Oznámenie č. p1/c123/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie

Čiastka 123/1992
Platnosť od 29.12.1992
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.

Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve opatrenie č. V/20 531/1992 z 13. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1993. Uverejňuje sa v publikácii Účtová osnova a postupy účtovania pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie, ktorú Federálne ministerstvo financií vydalo v BILANCII, účelovej organizácii ČR a Zväzu účtovníkov a audítorov SR.

Do opatrenia možno nazrieť na Federálnom ministerstve financií, Vinohradská 49, PSČ 120 74 Praha 2.