

c) príkazu z tretej strany za podmienok ustanovených Štátnou bankou česko-slovenskou.

§ 10

Príkaz na inkaso sú banky oprávnené vykonať:

a) na základe príkazu na inkaso prevzatého od svojho klienta, ak sa inkasný spôsob platenia dohodol medzi platiteľom a jeho bankou alebo ustanovil osobitnými predpismi;3) oprávnenosť použitia príkazu na inkaso overuje banka platiteľa,

b) ak sa tento spôsob medzi bankami vopred písomne dohodol,

c) na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušných štátnych orgánov.

§ 11

Zúčtovacie centrum vykonáva iba formálnu kontrolu a skúma úplnosť odovzdávaných dát platobného styku. Zúčtovacie centrum neskúma najmä:

a) oprávnenosť použitia príkazu na inkaso,

b) splatnosť odovzdávaných dát,

c) správnosť bankového spojenia (§ 12) a ďalších zúčtovacích údajov.

§ 12

(1) Bankovým spojením sa na účely tejto vyhlášky rozumie číslo účtu a identifikačný kód banky, prípadne označenie klienta a identifikačný kód banky.

(2) Čísla účtov používaných v medzibankovom platobnom styku obsahujú najviac 16 číselných znakov v členení na časť obsahujúcu najviac 6 číselných znakov a časť obsahujúcu najviac 10 číselných znakov; tieto časti samostatne zabezpečuje kontrolná číslica na modulo 11.

§ 13

(1) Zúčtovacie centrum zodpovedá za to, že budú zúčtované iba platby kryté zostatkom na účte platobného styku.

(2) Zúčtovacie centrum zúčtováva dáta platobného styku odovzdané bankou do výšky kreditného zostatku účtu platobného styku, prípadne do výšky limitu debetného zostatku povoleného Štátnou bankou česko-slovenskou.

§ 14

(1) Banky sú povinné zabezpečovať na svojich účtoch platobného styku dostatok peňažných prostriedkov na vyrovnávanie svojich záväzkov.

(2) Ak zúčtovacie centrum zistí, že na účte platobného styku nie je dostatok peňažných prostriedkov, vyzve banku, aby si obstarala peňažné prostriedky potrebné na vyrovnanie svojich záväzkov. Zúčtovacie centrum súčasne prestane vykonávať platby na ťarchu účtu platobného styku, a to až do doby vyrovnania nedostatku prostriedkov; platby v prospech tohto účtu bežne vykonáva.

(3) Ak banka nemá dostatok peňažných prostriedkov na účte platobného styku v čase dennej účtovnej uzávierky (§ 18 ods. 1), vráti zúčtovacie centrum banke príkazy na zúčtovanie bez ich vykonania.

§ 15

(1) Banka môže so zúčtovacím centrom dohodnúť, že sa pri nedostatku peňažných prostriedkov na účte platobného styku prevedú peňažné prostriedky automaticky na tento účet z iného účtu tej istej alebo inej banky vedeného v Štátnej banke česko-slovenskej. Banka je oprávnená dohodnúť so zúčtovacím centrom minimálnu výšku takého prevodu peňažných prostriedkov.

(2) Banka môže so zúčtovacím centrom dohodnúť, že sa kreditný zostatok účtu platobného styku alebo jeho časť prevádza automaticky po skončení dennej účtovnej uzávierky na iný účet tej istej alebo inej banky vedený v Štátnej banke česko-slovenskej.

§ 16

Zúčtovacie centrum nevykonáva prevody peňažných prostriedkov medzi účtami platobného styku v rôznych menách ani konverziu z jednej meny do druhej.

§ 17

(1) Zúčtovacie centrum zúčtuje prijaté jednotlivé položky na účtoch platobného styku. Spracované položky odovzdáva zúčtovacie centrum bankám, ktoré vedú účty príjemcov platieb.

(2) Dáta platobného styku, ktoré sa majú zúčtovať na ťarchu účtu druhej banky, odovzdáva vyhotovujúca banka neúčtovným spôsobom. Preberajúca banka zúčtuje tieto dáta platobného styku ako prvotné zúčtovanie (operácia nanovo).

§ 18

(1) Banky môžu odovzdávať dáta platobného styku zúčtovaciemu centru v priebehu jeho prevádzkového času. Denná účtovná uzávierka na účtoch platobného styku sa vykonáva v dohodnutom čase (§ 6), dáta platobného styku odovzdané po tomto čase zúčtovacie centrum spracuje ako dáta odovzdané nasledujúci pracovný deň. Na dátum disponibility prostriedkov na účte (valute) uvedený v položke zúčtovacie centrum neprihliada.

(2) Banky odovzdávajú zúčtovaciemu centru dáta platobného styku najneskôr nasledujúci pracovný deň po ich zúčtovaní vo svojom účtovníctve. Zúčtovacie centrum vykonáva zúčtovanie na účtoch platobného styku ten istý deň bez ohľadu na splatnosť príkazov na zúčtovanie. Banky zúčtujú dáta platobného styku vo svojom účtovníctve najneskôr nasledujúci pracovný deň po ich zúčtovaní v zúčtovacom centre.

§ 19

(1) Dokumentáciu k platbám odovzdávaným zúčtovaciemu centru vedie banka, ktorá prevzala podnet na zúčtovanie.

(2) Odovzdávajúca banka uschováva súbory odovzdaných dát platobného styku najmenej pätnásť pracovných dní odo dňa ich zúčtovania zúčtovacím centrom. Zúčtovacie centrum uschováva súbory odovzdaných dát platobného styku po dobu šiestich mesiacov odo dňa ich zúčtovania zúčtovacím centrom. V prípade závady v zúčtovaní sú v týchto lehotách povinné odovzdávajúca banka alebo zúčtovacie centrum na žiadosť odovzdané dáta doložiť.

§ 20

Dáta platobného styku, ktoré sa majú zúčtovať v predchádzajúcom roku, môžu banky odovzdávať zúčtovaciemu centru v dodatkovom období do 15. januára bežného roka označené ako „dodatky“ spoločne s dátami bežného roka. Zúčtovacie centrum tieto dáta spracúva ako dáta bežného roka.

Účtovné odsúhlasenie odovzdaných dát platobného styku a oznámenie závad

§ 21

Úplnosť dát platobného styku odovzdávaných medzi bankami a zúčtovacím centrom sa zabezpečuje kontrolným súčtom. Neúplné alebo nesprávne dáta platobného styku nesmie zúčtovacie centrum ani banka spracovať. Zúčtovacie centrum aj banka vrátia s odôvodnením také dáta bez vykonania.

§ 22

(1) Banky sú povinné vo vzťahu k zúčtovaciemu centru účtovne odsúhlasiť úplnosť a správnosť zúčtovania v rámci jedného dňa, a to na základe správy o zúčtovaní (§ 24).

(2) Závady zistené pri zúčtovaní v zúčtovacom centre sú banky povinné oznamovať zúčtovaciemu centru v lehote do piatich pracovných dní po dôjdení správy o zúčtovaní.

§ 23

(1) Ak v príkaze na zúčtovanie je uvedené neexistujúce bankové spojenie, upovedomí preberajúca banka odovzdávajúcu banku o náhradnom zúčtovaní, a to v lehote do troch pracovných dní od prevzatia účtovných dát platobného styku zo zúčtovacieho centra.

(2) Odovzdávajúca banka môže požiadať preberajúcu banku o vykonanie účtovnej opravy položky smerovanej na neexistujúce bankové spojenie. Do vykonania účtovnej opravy peňažné prostriedky voľne využíva preberajúca banka, pokiaľ nie je medzi bankami dohodnuté inak.

Správy o zúčtovaní

§ 24

(1) Zúčtovacie centrum je povinné oboznamovať banky so stavom prostriedkov a s pohybmi na ich účtoch platobného styku správou o zúčtovaní.

(2) Správy o zúčtovaní na účtoch vedených v česko-slovenských korunách a na účtoch vedených v cudzej mene, na ktorých došlo príslušný deň k pohybu, odovzdáva zúčtovacie centrum banke najmenej raz denne.

(3) Banka môže požiadať zúčtovacie centrum kedykoľvek v priebehu jeho prevádzkového času o informáciu o stave prostriedkov na svojom účte platobného styku a zúčtovacie centrum je povinné túto informáciu banke poskytnúť.

§ 25

Banka je povinná kontrolovať v správe o zúčtovaní nadväznosť poradových čísel, zostatku z predchádzajúceho dňa a obratov príslušného dňa. Zistené závady banka oznamuje zúčtovaciemu centru v lehote ustanovenej v § 22 ods. 2.


Záverečné ustanovenia

§ 26

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1992.


Predseda Štátnej banky česko-slovenskej:

Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § zákona č. 21/1992 Zb. o bankách

2) Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.
Devízový zákon č. 528/1990 Zb.

3) Napr. vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku, zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách.