Vyhláška č. 269/1992 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 175. výročiu založenia Moravského zemského múzea v Brne

Čiastka 56/1992
Platnosť od 10.06.1992 do29.09.2000
Účinnosť od 10.06.1992 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

269

VYHLÁŠKA

Štátnej banky česko-slovenskej

z 13. mája 1992

o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 175. výročiu založenia Moravského zemského múzea v Brne

Štátna banka česko-slovenská podľa § 27 písm. a) zákona č. 22/1992 Zb. o Štátnej banke česko-slovenskej ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 175. výročia založenia Moravského zemského múzea v Brne sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky (ďalej len „stokorunák“).

(2) Stokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 700 dielov striebra a 300 dielov medi. Hmotnosť stokorunáka je 13 g, jeho priemer je 31 mm, hrana mince je vrúbkovaná. Pri razbe stokorunáka je povolená odchýlka hore aj dole v hmotnosti 10/1000, v obsahu striebra 5/1000.

§ 2

(1) Na líci stokorunáka je štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Názov štátu „ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATÍVNÍ REPUBLIKA“ je v neuzavrenom oválnom opise pri okraji mince. Nad štátnym znakom je označenie hodnoty „100 KČS“. Medzi hodnotovým číslom „100“ a skratkou „KČS“ je vetvička s tromi lístkami. Pod štátnym znakom je letopočet „1992“.

(2) Na rube stokorunáka je na pozadí budovy Biskupského dvora, ktorý je časťou múzea, a národnej kultúrnej pamiatky Petrov moravská orlica. Pri spodnom okraji mince je v troch riadkoch nápis „MORAVSKÉ MUZEUM V BRNĚ 1817 1992“. Autorom stokorunáka je akademický maliar Karel Zeman, iniciálky jeho mena „KZ“ sú umiestnené v spodnej časti budovy múzea vpravo od orlice.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. júnom 1992.


Guvernér:

Ing. Tošovský v. r.


Obrázek 01