Oznámenie č. 386/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos, ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie

Čiastka 77/1992
Platnosť od 31.07.1992

386

Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky

vydalo podľa § 17 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 306/1991 Zb. po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky výnos z 20. mája 1992 č. 3 990/1992-41, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 11. augusta 1988 č. 230/1988-44, ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie (registrovaný v čiastke 6/1988 Zb.), v znení výnosu o doplnení výnosu Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky z 5. decembra 1988 č. 11 026/1988-402 (registrovaný v čiastke 50/1988 Zb.) sa mení a dopĺňa podľa prílohy tohto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov a je uverejnený v zošite 7 - 8/1992 Zvestí MŠMŠ SR a MK SR a možno doň nazrieť na Ministerstve školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky.