Oznámenie č. 355/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náležitostiach poskytovaných príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby

Čiastka 72/1992
Platnosť od 30.06.1992 do31.03.1998
Zrušený 73/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júlom 1992. Predpisom č. 519/1992 Zb. sa zrušujú ustanovenia § 2 až § 17, § 20 až § 27 a § 31 až § 36 tohto výnosu s účinnosťou od 13. novembra 1992. Výnosom z 25. júna 1996 č. 5111/1995-60 (oznámenie č. 192/1996 Z. z.) sa zrušujú ustanoveni...

355

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

vydalo podľa § 24 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a § 49 ods. 3, § 59 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky výnos zo 17. júna 1992 č. 5067/1992-60 o náležitostiach poskytovaných príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby.

Tento výnos sa vzťahuje na príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a upravujú sa ním podmienky nároku na peňažné a naturálne náležitosti.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júlom 1992.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a v ústavoch Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky.