Vyhláška č. 182/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti

Čiastka 38/1992
Platnosť od 30.04.1992 do31.12.1998
Účinnosť od 30.04.1992 do31.12.1998
Zrušený 265/1998 Z. z.

OBSAH

182

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

z 30. marca 1992

o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 22 ods. 2 zákona č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 58/1984 Zb. a zákona č. 118/1992 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti, v znení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 115/1980 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 85/1984 Zb. sa mení takto:

1. V § 1 ods. 1 sa slová „Okresné národné výbory v súčinnosti s miestnymi (mestskými) národnými výbormi“ nahrádzajú slovami „Obvodné úrady1) v súčinnosti s obcami“ a slová „si zabezpečujú prehľad o deťoch“ sa nahrádzajú slovami „vyhľadávajú deti“.

2. V § 1 ods. 2 sa slová „Okresné národné výbory“ nahrádzajú slovami „Obvodné úrady“ a na konci sa pripájajú slová „a nahlasujú ich príslušnému okresnému úradu, ktorý vedie ich prehľad za účelom sprostredkovania vzťahu medzi deťmi a občanmi, ktorí spĺňajú podmienky pre pestúnskú starostlivosť.“.

3. § 2 včítane nadpisu znie:

㤠2

Občania vhodní stať sa pestúnmi (k § 3 a § 18 ods. 1 zákona)

Obvodné úrady v súčinnosti s obcami vyhľadávajú občanov vhodných stať sa pestúnmi. Obec odporúča občanov vhodných stať sa pestúnmi obvodnému úradu, ktorý vedie ich zoznam. Pred zápisom do zoznamu obvodný úrad prešetrí v rozsahu svojej pôsobnosti tie rozhodné skutočnosti na strane občana, ktoré súvisia s uspokojovaním materiálnych, sociálnych a fyzických potrieb dieťaťa. Za rovnakým účelom si vyžiada odborné stanovisko zdravotníckych zariadení a územného pracoviska centra poradensko-psychologických služieb.“.

4. Nadpis § 3 znie:

„Súčinnosť vybraných okresných úradov“.

5. V § 3 sa slová „okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“, slová „nadriadenému krajskému národnému výboru“ sa nahrádzajú slovami „vybranému okresnému úradu2)“, slová „okresného národného výboru“ sa nahrádzajú slovami „okresného úradu“, slová „v tom istom kraji“ sa nahrádzajú slovami „v územnom obvode, na ktorý sa vzťahuje pôsobnosť vybraného okresného úradu“, slová „krajským národným výborom“ sa nahrádzajú slovami „vybraným okresným úradom“ a slová „iného kraja“ sa nahrádzajú slovami „pôsobnosti iného vybraného okresného úradu“.

6. V § 5 sa za slovom „pomere“ poznámka pod čiarou č. 1 označuje ako poznámka č. 3, ktorá znie:

3) § 1 vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 95/1968 Zb. o poskytovaní prídavkov na deti v nemocenskom poistení v znení vyhlášky ÚRO č. 78/1984 Zb., vyhlášky ÚRO č. 147/1988 Zb. a vyhlášky FMPSV č. 263/1990 Zb.“.

7. § 6 ods. 1 znie:

(1) Pestúnovi, ktorý vykonáva pestúnsku starostlivosť v osobitnom zariadení na výkon pestúnskej starostlivosti, poskytuje obvodný úrad, ktorý zariadenie spravuje, odmenu za výkon pestúnskej starostlivosti v rozpätí od 2200 Kčs do 3000 Kčs mesačne pri starostlivosti najviac o štyri deti a v rozpätí od 2700 Kčs do 3400 Kčs mesačne pri starostlivosti o päť a viac detí. Do pestúnskej starostlivosti nemožno zveriť spravidla viac ako osem detí. Pri určení výšky odmeny prihliada obvodný úrad najmä na počet detí, ich vek, zdravotný stav, úroveň telesného a duševného vývoja. V prípade, že telesný alebo duševný vývoj dieťaťa je narušený alebo dieťa je výrazne sociálne zanedbané a vyžaduje zvýšenú individuálnu starostlivosť, najmä ak ide o dôsledky psychickej deprivácie, ľahkej mozgovej disfunkcie, zmyslových porúch, telesného postihnutia, chronického ochorenia vyžadujúceho si dlhodobú špecializovanú lekársku starostlivosť, zvýši obvodný úrad určenú odmenu až o 500 Kčs mesačne; toto zvýšenie patrí bez ohľadu na počet detí. Odmena pestúna v osobitnom zariadení na výkon pestúnskej starostlivosti nesmie byť nižšia, ako by patrila podľa § 8 a 9 zákona.“.

8. V § 6 ods. 2 sa slová „národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad“.

9. V § 7 ods. 1 a 2 a v § 8 sa slová „Okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „Obvodný úrad“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ministerka

PhDr. Woleková CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.

2) § 11 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia.